Uslovi Korišćenja


Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa portalom Aktuelno.me, kao i objavljivanje i razmjena sadržaja koji krše važeće domaće i međunarodne propise.

Aktuelno.me objavljuje reklamne poruke oglašivača, besplatne sadržaje i linkove na druge web stranice.

Sve sadržaje internet medija Aktuelno.me korisnik koristi na sopstvenu odgovornost.

Aktuelno.me ne snosi odgovornost za istinitost i kvalitet sadržaja reklamnih poruka.

Aktuelno.me može sadržati linkove ka drugim sajtovima, koji su postavljeni u dobroj namjeri i kao pogodnost za korisnike, te takve linkove Aktuelno.me ne kontroliše niti je odgovoran za sadržaj istih.

Autorska i imovinska prava

Aktuelno.me je vlasnik autorskih i srodnih prava na objavljenim sadržajima, kao i na bazi podataka i programskom kodu portala.

Dostavom autorskog teksta i drugog autorskog sadržaja korisnik prenosi sva autorska i imovinska prava na Aktuelno.me koji zadržava pravo reprodukovanja i distribucije, bez naknade i bez vremenskog i prostornog ograničenja. Autor garantuje da je sadržaj isključivo njegovo vlasništvo. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih lica, kolisnik koji je poslao materijal obavezuje se da nadoknadi Aktuelno.me svaki oblik štete koja je nastala objavom materijala. Korisnik zadržava moralna autorska prava.

Aktuelno.me nije odgovoran za legalnost i kršenje autorskih prava u vezi snimaka i sadržaja koji se hostuju na sajtovima poput YouTube, Google, Yahoo, i ostali… Samim tim ukoliko ima snimaka za koje smatrate da krše autorska prava molimo Vas da se obratite sajtovima na kojima se hostuju takvi snimci i prijavite ih kako bi isti bili uklonjeni.

Lozinke i bezbjednost naloga

Slažete se i razumijete da ste Vi odgovorni za očuvanje povjerljivosti lozinki koje su u vezi sa bilo kojim nalogom koji koristite da biste pristupili uslugama. U skladu sa tim, slažete se da ćete jedino vi biti odgovorni za sve aktivnosti na vašem nalogu.

Aktuelno.me nije odgovoran za štetu koja može nastati uslijed zloupotrjebe naloga od strane trećih lica. Ako primijetite bilo kakvo neovlašćeno korišćenje svoje lozinke ili naloga, slažete se da ćete odmah obavijestiti Aktuelno.me.

Zaštita privatnosti

Aktuelno.me je u obavezi da poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika. U skladu sa zakonom, portal može da prikuplja određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala, poput e-mail adrese, ime i prezime, podatke o računaru i internet provajderu. Aktuelno.me se obavezuje da će čuvati privatnost, osim u slučaju teškog kršenja pravila portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Aktuelno.me zadržava pravo da bez najave promijeni ili modifikuje pravila i uslove korišćenja portala.