Subota, 25 Septembra, 2021
Rubrika:

Zakonom će biti zaštićeni građani Crne Gore koji rade u inostranstvu

U diskusiji je naglašeno da donošenje novog Zakona proizilazi iz potrebe za usklađivanjem sa novim Zakonom o radu, kao i za izdvajanjem određenog dijela odredbi koje se odnose na posredovanje u zapošljavanju građana Crne Gore kod inostranog poslodavca u novi Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog zakona o zaštiti zaposlenih građana Crne Gore koji se upućuju na rad u inostranstvo s Izvještajem sa javne rasprave.

“U diskusiji je naglašeno da donošenje novog Zakona proizilazi iz potrebe za usklađivanjem sa novim Zakonom o radu, kao i za izdvajanjem određenog dijela odredbi koje se odnose na posredovanje u zapošljavanju građana Crne Gore kod inostranog poslodavca u novi Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Samim tim će se na sveobuhvatniji način urediti zaštita onih zaposlenih koji su upućeni da rade u inostranstvo, kao i po osnovu međunarodne, naučne, tehničke i prosvjetno kulturne saradnje, i nastavnika upućenih na rad u inostratnstvo radi dopunskog osnovnog obrazovanja djece građana Crne Gore, ali ne i da tamo zasnuju radni odnos na neodređeno vrijeme”, dodaju.

Usvojena je Informacija o stepenu realizacije Nacionalnog akcionog plana korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine za period 2018-2019. godina sa Izvještajem o realizaciji Nacionalnog akcionog plana korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine za period 2018-2019. godina.

“Na osnovu Izvještaja o realizaciji Nacionalnog akcionog plana korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine za period 2018-2019. godina, Vlada je utvrdila da je nacionalni cilj od 33 odsto udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u Crnoj Gori, ispunjen (u 2018. godini iznosio je 39,75 odsto, a u 2019. godini 38,69 odsto) i da u skladu sa Zakonom o energetici Vlada prestaje da podstiče izgradnju novih objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora”, navode u Vladi.

Utvrđen je Predlog zakona o volontiranju s Izvještajem sa javne rasprave.

“Potreba za utvrđivanjem Predloga zakona o volontiranju proizilazi od pravne prirode volontiranja koje je, zbog svog dobrovoljnog karaktera, institut privatnog prava, prije nego institut javnog prava koji je potrebno urediti imperativnim normama. Saglasno tome, pravni osnov utvrđivanja Predloga zakona je da koncept volontiranja kao dobrovoljne aktivnosti razdvoji od aktivnosti koje su vezane ili proizilaze iz radno-pravnog odnosa. Predloženim zakonom se precizira pojam volontiranja, bliže se definiše ko može biti volonter, organizator i korisnik volontiranja, njihova prava i obaveze, kao i način zaključivanja ugovora o volontiranju i sama sadržina navedenog ugovora”, naglašavaju.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o obrazovanju i sastavu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu.

“Razlog donošenja Odluke je usklađivanje sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, kako bi se stekli uslovi za donošenje rješenja o imenovanju članova ovog tijela”, ističu.

Usvojena je Informacija o plaćanju naknade KfW banci za produžetak korišćenja sredstava iz kredita za projekat Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu faza V i V-2.

“Vlada Crne Gore u saradnji sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW) i primorskim opštinama (Herceg Novi, Kotor, Bar, Ulcinj i Tivat) od 2003. godine realizuje projekat vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu. Projekat se sprovodi u više faza i finansira kroz više kreditnih aranžmana. Dok su za realizaciju prethodnih faza sredstva iskorišćena u potpunosti ili u visokom stepenu, kod faza V i V-2, nakon šest odnosno pet godina, stepen iskorišćenosti kreditnih sredstava iznosi 20,3 odsto, odnosno 30,8 odsto”, ističu.

Kako navode, usporena realizacija projekta dovela je do toga da sredstva nijesu iskorišćena do 30. decembra 2020. godine do kada su prema ugovorima bila raspoloživa.

“Imajući u vidu da projektne aktivnosti u obje faze nijesu završene, KfW banka je izrazila spremnost da produži rok raspoloživosti sa oba zajma do 30. decembra 2024. godine. U skladu solana, a ugovorima o kreditu, banka će za te potrebe zaračunati naknadu u iznosu od oko 1,6 miliona eura. Imajući u vidu da bi trošak otkazivanja kreditnih sredstava bio skoro tri i po puta veći od troška za produžetak korišćenja sredstava, kao i da bi usljed otkazivanja zaključenih izvođačkih i konsultantskih ugovora došlo do nemjerljive štete po Crnu Goru, Vlada je ovlastila ministra finansija i socijalnog staranja da izda saglasnost KfW banci za produžetak roka raspoloživosti sredstava iz kredita za ovaj projekat. Takođe Vlada je saglasna da se uplati iznos od oko 1,6 miliona eura na ime naknade za produžetak roka”, pojašnjavaju u Vladi.

Vlada je usvojila Završni izvještaj o implementaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016 – 2020, sa osvrtom na aktivnosti za 2020. godinu, sa Akcionim planom i Pasoš indikatorima i jednogodišni prelazni Akcioni plan za 2021. godinu.

“U diskusiji je naglašeno da je svrha Izvještaja pružanje informacija na nivou rezultata i procjene indikatora uspješnosti za dalju implementaciju i unapređenje stanja u okviru cjelokupnog Programa 2016-2020 ali sa glavnim fokusom na 2020. godinu, kao i naglašavanje prednosti i slabosti cjelokupnog sistema javnih finansija, izazova i preporuka za njegov dalji razvoj i poboljšanje, dok Akcioni plan za implementaciju Programa za 2020. godinu ima za cilj da prikaže stepen sprovođenja aktivnosti po pojedinačnim ciljevima. Imajući u vidu da pojedine aktivnosti nijesu u cjelosti realizovane u predviđenom roku, u cilju realizacije preostalih planiranih aktivnosti, Vlada je usvojila jednogodišnji prelazni Akcioni plan za 2021. godinu, dok će se prepoznati izazovi i dalje sprovođenje reforme u ovoj oblasti realizovati kroz Program reforme upravljanja javnim finansijama 2022 -2026, na čemu se intezivno radi u saradnji sa prepoznatim institucijama i međunarodnim partnerima”, kažu u Vladi.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Zaključke u vezi valorizacije zemljišta solane „Bajo Sekulić“ u Ulcinju kojima se zadužuju Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, da u saradnji sa drugim državnim organima, u roku od 60 dana, pripreme i Vladi dostave Predlog za valorizaciju zemljišta Solane „Bajo Sekulić“ u Ulcinju, koja je u svojini Države Crne Gore.

Vlada je usvojila Informaciju o praćenju realizacije Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane Briska Gora u Opštini Ulcinj i prihvatila tekst Četvrte izmjene Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane.

“S obzirom da je do kašnjenja u realizaciji Ugovora došlo iz objektivnih razloga, Vlada je usvojila izmjene Ugovora kojima se datum produžava do 31.12.2021. godine”, napominju.

Usvojena je Informacija o neophodnim finansijskim sredstvima za realizaciju IPA projekta „Unapređenje sekcije željezničke pruge Bar – Vrbnica – Rekonstrukcija željezničke stanice Bijelo Polje”.

U Informaciji se navodi da je cilj projekta adaptacija stanične zgrade željezničke stanice Bijelo Polje za potrebe smještaja i funkcionisanja državnih organa i željezničkih kompanija Crne Gore i Republike Srbije, a što je u skladu sa Sporazumom između dviju vlada o graničnoj kontroli u željezničkom saobraćaju”, dodaju u Vladi.

Godišnji nacionalni program IPA 2017 u odnosu na sektor saobraćaja sadrži i navedeni projekat ukupne vrijednosti 1.375.000 eura, koji se sastoji od tri ugovora:

1. Izrada glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova (200.000 eura)

2. Revizija Glavnog projekta (10.000 eura)

3. Izvođenje radova rekonstrukcije pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju. (1.165.000 eura – inicijalni budžet)

“Prva dva ugovora su uspješno realizovana, dok je za treći Projektant, nakon izrade Glavnog projekta, procijenio vrijednost radova na 1.927.456,33 EUR, što je potvrdio i revident. Kako razlika od 762.456,33 EUR ne može biti pokrivena od strane IPA fonda, a imajući u vidu nacionalni kao i regionalni značaj pomenutog projekta, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da Predlogom zakona o budzetu za 2022. godinu planira nedostajuća sredstva za realizaciju ovog projekta”, ističu u Vladi.

Vlada je usvojila Informaciju o neophodnim finansijskim sredstvima za realizaciju IPA projekta prekogranične saradnje Albanija, Crna Gora, Italija multi modalna transportna povezanost (ALMONIT MTC).

“Prilikom izrade Idejnog projekta, projektant je vrijednost radova za izgradnju prve faze Luke Virpazar procijenio na 3.706.421,14 eura, što u odnosu na finansijska sredstva opredijeljena budžetom projekta za izvođenje radova u iznosu od 2.150.000 eura, predstavlja razliku od 1.556.421,14 eura koja ne može biti finansirana kroz projekat. Tim povodom, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da Predlogom zakona o budzetu za 2022. godinu planira nedostajuća sredstva za realizaciju ovog projekta”, naglašavaju.

Usvojena je Informaciju o ocjeni opravdanosti zahtjeva za prenos Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Možura – Orlovo“ broj 01-1705/7, od 30.06.2006. godine i prihvaćen tekst Ugovora o prenosu Ugovora o koncesiji kojim se vlasništvo nad koncesijama prenosi sa koncesionara DOO „Montim“ na DOO „Bemax“.

Najnovije

CPC: Sjutra liturgija na Cetinju

Mitropolit CPC-a Mihailo sjutra će na Cetinju u 10 h u crkvi Svetoga Ivana Crnojevića služiti Svetu arhijerejsku liturgiju. Kako je saopšteno iz CPC-a mitropolit...

Pravac muzej, dječija nedjelja u gradskim muzejima i galerijama

Pravac muzej – naziv je kampanje kojom Opštinska javna ustanova “Muzeji” Kotor obilježava Dječjiu nedjelju, planetarnu manifestaciju u slavu djeteta. Kampanja podrazumijeva animiranje najmlađe publike...

Ministarstvo PNKS o Laloševiću: Imamo dokaze za sve

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta pozvalo je bivšeg direktora Uprave za sport Vasilija Laloševića da se pripremi za postupak pred nadležnim državnim organima zbog,...

Eraković: U poslovne zgrade ne može se bez kovid potvrde, znači li to da...

U Crnoj Gori je od danas kovid potvrda potrebna i za ulazak u poslovne centre, poslovne zgrade u okviru kojih posluju više od tri...

Brojna područja za snažnu saradnju sa rumunskim privrednicima

Crna Gora i Rumunija mogu intenzivirati ekonomsku saradnju naročito u sektorima građevine, turizma i informaciono-komunikacionih tehnologija, ocijenjeno je tokom sastanka potpredsjednika Privredne komore Crne...

Najčitanije

Povezano

Bulatović: Vlada uništava crnogorski sport

Vlada Crne Gore je skup nesposobnih i uhljebljenih kadrova. Iz dana u dan to dokazuju brojnim primjerima, a najnoviji je danas objelodanjena informacija o...

Nikolić: Ukoliko nastupe očekivane posljedice po sportiste i državu, to će biti kraj antidržavne vlade

Na današnje saopštenje Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta (MPNKS) da je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) formiralo predmet protiv doskorašnjeg vršioca dužnosti direktora Uprave...

Bogdanović: Šta još treba da se desi da ova Vlada padne

Šteta koju Vlada pravi u svim oblastima, odražava se i na sport, ocijenio je generalni sekretar DPS-a Aleksandar Bogdanović. “Tek usput, danas je pomenuto da našim...

Mugoša: Prelaznom vladom riješiti krizu u zemlji

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša kazao je da, bez obzira na modele rekonstrukcije Vlade, ovako koncipirana parlamentarna većina ne može Crnu Goru uvesti u Evropsku...

Komentari

1 Komentar
Najstariji
Najnoviji Najpopularniji
Inline Feedbacks
Pregedaj sve
Zakonom će biti zaštićeni građani Crne Gore koji rade u inostranstvu – CG Vijesti
22.07.2021-18:48 18:48

[…] Aktuelno […]