Petak, 27 Januara, 2023
Rubrika:

Vlada za Opštinu Tuzi opredijelila pola miliona eura

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za početno finansiranje Opštine Tuzi i za tu svrhu je opredijelila 500.000 eura

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za početno finansiranje Opštine Tuzi i za tu svrhu je opredijelila 500.000 eura.

Kako je saopšteno iz Vlade, utvrđen je i Predlog zakona o imjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, kojim je propisano da se na prihode od sportske djelatnosti i od autorskih i srodnih prava, patenta i žiga i samostalnih stručnjaka u kulturi ne plaća porez na dohodak fizičkih lica.

“Time se mladi, perspektivni i vrhunski sportisti stimulišu da nastave razvoj u oblasti sporta, a umjetnici sa najvećim stvaralačkim referencama uvažavaju na specifičan način. Ovako definisanim zakonskim rješenjima ne stvaraju se nove obaveze poreskim obveznicima, već se vrši detaljno propisivanje prihoda i rashoda izdvojenih vrsta prihoda koji su i u važećem zakonu bili predmet oporezivanja”, ocijenili su u Vladi.

Oni su usvojili i Informaciju o mjerama koje je potrebno preduzeti u cilju ublažavanja šteta nastalih usljed olujnog vjetra, 23. februara 2019. godine.

“Vlada je odobrila pomoć za saniranje štete na devet školskih objekata u ukupnom iznosu od 100.000 eura”, naglasili su.

Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže koja sadrži podatke o prvoj intenzivnoj revitalizaciji niskonaponske i srednjenaponske elektromreže nakon više decenija, čime bi trebalo da bude omogućeno svim građanima odnosno domaćinstvima i privrednim društvima u Crnoj Gori, pogotovo u sjevernom regionu, da dobiju kvalitetno i pouzdano snabdijevanje električnom energijom bez povećanja cijena.

“Prvi program revitalizacije niskonaponske mreže, vrijedan više od 80 miliona eura, inicirao je prošle godine premijer Duško Marković nakon što je u brojnim kontaktima sa građanima i privrednicima, pogotovo u sjevernom regionu ustanovio da kvalitetno snabdijevanje električnom energijom predstavlja sve veći problem i za privredu i za građane”, kazali su iz Vlade.

U Informaciji je navedeno da je okviru tog projekta za 2019. kao prvu godinu revitalizacije određeno sedam 10 KV dalekovoda dužine 338,24 km, kojima se snabdijeva skoro 10.000 domaćinstava.

“To su dalekovodi Grahovo Nikšić, Slap Zete Danilovgrad, Dolac Berane, Krute Ulcinj, Gubavač i Tomaševo Bijelo Polje i Bijela Šavnik, a CEDIS je već revitalizovao dalekovod Podgorica – Podanje Danilovgrad. Pored navedenih CEDIS je već pristupio revitalizaciji devet dalekovoda dužine 262,86 km koji snabdijevaju 5.769 potrošača i to dalekovode Lipova Ravan Nikšić, Lutovo Podgorica, Cetinje i Meterizi Cetinje, Luge Berane, Šas Ulcinj, Kameno Herceg Novi, Skrbuša Kolašin i Komini Pljevlja”, naveli su u Vladi.

Donijeta je i Odluka o izmjenama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice u dijelu Generalne urbanističke razrade „Golubovci” i u dijelu Generalne urbanističke razrade ,,Podgorica’’.

“U toku procedure za izradu ovog planskog dokumenta javila se potreba za još jednom izmjenom Odluke, zbog pristiglih inicijativa kojima je traženo da se planiraju dodatne lokacije u okviru PUP-a, a koje su od javnog značaje i u funkciji razvoja Glavnog grada”, ističu u Vladi.

Kako dodaju, na osnovu predloga Ministarstva kulture potrebno je planirati izgradnju Muzeja savremene umjetnosti, putem međunarodnog javnog konkursa, a s obzirom na to da se predložena lokacija nalazi na prostoru nekadašnje kasarne Morača, planiranju tog dijela izuzetno vrijednog gradskog prostora će se pristupiti integralno, sa jasnim smjernicama i urbanističkim parametrima u okviru planirane namjene, za dalju plansku razradu.

“Po inicijativi Glavnog grada neophodno je, između ostalog, definisati uslove za gradnju objekata ruralnog razvoja na poljoprivrednom zemljištu, postaviti uslove za raspisivanje međunarodnog javnog konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje za lokaciju „Beko” sa okruženjem, razmotriti planiranje saobraćajnice šireg profila u naselju Zagorič, definisati jasne smjernice za izgradnju, proširenje i rekonstrukciju mostova i izgradnju garaža itd”, precizirali su u Vladi.

Na današnjoj sjednici je usvojena i Informacija o realizaciji aktivnosti i projekata koji se realizuju kroz sistem indirektnog i decentralizovanog upravljanja IPA fondovima sa pregledom ključnih aktivnosti u II kvartalu 2019. godine.

“Dokument obuhvata glavne aktivnosti u prethodnom kvartalu koje mogu imati uticaj na efikasnost u korišćenju fondova pretpristupne podrške. Na temelju aktivnosti relevantnih institucija za pojedinačne IPA programe, predstavljen je sveobuhvatan pregled stanja, a posebna pažnja posvećena je ključnime rizicima u sistemu, koje je neophodno tretirati u predstojećem periodu. U tom smislu, usvojen je niz zaključaka kojima se precizno određuju neophodna postupanja nadležnih institucija, sa konačnim ciljem blagovremenog završetka planiranih projekata”, naglašavaju.

Radi daljeg usklađivanja sa propisima Evropske unije, donijeta je Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o prehrambenim aromama koje se mogu koristiti u i na hrani, a donijet je i Program za kontrolu i prevenciju nezaraznih bolesti u Crnoj Gori za period 2019-2021. godine s Akcionim planom za taj period.

“Ključni cilj Programa je smanjenje broja prijevremenih smrtnih ishoda i značajno smanjenje obolijevanja i invaliditeta od vodećih nezaraznih bolesti. Kako je u raspravi istaknuto, planirani cilj će se dostići stvaranjem socio-ekonomskog i sredinskog okruženja koje pogoduje eliminaciji ili smanjenju izloženosti populacije rizičnim faktorima za najvažnije nezarazne bolesti kroz primjenu zdravih životnih stilova i unapređenje i jačanje sistema zdravstvene zaštite u cilju efikasnijeg djelovanja na polju specifične prevencije, ranom dijagnostikom i efektivnijim liječenjem nezaraznih bolesti. U skladu sa tim, Akcionim planom je definisano šest ciljeva u okviru kojih je neophodno preduzeti mjere zarad poboljšanja sveukupnog zdravlja populacije”, dodaju u Vladi.

U cilju daljeg kontinuiranog usklađivanja nacionalnih aktivnosti sa regionalnim preporukama donesenim od strane Svjetske zdravstvene organizacije za evropski region, donijet je Program mjera za unapređenje stanja uhranjenosti i ishrane u Crnoj Gori s Akcionim planom 2019-2020 godine.

“Definisane ciljevi, prioriteti i aktivnosti, koji su usklađeni i sa Evropskim akcionog plana za hranu i ishranu 2015 – 2020. godinu, trebalo bi postići kroz: pravljenje okruženja koje podstiče pravilnu ishranu; jačanje zdravstvenog sistema u cilju promocije zdrave ishrane; podrška nadzoru, monitoring, evaluacija i istraživanja; jačanje upravljanja, međusektorska povezanost i promovisanje koncepta Zdravije u svim politikama”, ističu.

Vlada je usvojila i Informaciju o aktivnostima na sprovođenju Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, u periodu od 01.04. do 30.06.2019. godine koja sadrži presjek realizovanih i planiranih aktivnosti, u cilju realizaciju razvojnih projekata u oblasti turizma, poljoprivrede i prerađivačke industrije, kao i razvoja manje razvijenih jedinica lokalne samouprave.

Donijet je, takođe, Državni plan eksploatacije mineralnih sirovina za period 2019 – 2028. sa Izvještajem sa javne rasprave.

“Predstavljajući ovaj dokument, naglašeno je da je nastao kao rezultat snažnog opredjeljenja Vlade da odgovorno i promišljeno, na sveobuhvatan način, sagleda potencijale mineralnih resursa i razmotri potencijalne pravce djelovanja u pogledu eksploatacije mineralnih sirovina i rudarstva kao grane koja, uz odgovarajući balans u odnosu na druge razvojne grane privrede i uvažavanje načela održivosti, može značajno doprinijeti sveukupnom razvoju Crne Gore”, kažu u Vladi.

U skladu sa Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2019-2020. godina, donijet je i Akcioni plan energetske efikasnosti Crne Gore za period 2019-2021 s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana energetske efikasnosti 2016 – 2018, za 2018. godinu.

“Glavni ciljevi bazirani su na prioritetima Zakona o efikasnom korišćenju energije: Implementacija Zakona o efikasnom korišćenju energije kompletiranjem i unapređenjem regulatornog okvira i poboljšanjem institucionalnog okvira; Podizanje javne svijesti i povećanje razumijevanja, znanja i kapaciteta u pogledu novih zakonskih zahtjeva i dobre prakse u oblasti energetske efikasnosti kod institucija javnog sektora, lokalnih samouprava, velikih potrošača, profesionalnih organizacija i ostalih aktera; Poboljšanje statističkog i monitoring sistema u oblasti energetske efikasnost, naročito u javnom sektoru i Implementacija mjera za uštedu energije sa prepoznatljivim rezultatima”, pojasnili su u Vladi.

Oni su usvojili i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020, za 2018. godinu.

“Predstavljajući Izvještaj istaknuto je da je u odnosu na planirana sredstva u 2018. godini, stepen realizacije Plana 94 odsto. U prethodnoj godini uloženo je ukupno 751.053.099 eura za realizaciju 552 razvojna projekta, programa i aktivnosti. Regionalna alokacija utrošenih sredstava je: za sjeverni region skoro 340,5 miliona eura ili 45 odsto ukupno uloženih sredstava, za središnji region oko 228,9 miliona– 31 odsto, a i za primorski region oko 181,6 miliona eura, odnosno 24 odsto ukupnih ulaganja. U strukturi izvora finansiranja, najveće učešće bilježe ulaganja iz državnog budžeta – 39 odsto ukupnih ulaganja, kreditna sredstva 34 odsto i privatnog kapitala 22 odsto, dok su sredstva budžeta jedinica lokalne samouprave iznosila tri odsto, donacija dva odsto i fondova EU manje od jedan odsto”, dodaju u Vladi.

Usvojena je i Informacija o stanju životne sredine za 2018. godinu, koja predstavlja prikaz i ocjenu stanja životne sredine u okviru sljedećih segmenata: vazduh, klimatske promjene, vode, morski ekosistem, zemljište; upravljanje otpadom, biodiverzitet, buka, radioaktivnost i praćenje hemikalija. Pored toga, tim dokumentom su definisane i preporuke u planiranju politike životne sredine na godišnjem nivou.

Vlada je usvojilaIzvještaj o realizaciji aktivnosti predviđenih planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu.

“U raspravi je ocijenjeno da je najveći broj aktivnosti uspješno realizovan ili se realizuje u skladu sa planiranom dinamikom”, saopštili su iz Vlade.

Usvojeni su i Informacija o realizaciji i efektima politika u oblasti preduzetništva i biznisa za period 1. januar – 30. jun 2019. godine, koja sadrži pregleda mjera, aktivnosti i efekata u pravcu podsticanja preduzetništva i biznisa, sa posebnim akcentom na finansijske mjere koje imaju za cilj otvaranje novih radnih mjesta, podršku mladima, ženama u biznisu i smanjenje regionalnih razlika i Konsolidovani izvještaj o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Crne Gore za 2018. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o javnim nabavkama za 2018. godinu.

“Podaci koji su prikazani u ovom izvještaju predstavljaju pregled sistema javnih nabavki, rezultat su prikupljenih podataka od strane naručilaca koji su dužni voditi evidencije, obrađivati podatke i dostavljati izvještaj u elektronskoj i pisanoj formi, na osnovu kojeg nadležni organ sačinjava ukupni godišnji izvještaj o javnim nabavkama. Izvještaj za 2018. godinu koncipiran je po modelu izvještavanja u zemljama članica Evropske unije i utiče na podizanje nivoa transparentnosti i efikasnosti sistema javnih nabavki za ponuđače i naručioce, a predstavlja i značajan osnov za otklanjanje eventualnih nepravilnosti. Prilikom predstavljanja ovog dokumenta navedeno je da su obveznici primjene Zakona o javnim nabavkama u 2018. godini ugovorili ukupno 535.112.568,90 eura nabavki”, ukazuju u Vladi.

Kako dodaju, upoznati su sa Godišnjim izvještajem o dodijeljenoj državnoj pomoći u 2018. godini, a na sjednici je usvojen i Izvještaj o radu Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2018. godinu sa finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora za 2018. godinu i predlozima odluka.

“Ocijenjeno je da je IRF u 2018. godini ostvario zavidne rezultate. Ukupnom realizacijom od 209,4 miliona eura plan je premašen za skoro 50 odsto. Rast je ostvaren upoređujući realizaciju za prethodne dvije godine i to za 19 odsto u odnosu na 2017. godinu i čak 63 odsto u odnosu na 2016. godinu. Odobreni plasmani su namijenjeni otvaranju novih preduzeća, poboljšavanju konkurentnosti i likvidnosti privrednih subjekata, unapređenju proizvodnje i usluga orijentisanih prema izvozu kao i proizvodnje kojom se smanjuje uvozna zavisnost, finansiranju projekata a sve to sa ciljem otvaranja novih radnih mjesta kroz kontinuiranu podršku i podsticanje ubrzanog ravnomjernog privrednog razvoja Crne Gore”, naveli su u Vladi.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve