Nedjelja, 2 Aprila, 2023
Rubrika:

Ko ima pravo na isplatu depozita u Atlas banci u stečaju

U postupku isplate, deponet ili lice ovlašćeno za raspolaganje garantovanim depozitom Atlas banci u stečaju, dolazi u banku koja je određena za isplatu, preuzima generisani nalog za isplatu garantovanog depozita – obračun garantovanog depozita i potpisuje da je isti primio

Pravo na isplatu garantovanog depozita u Atlas banci u kojoj je danas uveden stečaju imaju deponenti čiji su depoziti položeni kod banke nad kojom je otvoren stečajni postupak, kazao je direktor Fonda za zaštitu depozita Predrag Marković.

Njegovo saopštenje prenosimo u cjelosti

Pravo na isplatu garantovanog depozita nemaju

 • pravna lica koja se bave poslovima osiguranja;
 • državni organi i organizacije i organi i organizacije opštine, odnosno drugog oblika lokalne samouprave;
 • fondovi za obavezno zdravstveno, penziono i socijalno osiguranje;
 • dobrovoljni penzioni fondovi i društva za upravljanje penzionim fondovima;
 • investicioni fondovi i društva za upravljanje investicionim fondovima;
 • banke, kreditne unije, mikrokreditne finansijske institucije i lica koja obavljaju kreditno-garantne poslove;
 • lica u čije ime i za čiji račun banka, po njihovom nalogu, obavlja poslove za koje davalac sredstava samostalno snosi rizik;
 • pravna lica koja direktno ili indirektno učestvuju sa 5% ili više u kapitalu ili glasačkim pravima u toj banci;
 • lica koja su članovi organa upravljanja i/ili stalnih tijela organa upravljanja banke, lica odgovorna za dnevno poslovanje banke, rukovodioci organizacionih djelova u banci, pravna lica u kojima ova lica imaju direktno ili indirektno vlasništvo 5% ili više kapitala ili glasačkih prava, kao i njihovi bračni drugovi i djeca;
 • lica koja su vršila reviziju finansijskih izvještaja banke u periodu od tri godine prije otvaranja stečaja;
 • lica čiji depoziti ne glase na ime (neimenovani depoziti);imaoci hartija od vrijednosti i drugih finansijskih instrumenata koje je izdala ili čiju isplatu garantuje banka.
 • imaoci hartija od vrijednosti i drugih finansijskih instrumenata koje je izdala ili čiju isplatu garantuje banka.

Pored predhodno navedenih lica pravo na isplatu garantovanog depozita nemaju

 • deponenti za koje je izvještajem o kontroli Centralne banke utvrđeno da su doprinijeli pogoršanju finansijskog stanja banke, a koji su kao vlasnici računa ostvarili visoke kamatne stope ili finansijske pogodnosti pri dobijanju kredita i drugih bankarskih usluga, a naročito, ako su:
 • dobili kredit, koji zbog vrste transakcije, nivoa rizika, boniteta zajmoprimca, odnosno vrste ponuđenih sredstava obezbjeđenja ne bi bio odobren drugom licu;
 • plaćali znatno nižu kamatu na kredite od kamata koje plaćaju drugi deponenti banke;
  ostvarivali više kamate na depozite od kamata koje banka plaća drugim deponentima;
  lica pravosnažno osuđena za krivično djelo koje predstavlja pranje novca ili finansiranje terorizma, za depozite povezane sa tim djelima.

Postupak isplate garantovanog depozita

Deponet ili lice ovlašćeno za raspolaganje garantovanim depozitom Atlas banci u stečaju, dolazi u banku koja je određena za isplatu, preuzima generisani nalog za isplatu garantovanog depozita – obračun garantovanog depozita i potpisuje da je isti primio.

Ako je deponet ili lice opunomoćeno za raspolaganje garantovanim depozitom saglasan sa obračunom garantovanog depozita, banka-isplatilac nastavlja sa postupkom isplate garantovanog depozita.

Postupak isplate grantovanog depozita može realizovati:

 • deponent – fizičko lice
 • ovlašćeno lice za zastupanje pravnog lica, ovlašćeno lice za zastupanje društva bez svojstva pravnog lica, ovlašćeno lice za zastupanje suvlasničke zajednice
  opunomoćeno lice za zastupanje fizičkog lica, pravnog lica, društva bez svojstva pravnog lica, suvlasničke zajednice,
 • roditelj maloljetnog lica, staralac lica na koje glasi obračun garantovanog depozita

Identifikacija deponenata/opunomoćenog lica

Identifikacija deponeta: fizičkog lica, ovlašćenog lica za zastupanje pravnog lica, ovlašćenog lica za zastupanje društva bez svojstva pravnog lica, ovlašćenog lica za zastupanje suvlasničke zajednice vrši se uvidom u važeću ličnu kartu ili putnu ispravu.

Identifikacija lica opunomoćenog za raspolaganje garantovanim depozitom vrši se uvidom u važeću ličnu kartu ili putnu ispravu.

Pored gore navedenog, izuzev deponenta – fizičkog lica koji samostalno realizuje postupak isplate garantovanog depozita, lica koja realizuju postupak isplate garantovanog depozita dostavljaju:

 • opunomoćenik fizičkog lica za raspolaganje garantovanim depozitom mora dostaviti posebno punomoćje za raspolaganje garantovanim depozitom, potpisano od strane deponenta;
 • lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica mora dostaviti izvod iz registra o registraciji pravnog lica kod organa nadležnog za registraciju, ne stariji od 30 dana, u formi originala ili ovjerene kopije, akt o registraciji pravnog lica kod nadležnog poreskog organa, u formi originala ili ovjerene kopije;
 • opunomoćenik pravnog lica za raspolaganje garantovanim depozitom mora dostaviti izvod iz registra o registraciji pravnog lica kod organa nadležnog za registraciju, ne stariji od 30 dana, u formi originala ili ovjerene kopije, akt o registraciji pravnog lica kod nadležnog poreskog organa, u formi originala ili ovjerene kopije, posebno punomoćje za raspolaganje garantovanim depozitom, potpisano od strane lica ovlašćenog za zastupanje i ovjereno pečatom pravnog lica;
 • lice ovlašćeno za zastupanje društva bez svojstva pravnog lica mora dostaviti izvod iz registra o registraciji društva kod organa nadležnog za registraciju, ne stariji od 30 dana, u formi originala ili ovjerene kopije, akt o registraciji društva kod nadležnog poreskog organa, u formi originala ili ovjerene kopije;
 • opunomoćenik društva bez svojstva pravnog lica za raspolaganje garantovanim depozitom mora dostaviti izvod iz registra o registraciji društva kod organa nadležnog za registraciju, ne stariji od 30 dana, u formi originala ili ovjerene kopije, akt o registraciji društva bez svojstva pravnog lica kod nadležnog poreskog organa, u formi originala ili ovjerene kopije, posebno punomoćje za raspolaganje garantovanim depozitom, potpisano od strane lica ovlašćenog za zastupanje i ovjereno pečatom društva;
 • lice ovlašćeno za zastupanje suvlasničke zajednice mora dostaviti izvod iz registra o registraciji suvlasničke zajednice kod organa nadležnog za registraciju, ne stariji od 30 dana, u formi originala ili ovjerene kopije;
 • opunomoćenik suvlasničke zajednice mora dostaviti izvod iz registra o registraciji suvlasničke zajednice kod organa nadležnog za registraciju, ne striji od 30 dana, u formi originala ili ovjerene kopije, posebno punomoćje za raspolaganje garantovanim depozitom, potpisano od strane lica ovlašćenog za zastupanje i ovjereno pečatom suvlasničke zajednice;
 • roditelj maloljetnog lica mora dostaviti izvod iz matične knjige rođenih maloljetnog lica na koje glasi obračun garantovanog depozita, u formi originala ili ovjerene kopije i ugovor o depozitu za maloljetno lice;
 • staratelj fizičkog lica mora dostaviti rješenje o starateljstvu nad licem na koje glasi obračun garantovanog depozita, u formi originala ili ovjerene kopije.

Posebno punomoćje mora biti ovjereno od strane notara odnosno domaćeg ili stranog nadležnog organa, ovlašćenog lica diplomatskog ili konzularnog predstavništva države davaoca punomoćja ili Države Crne Gore.

Posebno punomoćje mora biti dato na obrascima propisanim od strane Fonda.

Obrasci su dati u Odluci o bližim uslovima, načinu i postupku za isplatu garantovanih depozita (“Službeni list CG”, br. 76/17, 86/17 i 17/19) i na sajtu Fonda za zaštitu depozita www.fzdcg.org

Opunomoćeno lice može raspolagati garantovanim depozitom samo na osnovu posebnog punomoćja za raspolaganje garantovanim depozitom.

Opunomoćeno lice ne može raspolagati garantovanim depozitom na osnovu punomoćja za raspolaganje depozitom koje je opunomoćenik imao za vrijeme redovnog poslovanja banke prije otvaranja stečajnog postupka.

Sva dokumenta koja se dostavljaju iz inostranstva moraju biti ovjerena od strane nadležnog organa države koja je dokumenta izdala i prevedena od strane ovlašćenog prevodioca na crnogorski jezik.

Rok za ostvarenje prava na isplatu

Rok u kojem deponeti mogu ostvariti pravo na isplatu garantovanog depozita je 10 (deset) godina od početka isplate.

Obračun-utvrđivanje garantovanog depozita

Garantovani depozit utvrđuje se pojedinačno za svakog deponenta, na način što se ukupna sredstva deponenta po svim njegovim depozitima na dan nastanka zaštićenog slučaja, uključujući i dospjelu kamatu, umanje za iznos dospjelih obaveza tog deponenta prema banci.

Fond obračunava i vrši isplatu garantovanog depozita do iznosa od 50.000 eura po deponentu, bez obzira na broj i visinu depozita koje deponent posjeduje kod banke.

Isplata garantovanog depozita vrši se u eurima u jednoj transakciji.

Depoziti u valuti koja nije euro preračunavaju se u euro po kursu te valute važećem na dan nastanka zaštićenog slučaja, sa kursne liste koju objavljuje Centralna banka Crne Gore.

U obračun garantovanog depozita fizičkih lica koje se bave privrednom djelatnošću uključuju se depoziti tih fizičkih lica na računima otvorenim za obavljanje privredne djelatnosti i svim ostalim računima tih fizičkih lica, do iznosa garantovanog depozita.

Ako je depozit deponenta blokiran, isti ulazi u obračun garantovanog depozita deponenta, s tim što deponent ne može da raspolaže sa dijelom garantovanog depozita koji je blokiran, sve dok se isti ne deblokira.

U slučaju smrti deponenta, nasljednik deponeta mora dostaviti pravosnažno rješenje o naslijeđivanju stečajnom upravniku banke u stečaju, u formi originala ili ovjerene kopije.

Ako je na depozitu zasnovano založno pravo, isti ulazi u obračun garantovanog depozita deponenta, s tim što deponent ne može da raspolaže sa dijelom garantovanog depozita na kojem je zasnovano založno pravo sve dok navedena sredstva tereti založno pravo.

Ako je deponent nastupao kao zastupnik trećeg lica, pravo na isplatu garantovanog depozita utvrđuje se u odnosu na treće lice, prema ukupnim stredstvima po svim depozitima trećeg lica položenim kod banke, ako je u trenutku otvaranja stečajnog postupka moguće utvrditi identitet trećeg lica.

Isplata garantovanog depozita deponentima – fizičkim licima može se izvršiti gotovinski i bezgotovinski.

Isplata garantovanog depozita svim ostalim deponentima može se izvršiti samo bezgotovinski.

Postupak prigovora

Ukoliko deponent ili lice opunomoćeno za raspolaganje garantovanim depozitom smatra da nije pravilno obračunata visina pripadajućeg garantovanog depozita, banka – isplatilac upućuje deponenta da u roku od osam dana od prijema generisanog naloga za isplatu garantovanog depozita – obračuna garantovanog depozita podnese pisani prigovor direktoru Fonda.

Obrazac prigovora može se preuzeti u banci – isplatiocu ili preko web sajta Fonda www.fzdcg.org

Direktor Fonda odlučuje o prigovorima na obračun garantovanog depozita, najkasnije u roku od 15 dana.

IzvorCDM

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve