Nedjelja, 25 Septembra, 2022
Rubrika:

“Dan” ponovo lažno prikazuje činjenice

Portal Aktuelno donosi danas odluku Ombudsmana dnevnih novina Dan Ilije Jovićevića povodom žalbe koju je podnio advokat biznismena Zorana Bećirovića, zbog članka objavljenog u tom štampanom proizvodu 18.11.2019. godine.  Istovremeno, objavljujemo i odgovor advokata Bećirovića na odluku Ombudsmana “Dana”

Portal Aktuelno donosi danas odluku Ombudsmana dnevnih novina Dan Ilije Jovićevića povodom žalbe koju je podnio advokat biznismena Zorana Bećirovića, zbog članka objavljenog u tom štampanom proizvodu 18.11.2019. godine.  Istovremeno, objavljujemo i odgovor advokata Bećirovića na odluku Ombudsmana “Dana”.

Dan 18.11.2019.

Odluka Ombudsmana Dana

U skladu sa članom 10 Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ”Dana” i primjenom Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore, ombudsman ”Dana” donio je 03.12.2019. godine

ODLUKU

kojom se odbija žalba advokata Branka Čolovića, iz Budve, punomoćnika gospodina Zorana Bećirovića, iz Podgorice, upućena ombudsmanu ”Dana” 19.11. 2019. godine, a  povodom teksta  objavljenog u štampanom izdanju ”Dana” 18.11.2019. godine, na naslovnoj strani i na strani 5, pod naslovom: ”Prije razmjene udvostručili vrijednost Ćoćove zemlje”, sa nadnaslovom: ”Procjenom komisije Uprave za nekretnine Bećiroviću omogućena dobit na štetu države”, kao i povodom istoimenog članka objavljenog na internet portalu ”Dana” 18.11.2019. godine, na naslovnoj strani i u rubrici ”Ekonomija”.

O b r a z l o ž e nj e

Elektronskim putem ombudsmanu ”Dana” 19.11.2019. obratio se žalbom  advokat Branko Čolović, iz Budve, punomoćnik gospodina Zorana Bećirovića iz Podgorice, povodom teksta objavljenog u štampanom izdanju ”Dana” 18.11.2019. godine, na naslovnoj strani i na strani 5, pod naslovom: ”Prije razmjene udvostručili vrijednost Ćoćove zemlje”, sa nadnaslovom: ”Procjenom komisije Uprave za nekretnine Bećiroviću omogućena dobit na štetu države”, kao i povodom istoimenog članka objavljenog na internet portalu ”Dana” 18.11.2019. godine, na naslovnoj strani i u rubrici ”Еkonomija”. Po prijemu žalbe, ombudsman je utvrdio da je ona zadovoljila uslove iz člana 3 Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ”Dana”, neophodne da bi bila razmatrana, a u cilju potpune objektivnosti sadržaj Čolovićeve žalbe prenosimo u cjelini:

”Kako naslovom, tako i sadržajem članka, čitaocima „Dana“ se otvoreno sugeriše da je g. Bećiroviću „omogućena dobit na štetu države“, što je potpuna neistina i još jedna u nizu izmišljenih afera koje „Dan“ lansira u cilju difamacije mog klijenta.

Prije nego što je članak objavljen, poslao sam novinaru „Dana“ g. Otaševiću dokument Vlade Crne Gore – Predlog za davanje saglasnosti za razmjenu nepokretnosti sa kompanijom AD „Ski Resort Kolašin 1450“, koji Vam dostavljam u prilogu. Taj dokument je javno objavljen na internet stranici Vlade Crne Gore, a g. Otašević to u spornom članku i potvrđuje.

Iz Predloga za razmjenu zemljišta nedvosmisleno proizilazi da kako zemljište AD „Ski Resorta Kolašin 1450“, koje zahvata površinu od 3.512 m2, tako i državno zemljište površine 1.970 m2, predstavljaju građevinsko zemljište po važećem prostornom planu za Bjelasicu i Komove. Takođe je veoma jasno objašnjeno zbog čega se pojavljuje razlika između prve procjene zemljišta AD „Ski Resorta Kolašin 1450“ i druge procjene, koja je uslijedila nakon prigovora te kompanije. Uprava za nekretnine CG je prilikom prve procjene pogrešno konstatovala da je „za katastarsku parcelu br. 1005/1 KO Smrčje, koja je u svojini „Ski Resorta Kolašin 1450“ AD, planom predviđeno da bude zelena površina, što znači da će se koristiti eventualno samo za skijalište, a što joj značajno umanjuje vrijednost“. Nakon prigovora, ova greška je ispravljena, pa je Uprava za nekretnine konstatovala da je „veći dio predmetne katastarske parcele br. 1005/1 KO Smrčje u funkciji skijališta i da je na njoj predviđena izgradnja početne bazne stanice nove žičare šestosjed „K7“, koja će ukupno zauzimati površinu od 2.000 m2, u sklopu koje su sama početna stanica, garaža za smještaj korpi, nastrešnica, kao i kućica za upravljanje žičarom“.

Prema tome, prvi izvještaj Uprave za nekretnine, kojim je zemljište AD „Ski Resorta Kolašin 1450“ procijenjeno na 15 Eura po 1 m2, bio je zasnovan na pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju, kao da se radi o zemljištu na kome se ništa neće graditi, a ispravan je drugi izvještaj, koji je zasnovan na činjenici da je na zemljištu AD „Ski Resorta Kolašin 1450“, koje je predmet razmjene, predviđena izgradnja početne stanice za žičaru koja će spajati Ski centar 1450 sa državnim Ski centrom „Kolašin 1600“. Kako se navodi u dokumentu Vlade, skijalište „Kolašin 1600“, koje je u vlasništvu državnog privrednog društva „Skijališta Crne Gore“, „dobija novih 10 km skijaških staza“. Zbog toga je vrijednost zemljišta procijenjena na 37,50 Eura po kvadratnom metru, umjesto na 15 Eura po kvadratnom metru, što bi bila vrijednost zelenih površina koje se mogu koristiti samo za skijanje.

Čak i nakon druge procjene vrijednosti zemljišta „Ski Resorta Kolašin 1450“ AD na 37,50 Eura po kvadratnom metru, procijenjena vrijednost tog zemljišta je gotovo dvostruko manja od vrijednosti državnog zemljišta, koje je procijenjeno na 65,48 Eura po kvadradnom metru. „Ski Resort Kolašin 1450“ AD zbog toga prenosi u svojinu države 3.512 m2 građevinskog zemljišta, a stiče svojinu na ukupno 1.970 m2 građevinskog zemljišta.

Međutim, slijedeći svoju ustaljenu praksu širenja laži o g. Bećiroviću, „Dan“ u spornom članku namjerno izostavlja činjenicu da je prva procjena Uprave za nekretnine bila pogrešna, jer je prilikom sačinjavanja te procjene propušteno da se utvrdi da je na zemljištu „Ski Resorta Kolašin 1450“ AD predviđena izgradnja početne stanice za žičaru koja prevozi skijaše na državno skijalište „Kolašin 1600“, pa je procjena izvršena kao da se radi o zelenoj površini podobnoj samo za skijanje. Prikrivajući ovu činjenicu od čitalaca, „Dan“ plasira javnosti dezinformaciju da je prva procjena Uprave za nekretnnine bila tačna, pa konstruiše neistinu da je vrijednost „Ćoćove zemlje“ „udvostručena prije razmjene“ i da mom klijentu na taj način „omogućena dobit na štetu države“.

Istina je zapravo obrnuta. Da je ostala na snazi prva procjena zemljišta na 15 Eura po m2, koja je bila pogrešna, što je i novinar „Dana“ mogao da pročita u dokumentu Vlade CG koji sam mu dostavio, kompanija „Ski Resort Kolašin 1450“ AD, u kojoj g. Bećirović preko svoje kiparske firme „Caldero Trading Limited“ ima većinski paket akcija, bila bi značajno oštećena. Drugom procjenom Uprave za nekretnine greška je u određenoj mjeri korigovana i uvažena je nesporna činjenica da zemljište kompanije mog klijenta koje se daje u razmjenu nije zelena površina, već zemljište na kome je predviđena gradnja početne stanice žičare za potrebe državnog skijališta „Kolašin 1600“.

Takođe je istina, što je novinar „Dana“ propustio da navede, da se radi o razmjeni parcela na istoj lokaciji, koje su međusobno udaljene najviše sto metara, pri čemu i državno i privatno zemljište po važećem urbanističkom planu predstavljaju građevinsko zemljište. Iz tog razloga je ostalo nejasno zbog čega je zemljište „Ski Resorta Kolašin 1450“ AD konačno procijenjeno na samo 37,50 Eura po kvadratu, a državno zemljište na 65,48 Eura po kvadratu, tj skoro dvostruko više. Imajući u vidu nesporan značaj buduće žičare za državno skijalište „Kolašin 1600“, moglo bi se argumentovano govoriti da je „Ski Resort Kolašin 1450“ AD oštećen i korigovanom procjenom Uprave za nekretnine, jer će po toj procjeni dati državi 3.512 m2 zemljišta za 1.970 m2 državnog zemljišta istog kvaliteta i na istoj lokaciji. To državno zemljište je prije razmjene bilo registrovano u katastru kao (na terenu nepostojeći) šumski put, koji država nikome drugome ne bi mogla da proda, jer po važećem urbanističkom planu ulazi u sastav građevinskih parcela čiji je većinski vlasnik „Ski Resort Kolašin 1450“ AD. Zbog toga jedino „Ski Resort Kolašin 1450“ AD po zakonu ima pravo da zahtijeva otkup konkretnog građevinskog zemljišta radi dokompletiranja građevinskih parcela. Sve ovo je novinar „Dana“ prikrio od čitalaca, sa jasnom idejom da zaobiđe istinu i da bezočno iskonstruiše lažnu informaciju.

Na opisani način, prikrivajući od javnosti ključnu činjenicu da je procjena zemljišta „Ski Resorta Kolašin 1450“ AD na 15 Eura po 1 m2 bila pogrešna, i plasirajući neistinu da je mom klijentu omogućena dobit na štetu države, „Dan“ je prekršio načelo istine iz tačke 1 i načelo neprikosnovenosti činjenica iz tačke 2 Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore.

Inače, interesantno je da ovom prilikom „Dan“ zna da kompanija „Caldero Trading Limited“, koja je većinski vlasnik „Ski Resorta Kolašin 1450“ AD, pripada g. Bećiroviću, što „Danu“ nije smetalo da prije dva mjeseca prenosi saopštenja NVO „Mans“ u kojima se „Caldero Trading Limited“ opisuje kao „nepoznata off shore firma“ iza koje se moj klijent „krije“. Ovakvo postupanje, pored toga što je neprofesionalno i nemoralno, demaskira jasnu intenciju „Dana“ da lažima i manipulacijama ugrozi ugled i ljudsko dostojanstvo g. Bećirovića”, kazao je na kraju žalbe advokat Branko Čolović.

Zbog svega navedenog, on je ombudsmanu ”Dana” predložio da donese odluku kojom će konstatovati povrede Kodeksa novinara koje su u žalbi istaknute, te da naloži „Danu“ da tu odluku objavi i da ukloni sporni sadržaj sa svog internet portala.

Shodno članu 7 Poslovnika u radu zaštitnika prava čitalaca ”Dana”, ombudsman je ovdje integralno citiranu žalbu, uputio Uredništvu ”Dana” i povodom nje zatražio izjašnjenje, koje mu je dostavio lično autor osporenog teksta, novinar Vladimir Otašević. I njegovo izjašnjenje, ombudsman prenosi u cjelosti:

”Tvrdnja punomoćnika biznismena Zorana Bećirovića, advokata Branka Čolovića, da je tekst pod naslovom “Prije razmjene udvostručili vrijednost Ćoćove zemlje” neistinit i da je još jedna u nizu izmišljenih afera nije argumentovana, te prema tome ne može biti ni valjana osnova za usvajanje žalbe.

Na osnovu adekvatnih podataka u predmetnom tekstu sam iznio vrijednosni sud, na koji kao novinar imam pravo. Njega u ovom izjašnjenju potkrepljujem dodatnim činjenicama. Konstatacija da država u ovoj razmjeni zemljišta nije oštećena, lako se može i drukčije tumačiti.

Naime, sporno zemljište na parceli 1005/1 KO Smrčje, koje je do skoro bilo u vlasništvu Ski resorta Kolašin 1400, a koje je razmijenjeno za državne tri parcele, procijenjeno je u oktobru ove godine od strane Uprave za nekretnine prvo 15 eura po kvadratu, a nakon žalbe kompanije iza koje stoji Bećirović, vrijednost te parcele podignuta je na 37,5 eura po m2. Radi se o parceli ukupne kvadrature 3.512 m2. U svojoj žalbi advokat Čolović je izbjegao, po svemu sudeći sa namjerom, da kaže da je ta ista parcela bila nekada u vlasništvu države preko kompanije Ski centar “Bjelasica” AD. U februaru 2007. godine od tada državne firme Ski centar “Bjelasica” AD, kiparsko preduzeće “Beppler Jacobson” Ltd za nepuna tri eura po kvadratu kupilo je ukupno 147.654 m2 zemljišta, između ostalog, i spornu parcelu 1005/1 KO Smrčje. Ove godine je ta ista parcela razmijenjena sa državom, nakon što je Komisija Uprave za nekretnine procijenila da je vrijedna 37,5 eura. Jasno je da je država neodgovornim ponašanjem pojedinaca došla u situaciju da proda svoju vrijednu imovinu po cijeni koja je, prema tvrdnjama manjinskih akcionara nekadašnjeg Ski centra Bjelasica bila nerazumljivo niska, a onda ponovo da postane njen vlasnik po cijeni višestruko većoj od one po kojoj ju je prodala.

Advokat Čolović najbolje zna kako je kiparska kompanija “Beppler Jacobson”  Ltd došla do imovine Ski centra “Bjelasica”, i kako se Bećirović povezuje sa tom za medije godinama misterioznom kiparskom kompanijom, jer je lično za kupca svojim potpisom ovjerio Ugovor o prodaji imovine tada stečajnog dužnika Ski centra “Bjelasica” AD, koji je prije privatizacije, odnosno prodaje imovine, bio 80 odsto u vlasništvu državnih fondova i Zavoda za zapošljavanje, a 20 odsto u vlasništvu radnika ( u prilogu izjašnjenja prosljeđujem dokaz). Iz svih tih razloga jasno je da tekst pod naslovom “Prije razmjene udvostručili vrijednost Ćoćove zemlje”, sa nadnaslovom: „Procjenom komisije Uprave za nekretnine Bećiroviću omogućena dobit na štetu države” u potpunosti odgovara činjeničnom stanju, a posebno mom iznesenom vrijednosnom sudu.

Prije objave teksta autor je kontaktirao advokata Čolovića, koji je kao punomoćnik Zorana Bećirovića mogao da se izjasni. Međutim, odlučio je da pošalje redakciji dokument Vlade Crne Gore, koji je već bio u posjedu novinara. U tekstu su uredno prenijeti navodi iz dokumenta Vlade. Nažalost, zbog ograničenog prostora u novini, novinar nije predočio javnosti detalje u vezi prodaje imovine Ski centra Bjelasica. To nije učinjeno i zato što je “Dan” i ranije o tome pisao u tekstu iz oktobra 2016. godine pod naslovom “Imovina prodata nezakonito, ni centa dioničarima”(link:https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Ekonomija&clanak=568413&datum=2016-10-14 ).Takođe, kroz tekst “Prije razmjene udvostručili vrijednost Ćoćove zemlje” objašnjeno je jasno da je država pristala da Bećirovićevoj kompaniji da tri građevinske parcele na kojima može da se gradi turističko naselje (hoteli i apartmani) za parcelu, koja se vodi kao livada 6. klase, na kojoj je dozvoljena gradnja samo bazne stanice za buduću žičaru i garaža za smještaj korpi, što se sve može vidjeti u zvaničnoj dokumentaciji objavljenoj na sajtu Vlade. I iz tog razloga više je nego jasno da država, odnosno nadležni koji su je predstavljali, nije mislila na svoj interes i da je donijela štetne odluke, prvo kad je 2007. godine odlučila da proda svoju vrijednu imovinu po izuzetno niskoj cijeni, a onda i ove godine, da je vrati u svoje vlasništvo po višestruko većoj cijeni.

U tekstu pod naslovom “Prije razmjene udvostručili vrijednost Ćoćove zemlje”, nije cijenjeno koja procjena imovine iz oktobra 2019. godine Komisije Uprave za nekretnine je tačna a koja netačna, što bez valjanog razloga suprotno tvrdi advokat Čolović. Isključivo je iznijeta činjenica da su postojale dvije različite procjene i među njima žalba kompanije koja se povezuje sa Bećirovićem.

Advokat Čolović dalje pominje neosnovanu tvrdnju da “novinar zna da kiparska kompanija Caldero Trading Limited pripada Bećiroviću”. To se u tekstu na koji se advokat žalio nigdje ne pominje. Navodi se isključivo da se ta kiparska kompanija povezuje sa Zoranom Bećirovićem, a kako se povezuje to najbolje zna advokat Čolović, koji, kako se vidi iz prethodnih dopisa, to ni ne spori.

Tvrdnja advokata Čolovića da je Ski centar Kolašin 1400 oštećen u razmjeni sa državom je gruba i licemjerna. Upravo ta kompanija najveći je dobitnik krajnje sumnjive privatizacije nekada državne imovine ( ukupno 147.654 m2 zemljišta), čija se cijena nakon nekoliko godina višestruko uvećala sa ukupno 550.000 eura na više od 5,5 miliona eura, ako je gledati cijenu iz oktobra ove godine od 37,5 eura po metru kvadratnom zemljišta.

Iz svega navedenog jasno je da ”Dan”, odnosno novinar – autor teksta pod nazivom “Prije razmjene udvostručili vrijednost Ćoćove zemlje” nije prekršio načelo istine iz tačke 1  i načelo neprikosnovenosti činjenica iz tačke 2 Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore i da je potpuno na mjestu moj vrijednosni stav da je država oštećena.

Sugerisao bih zato Ombudsmanu, da nakon svega što sam saopštio,  predmetni tekst isključivo gleda na takav način – kroz vrijednosni sud”, kazao je u svom izjašnjenu dostavljenom ombudsmanu, novinar Vladimir Otašević.

Opširna žalba advokata  Čolovića i poduže izjašnjenje novinara Otaševića, povodom optužbi iznijetih u žalbi, mogli su stvoriti očekivanje da će i ombudsmanovo viđenje predmeta sporenja zauzeti veći prostor. Ali, pošto je ombudsman prihvatio stav novinara Otaševića da je on u spornom tekstu iznio vrijednosni sud, ombudsman će saopštiti samo ono što smatra potrebnim u obrazloženju svoje odluke, uzimajući u obzir s obije strane izrečeno.

U svom profesionalnom radu, novinar pored obaveze da auditorijumu tačno i provjereno prenese činjenice, ima pravo i na svoj vrijednosni sud, praveći jasnu razliku između činjenica i njihovog vrednovanja. Kao što smo vidjeli, na to pravo u svom izjašnjenju pozvao se i novinar Otašević, saopštavajući da je u tekstu ”Prije razmjene udvostručili vrijednost Ćoćove zemlje”, iznio vrijednosni stav. U pomenutom tekstu, i kasnije izjašnjenju, on je ponudio onaj vid činjenične osnove koji se može smatrati dovoljnim za formiranje vrijednosnog suda.Pored toga, on je pokazao i težnju ka postizanju uravnoteženosti teksta, obraćajući se za izjavu advokatu Čoloviću, koji mu je umjesto nje proslijedio pomenuti Vladin dokument, i Upravi za nekretnine, od koje nije dobio nikakav odgovor. Ta pojedinost, logično, ne može biti drukčije protumačena, osim kako novinareva želja i profesionalni nalog, da dodatno i cjelovito doprinese osvjetljavanju teme koja je bila predmet njegove obrade. Na kraju, i kao osnaženje činjeničnosti teksta, kome je žalbom dato obilježje koje mu nikako ne može pripasti.

Na osnovu svega toga, smatrajući, dakle, da je novinar iznio vrijednosni sud, kao značajan sastojak slobode izražavanja, ombudsman je donio odluku da odbije žalbu advokata Branka Čolovića. Kao što je od ranije poznato za odluke kojima se žalba odbija, a shodno članu 12. Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ”Dana”, ne postoji obaveza objavljivanja u ”Danu”.

Odgovor Ombudsmanu Dana

Poštovani gospodine Jovićeviću,

Primili smo Vašu odluku kojom odbijate žalbu koju smo izjavili povodom teksta objavljenogu u „Danu“ 18.11.2019. godine.

Duboko smo uvjereni da Vaša odluka nije ispravna i da je potpuno pogrešan Vaš stav da je novinar „Dana“ u spornom tekstu vjerno prenio činjenice, te da je koristio pravo da u vezi tih činjenica iznese vrijednosne sudove.

U dokumentu Vlade Crne Gore, koji sam dostavio novinaru „Dana“, jasno stoji da je prvobitna procjena zemljišta „Ski Resorta Kolašin 1450“ AD, razmjenjenog za državno zemljište, bila zasnovana na netačnoj pretpostavci da je u pitanju zemljište na kome se ništa ne može graditi. Zbog toga je zemljište firme mog klijenta bilo pogrešno procijenjeno na 15 Eura po kvadratnom metru. Nakon prigovora „Ski Resorta Kolašin 1450“ AD, došlo je do izrade nove procjene, kojom je uzeta u obzir nesporna činjenica da je u pitanju građevinsko zemljište, koje po toj procjeni vrijedi 37,50 Eura po kvadratnom metru.

Ovo su jednostavne i neoborive činjenice, koje nijesu podložne „vrijednosnom sudu“ novinara. Prva procjena zemljišta na 15 Eura po 1 m2 je bila pogrešna, kao da je u pitanju livada, a drugom procjenom na 37,50 Eura po 1 m2 je zemljište „Ski Resorta“ procijenjeno kao građevinsko zemljište, što ono i jeste.  Novinar „Dana“ je u članku od 18.11.2019. godine, suprotno načelima iz tačaka 1 i 2 Kodeksa novinara, prikrio od javnosti činjenicu da je prva procjena zemljišta bila pogrešna, iskoristivši tu grešku Uprave za nekretnine da objavi članak pod naslovom „Prije razmjene udvostručili vrijednost Ćoćove zemlje“.  To nije nikakav „vrijednosni sud“, nego obična laž i prikrivanje istine u cilju kreiranja afere o nepostojećoj korupciji.

U izjašnjenju novinara „Dana“, koje ste citirali u Vašoj odluci, taj novinar se pravda navodno „sumnjivom privatizacijom“ ski centra i višestrukim povećanjem vrijednosti zemljišta u periodu od „nekoliko godina“, pa u tome nalazi motiv i opravdanje za svoje neprofesionalno postupanje. Takođe, on piše da sam ja licimjeran zato što ističem činjenicu da je i novom procjenom vrijednosti zemljišta mog klijenta na 37,50 Eura po kvadratnom metru to zemljište procijenjeno na gotovo dvostruko manju cijenu u odnosu na državno zemljište, koje je procijenjeno na 65,48 Eura po kvadratnom metru, iako i privatne i državne parcele koje su predmet razmjene predstavljaju građevinsko zemljište i nalaze se na rastojanju od najviše 100 metara.

U vezi sa tim, moram da Vas podsjetim na sledeće činjenice:

–       Imovina ranijeg „Ski Centra Bjelacica“ nije kupljena prije „nekoliko godiina“, kako kaže novinar „Dana“ u svom izjašnjenju na žalbu, nego 2007. godine, dakle prije dvanaest godina.
–       Imovina ranijeg „Ski Centra Bjelasica“ nije kupljena u redovnom postupku privatizacije, koja je novinaru „Dana“ „sumjiva“, nego u postupku stečaja. Ski centar je 2007. godine bio u derutnom stanju i nije mogao da izmiri ni najosnovnije obaveze, zbog čega je i otišao u stečaj.
–       Cijena koja je plaćena u postupku stečaja postignuta je nakon više neuspjelih javnih oglasa, u zakonito sprovedenoj proceduri u kojoj se bilo koji drugi kupac mogao javiti i ponuditi veću cijenu.
–       Nakon kupovine imovine bivšeg „Ski Centra Bjelasica“, moj klijent je, preko svoje firme „Caldero Trading Limited“, uložiio u novoosnovanu firmu AD „Ski Resort Kolašin 1450“ oko 9,5 miliona Eura i napravio moderan ski centar, sa novom žičarom, novim stazama za skijanje, novom mehanizacijom i pratećim objektima. Zbog toga AD „Ski resort Kolašin 1450“, za razliku od ranijeg „Ski centra Bjelasica“ kvalitetno posluje i izmiruje sve svoje obaveze prema državi, radnicima i prema svim povjeriocima. Prema tome, višestruko povećanje vrijednosti zemljišta na ski centru nije rezultat nikakve špekulacije ili „sumnjive privatizacije“, kako to „Dan“ lažno prikazuje, već ozbiljnog rada i ulaganja u proteklih 12 godina, koji sada daju rezultate.

Ostaje mi samo da umjesto zaključka postavim pitanje da li sam ja licimjer ili je licimjer novinar „Dana“, čije navodne „vrijednosne sudove“ Vi podržavate?

Najnovije

Glas Crnogorca, 25. IX 1893. godine: “Tesla je Crnogorac”

Piše: Miroslav Ćosović Na današnji dan, 25. septembra 1893. godine,  Glas Crnogorca je objavio članak o Nikoli Tesli, prenešeno je pisanje američkog lista Chicago Herald. U...

Svaka odluka 42. Vlade za sobom ostavlja stotine miliona eura duga koje će vraćati...

Potpredsjednica DPS-a  Sanja Damjanović je komentarisala stav Međunarodnog suda u Londonu koji je odbio je zahtjev države Crne Gore da se otvori grad hotel Sveti Stefan...

U nedjelju oblačno sa sunčanim intervalima, popodne ponegdje kiša

Prijepodne promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra na sjeveru po kotlinama magla. Poslijepodne naoblačenje, u zapadnim predjelima ponegdje slaba kiša, koja će...

Navijači Liverpula tuže UEFA zbog finala Lige šampiona

Oko 2.000 navijača Liverpula najavilo je tužbe protiv Evropske fudbalske organizacije (UEFA) zbog povreda i psihološke traume koje su doživjeli 28. maja uoči finala...

Instagram želi da vas zaštiti od eksplicitnih sadržaja

Neželjene fotografije eksplicitne prirode u privatnim porukama su problem na svim društvenim mrežama. Međutim, kako navodi Endgadget, Instagram je riješio da stane na put takvim nastojanjima...

Najčitanije

Povezano

Dan: Pejanović upao u našu redakciju, napao zaposlene i lomio inventar

Podgoričanin Žarko Pejanović Knele, pobjednik takmičenja u izležavanju, upao je danas u redakciju dnevnih novina i portala Dana i fizički napao zaposlene, lomeći inventar. Jedan...

GRADNJA NA GORICI Investitor suvlasnik Dana kojem je država odobrila 19.215 eura pomoći za medije: Našim novcem finansiramo spornu višespratnicu!?

Na brdu Gorica kod Spomenika partizanu borcu, kompanija Eurozox i suvlasnik dnevnog lista DAN Mladen Milutinović počeli su s uređenjem terena za gradnju stambeno...

Istorijska odluka sabora SPC

Eparhija Podgoričko-dukljanska Pravoslavne crkve Crne Gore pozdravlja istorijsku odluku Sabora Srpske pravoslavne crkve, koja je na inicijativu patrijarha Vartolomeja I, stupila u kanonsko i...

Đoković o odluci Vimbldona: Dijete sam rata, ali…

Odluka Vimbldona je konačna – na njemu ne mogu da učestvuju ruski i bjeloruski teniseri. To je odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu koja traje...

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve