Ponedjeljak, 22 Jula, 2024
Rubrika:

Zapisnik inspekcije: Nezakoniti ugovori u MER, Milatoviću tri dana da otkloni nepravilnosti, o postupanju sa dosijeima u daljem postupku

Inspekcijski pregled su izvršili upravni inspektori Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, Senka Marojević i Predrag Radovanović, povodom anonimne prijave i prijave portala Standard, a zbog sumnje u nezakoniti pretres personalnih dosijea svih zaposlenih

Portal Standard je putem Zakona o slobodnom pristupu informacijama od Upravne inspekcije dobio Zapisnik o inspekcijskom pregledu izvršenom 11. marta 2022. godine u Ministarstvu ekonomskog razvoja kojim rukovodi Jakov Milatović, kojim je utvrđeno nekoliko nepravilnosti prilikom zaključivanja ugovora o djelu i ugovora o ekspertsko- konsultantskim uslugama, te ukazano Milatoviću da otkloni nepravilnosti u odnosu na nezakonito zaključene ugovore, u roku od tri dana. Dodatno, postupanje sa personalnim dosijeima zaposlenih koje je prijavljeno inspekciji, biće ocijenjeno u toku daljeg postupka.

Inspekcijski pregled su izvršili upravni inspektori Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, Senka Marojević i Predrag Radovanović, povodom anonimne prijave i prijave portala Standard, a zbog sumnje u nezakoniti pretres personalnih dosijea svih zaposlenih.

Inspekcijskom pregledu prisustvovala je Dragana Jović v.d. sekretarke Ministarstva ekonomskog razvoja, u čijoj kancelariji su se nalazili dosijei svih zaposlenih.

Kako stoji u Zapisniku, u inicijativama se u bitnom navodi da podnosioci imaju saznanje da je u Ministarstvu ekonomskog razvoja u toku ”nezakoniti pretres personalnih dosijea svih zaposlenih ..djelovanjem nekoliko službenika (Vasilije Čarapić i lica angažovana po ugovoru o djelu Milica Svrkota, Sara Radojičić, Ivana Pejović), da niko od službenika nije dao saglasnost za pregled personalnih dosijea, niti je ista tražena, što je suprotno članu 153 Zakona o državnim službenicima i namještenicima .. čime se krši zakon i prava zaposlenih”.

Inspekcijski nadzor najavljen za 4.3.2022. godine odložen je iz procesnih razloga za 11.3.2022. zbog odsutnosti odgovornog lica u subjektu nadzora čije prisustvo je neophodno za sprovođenje postupka inspekcijskog nadzora, a što je opravdano podneskom sekretarke Ministarstva ekonomskog razvoja 3.3.2022”, navodi se u Zapisniku.

SEKRETARKA DOBILA USMENI NALOG OD MINISTRA

U postupku inspekcijskog nadzora upravni inspektori su pribavili izjašnjenja i izvršili uvid u dokumentaciju dostavljenu od strane v.d. sekretarke MER Dragane Jović, koja je izjavila da su navodi prijave neistiniti i u potpunosti ih odbacuje.

Ona navodi da se uvidom u dosijee upoznavala sa načinom ranijeg ocjenjivanja, te da je tom prilikom uočila nezakonito zapošljavanje o čemu je obavijestila ministra Milatovića.

”Gore navedeno utvrđeno stanje sam predočila ministru gospodinu mr Jakovu Milatoviću, na internom kolegijumu, koji mi je dao usmeni nalog da preuzmem personalne dosijee svih službenika Ministarstva od službenika ovlašćenog za čuvanje istih, te izvršim uvid u iste i sačinim Izvještaj o utvrđenim nepravilnostima pri zapošljavanju ili raspoređivanju državnih službenika/namještenika.

Dana 10.02.2022. godine, dala sam usmeni nalog kolegi Ivanu Mijoviću, samostalnom savjetniku I iz Kancelarije za ljudske resurse, koji je zadužen za čuvanje personalnih dosijea, da sve dosije donese kod mene u kancelariju kako bih otpočela sa pregledom istih. Pregled personalnih dosijea sam izvršila sama, bez pomoći službenika iz Kancelarije za ljudske resurse, niti načelnika Službe za pravne poslove, finansije i tehničku podršku, kolege Gorana Kujovića, jer je bio odsutan u tom periodu, kao i danas, iz razloga privremene spriječenosti za rad”, navodi se u njenoj izjavi.

Jović je kazala da je nakon izvršene provjere svih personalnih dosijea državnih službenika u Ministarstvu ekonomskog razvoja, utvrdila da postoje neregularnosti prilikom zapošljavanja.

SLUŽBENICI ZADUŽENI ZA DOSIJEE NIJESU UČESTVOVALI U ”KONTROLI”

Ivan Mijović, samostalni savjetnik I u Kancelariji za ljudske resurse u Ministarstvu ekonomskog razvoja izjavio je da nije učestvovao u kontroli dosijea.

“Početkom mjeseca februara, dobio sam usmeni nałog od v.d. sekretara Ministarstva ekonomskog razvoja, Dragane Jović da prebacim sve personalne dosijee zaposlenih Ministarstva, u njen kabinet, a po zahtjevu Ministra koji je oformio radnu grupu za kontrolu istih, kako mi je rečeno usmenim putem. To sam uradio odmah. Napominjem da nakon njihovog premještanja nisam učestvovao u postupku kontrole i da se dosijei i dalje nalaze u kabinetu Sekretarke. Takode napominjem da su prije premještanja uredno čuvali (pod ključem) u kanc. br.28”, kazao je on inspekciji.

Mersiha Adrović, samostalna savjetnica III u Kancelariji za ljudske resurse po nalogu upravne inspekcije, izjavila je da ‘‘ni na koji način nisam učestvovala u prenošenju dosijea zaposlenih Ministarstva ekonomskog razvoja“.

Šefica Kancelarije za ljudske resurse koja obavlja poslove učestvovanja u godišnjoj evaluaciji rada zaposlenih; formiranje i čuvanje personalnih dosijea, kontrolu unosa podataka u Kadrovski informacioni sistem i drugo, Milica Musović, u spornom periodu nalazila se na porodiljskom odsustvu

”MINISTROVA RADNA GRUPA” NEZAKONITO ZAPOŠLJENA

Inspekcija je izvršila uvid u ugovore navedenih službenika za koje postoji sumnja da su zajedno sa sekretarkom vršili uvid u personalne dosijee. Pretpostavlja se da je riječ o službenicima koji čine ”radnu grupu” koju je ministar oformio za ove potrebe, a većina njih zaposlena je u Ministarstvu po ugovoru o djelu.

Inspekcija je utvrdila nezakonitosti prilikom zaključenja ovih ugovora, te naložila ministru Milatoviću da otkloni nepravilnosti u roku od tri dana.

 Izvršen je uvid u sljedeće ugovore:

Ugovor o djelu br. 016-402/21-7204/3 od 25.12.2021. godine, zaključen između Ministarstva ekonomskog razvoja, koje zastupa mr Jakov Milatović, ministar, kao naručilac posla sa jedne strane i Sare Radojičić, diplomiranog ekonomiste iz Risna, kao izvršioca posla sa druge strane, radi obavljanja poslova saradnika u Ministarstvu, koji se odnose na analize ekonomskih podataka, poslovnih procesa, izvještavanja identifikovanja potrebnih baza podataka koje slube za pravovremeno donošenje odluka za potrebe Ministarstva ekonomskog razvoja, za period od 04.01.2022. do 30.06.2022. godine. Izvršiocu posla za obavijeni posao isplatiće se na ime mjesečne naknade neto iznos od 550,00 eura.

Ugovor o djelu br. 016-102/21-7700 od 24.01.2022. godine, zaključen između Ministarstva ekonomskog razvoja, koje zastupa mr Jakov Milatović ministar, kao naručilac posla sa jedne strane i Milice Svrkote, dipl.pravnika iz Podgorice kao izvršioca posla sa druge strane, radi obavljanja poslova podrške Službi za pravne poslove, finansije i tehničku podršku, sačinjavanje odgovarajućih izveštaja i informacija iz oblasti službeničkih odnosa, a sve za potrebe Ministarstva ekonomskog razvoja, za period od 24.01.2022. do 31.12.2022. godine. Izvršiocu posla za obavijeni posao isplatiće se na ime mjesečne naknade neto iznos od 700,00 eura.

Ugovor o djelu br. 016-402/20-5457/6 od 24.12.2021. godine, zaključen između Ministarstva ekonomskog razvoja, koje zastupa mr Jakov Milatović, ministar, kao naručilac posla sa jedne strane i Ivane Pejović, dipl.ecc. iz Podgorice kao izvršioca posla sa druge strane, radi obavljanja poslova: koordinacije rada u kabinetu i obavljanja drugih poslova iz djelokruga Ministarstva elonomskog razvoja za vrijeme reorganizacije organa državne uprave, za period od 04.01.2022. do 30.06.2022. godine. Izvršiocu posla za obavijeni posao isplatiće se na ime mjesečne naknade neto iznos od 1,000 eura.

Cijeneći opis poslova naznačenog ugovora, upravni inspektori ukazuju na moguću očiglednu grešku u navođenju iznosa ugovorene naknade”, stoji u zapisniku.

Ugovor o ekspertsko- konsultantskim uslugama br. 0/6-102/21-4961/4 od 09.03.2022. godine, Ministarstva ekonomskog razvoja, koje zastupa mr Jakov Milatović, ministar, kao naručilac posla sa jedne strane i Vasilija Čarapića, diplomiranog pravnika iz Podgorice kao izvršioca posla sa druge strane, radi pružanja ekspertsko- konsultantskih usluga radi vršenja najsloženijih pravnih poslova za potrebe Ministarstva ekonomskog razvoja, za period od 10.03.2022. do 31.12.2022. godine izvršiocu posla za obavljeni posao isplatiće se na ime mjesečne naknade neto iznos od 1.200,00 eura.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, upravni inspektori konstatuju da su kontrolisani ugovori o djelu i ugovor o ekspertsko-konsultantskim uslugama na snazi na dan vršenja inspekcijskog nadzora.

”Pregledom zaključenih ugovora o djelu utvrđeno je da je njihov predmet definisan uopšteno u odnosu na djelokrug rada Ministarstva ekonomskog razvoja, s tim što se ugovoreni poslovi mogu prepoznati kao poslovi Ministarstva, a što je suprotno citiranim odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim se propisuje način i postupak zasnivanja radnog odnosa na neodređeno i određeno vrijeme, kao i stavu sudske prakse o pravnoj prirodi ugovora o djelu.

Naime, karakteristika ugovora o djelu je da se može zaključiti samo za obavljanje poslova koji ne spadaju u djelatnost poslodavca, tj. da to ne mogu biti poslovi koje poslodavac obavlja ni u okviru pretežne ni u okviru sporedne djelatnosti, odnosno poslovi za koje kod poslodavca postoje sistematizovana radna mjesta (Presuda Vrhovnog suda Crne Gore, Rev. 56/19 od 11.06.2019)”, piše u Zapisniku inspekcije.

Kako dodaju, cjelishodnost zaključivanja predmetnih ugovora i visina ugovorene naknade za izvršioca posla nijesu u nadležnosti upravne inspekcije, već su u nadležnosti drugih državnih organa, budžetske inspekcije i eventualno pravosudnih organa, za slučaj postojanja osnova sumnje da se radi o krivičnim djelima koja se gone po službenoj dužnosti.

”Konstatuje se da predmet ugovora o ekspertsko-konsultantskim uslugama nije dovoljno precizno određen, odnosno pregledom zaključenog ugovora dalo se utvrditi da obaveze angažovanog lica nijesu jasno i precizno definisane da bi se sa sigurnošću mogla utvrditi stvarna pravna priroda ovog ugovora, imajući u vidu i činjenicu višemjesečnog perioda trajanja ovog ugovora i nedostatak podatka da li je i u prethodnom periodu ovakav ugovor bio zaključivan, na šta upućuje djelovodni broj ugovora koji sadrži oznaku 2021. godine”, navodi se u Zapisniku.

Kontrola zakonitosti postupka zaključivanja predmetnog ugovora o ekspertsko konsultantskim uslugama nije u nadležnosti upravne inspekcije, već inspektora za javne nabavke, pa će Standard pitanje u vezi ovog ugovora uputiti nadležnom organu.

MILATOVIĆU ROK OD TRI DANA DA OTKLONI NEPRAVILNOSTI

Ocjenu činjeničnog stanja i utvrđene nepravilnosti iz Zapisnika, prenosimo u cjelosti:

Ocjenom datih izjava odgovornih lica utvrđeno je da je ministar mr Jakov Milatović dao usmeni nalog sekretarki Dragani Jović da preuzme personalne dosijee svih službenika Ministarstva od službenika ovlašćenog za čuvanje istih, da izvrši uvid u iste i sačini Izvještaj o utvrđenim nepravilnostima pri zapošljavanju ili raspoređivanju državnih službenika/namještenika i da je imenovana dala usmeni nalog 10.02.2022. godini kolegi Ivanu Mijoviću, koji je zadužen za čuvanje personalnih dosijea, da sve dosije donese kod nje u kancelariju kako bi otpočela sa pregledom istih; da je Ivan Mijović, samostalni savjetnik I iz Kancelarije za ljudske resurse početkom mjeseca februara, po usmenom nalogu od v.d. sekretarke Dragane Jović prebacio sve personalne dosijee zaposlenih u njen kabinet, a po zahtjevu ministra koji je oformio radnu grupu za kontrolu istih, kako mu je rečeno usmenim putem, te da nakon njihovog premještanja nije učestvovao u postupku kontrole i da se dosijei i dalje nalaze u kabinetu sekretarke na dan davanja izjave; da Mersiha Adrović, samostalna savjetnica III u Kancelariji za ljudske resurse u Ministarstvu ekonomskog razvoja nije učestvovala u prenošenju dosijea zaposlenih Ministarstva ekonomskog razvoja.

Prema izjavi sekretarke Dragane Jović, pregled personalnih dosijea je izvršila lično, bez pomoći službenika iz Kancelarije za ljudske resurse i načelnika Službe za pravne poslove, finansije i tehničku podršku, kolege Gorana Kujovića. Dio izjave sekretarke Dragane Jović koji se odnosi na sačinjene zapisnike od 02.02.2022. godine, 04.02.2022. godine i 10.02.2022. godine o utvrđenom činjeničnom stanju o zapošljavanju, odnosno raspoređivanju jednog broja državnih službenika u Službi za pravne poslove, finansije i tehničku podršku, predmet je drugog postupka inspekcijskog nadzora upravne inspekcije.

Kako je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti propisano da rukovalac zbirke ličnih podataka može biti državni organ koji vrši obradu ličnih podataka u skladu sa ovim zakonom; da je obrađivač ličnih podataka državni organ ili drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, kome rukovalac zbirke ličnih podataka povjerava, da u njegovo ime vrši poslove u vezi sa obradom ličnih podataka; da obrada ličnih podataka predstavlja radnju kojom se automatski ili na drugi način lični podaci prikupljaju, evidentiraju, snimaju, organizuju, čuvaju, mijenjaju, povlače, koriste, vrši uvid u njih, otkrivaju putem prenosa, objavljuju ili na drugi način čine dostupnim, svrstavaju, kombinuju, blokiraju, brišu, uništavaju, kao i bilo koja druga radnja koja se vrši na ličnim podacima; da je Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama nadzorni organ nad primjenom ovog zakona, a Zakonom o državnim službenicima i namještenicima propisano da unos podataka u Centralnu kadrovsku evidenciju vrši državni službenik koji je određen aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, te da podaci iz Centralne kadrovske evidencije i evidencije internog tržišta rada mogu biti dostupni državnom službeniku, odnosno namješteniku na koga se podaci odnose, starješini državnog organa, odnosno drugom organu koji odlučuje o pravima i obavezama državnog službenika, odnosno namještenika, u skladu sa zakonom, to će pitanje postupanja sa personalnim dosijeima zaposlenih biti predmet ocjene u daljem toku postupka, nakon pribavljanja potrebnog mišljenja.

O izvršenom inspekcijskom nadzoru u predmetnoj pravnoj stvari postupajući upravni inspektori će upoznati nadležne organe, dostavljanjem ovog zapisnika.

U odnosu na zaključene ugovore koji predstavljaju samostalnu cjelinu u ovoj pravnoj stvari, koja je činjenično i pravno u cjelosti utvrđena i, s tim u vezi, konstatovanih nepravilnosti, upravni inspektori, za navedenu djelimično raspravljenu pravnu stvar, u smislu člana 36 Zakona o inspekcijskom nadzoru

UKAZUJU:

Ministru ekonomskog razvoja, kao odgovornom licu u subjektu nadzora, da otkloni nepravilnosti konstatovane u ovom zapisniku u odnosu na nezakonito zaključene ugovore, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema ovog zapisnika.

O preduzetim mjerama i radnjama odgovorno lice je dužno da pisanim putem obavijesti postupajuće upravne inspektore, u roku od sedam dana od dana isteka roka određenog za otklanjanje nepravilnosti.

Ministru ekonomskog razvoja, kao odgovornom licu u subjektu nadzora, da je u budućem radu dužan blagovremeno obezbijediti da se poslovi iz redovne nadležnosti Ministarstva ekonomskog razvoja, odnosno poslovi koji su sistematizovani pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, izvršavaju u skladu sa zakonom, te da se popuna radnih mjesta vrši u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

Informacija-zapisnik-MER

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve