Vlada: Privremeno boraviti i zaposliti se u Crnoj Gori može 15.454 stranih državljana

Vlada Crne Gore je danas donijela Uredbu o kriterijumima i postupku za utvrđivanje godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca i Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2019. godinu

Vlada Crne Gore je danas donijela Uredbu o kriterijumima i postupku za utvrđivanje godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca i Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2019. godinu. Uredbom je propisano da se iz godišnje kvote izdvaja određeni broj dozvola za privremeni boravak i rad stranaca, koje nadležno ministarstvo može dodatno rasporediti za pojedine namjene, u skladu sa potrebama tržišta rada, a na zahtjev Zavoda za zapošljavanje. Odlukom je određena kvota od 15.454 stranih državljana koji mogu privremeno boraviti i privremeno se zaposliti u Crnoj Gori u 2019. godini.

Donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe koja je tehnički usaglašena sa odgovarajućim aktima Evropske unije što je obaveza naše zemlja prema porazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Vlada je donijela Uredbu o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i unapređenje konkurentnosti privrede usvojila Program za unapređenje konkurentosti privrede za 2019. godinu. S obzirom na to da se važeća Uredba odnosila isključivo na programe podrške vezane za direktne investicije, a u praksi se stvorila potreba za konstantnim stimulisanjem i jačanjem sektora malih, srednjih i velikih preduzeća koja je prepoznata u više strateških dokumenata kao jedan od ključnih stubova ubrzanog ekonomskog razvoja, za koji je potrebno kreirati uslove ipodsticaje kako bi se unaprijedila njihova konkurentna sposobnost, a time i konkurentnost privrede u cjelini, pristupilo se izradi nove Uredbe.

Programom za unapređenje konkurentosti privrede, za čiju realizaciju je opredijeljeno ukupno 1.640.000 eura, svi dosadašnji programi namijenjeni razvoju preduzetništva i sektora malih i srednjih preduzeća objedinjeni su u jedinstveni program, koji će se sastojati od 10 programskih linija.

Vlada je usvojila Informaciju u vezi utvrđivanja iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta za 2019. godinu. U cilju obezbjeđenja stabilnosti tržišta cigaretama, kao i očuvanja prihoda budžeta po tom osnovu, predloženo je zadržavanje iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta iz 2018. godine i tokom 2019. godine (2,10 eura po paklici). U tom kontekstu, zaključeno je da je prethodno neophodno pristupiti izmjeni zakonskih odredbi koje uređuju ovo pitanje, kako bi se stvorili uslovi da se predlog realizovuje.

Usvojena je Informacija o povećanju akcijskog kapitala Crne Gore u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) kroz generalno i selektivno povećanje kapitala i prihvaćen predlog za povećanje kapitala, kao i Indikativni plan upisa i plaćanja akcija.

Vlada je usvojila Informaciju o ustupanju Ugovora o koncesiji između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma Adriatic Marinas d.o.o. i B.V. Holding Maatschappij Damen privrednom društvu “Montenegro Yacht Services” doo Tivat i prihvatila Sporazum o ustupanju Ugovora.

Imajući u vidu da, po zakonu, koncesionu djelatnost može obavljati samo privredno društvo koje je registrovano u Crnoj Gori, Ugovorom je predviđeno osnivanje privrednog društva koje će biti u vlasništvu firme iz Holandije, a čiji ce akcionari biti po 50 odsto Damen (ili sa njim povezana lica) i Adriatic Marinas (ili sa njim povezana lica) a na koje će se prenijeti Koncesija sa Konzorcijuma. Novoosnovana kompanija „Montenegro Yacht Services” doo Tivat (Konzorcijum) će nuditi sveobuhvatne usluge održavanja, popravke i konverzije za jahte i superjahte za različite tržišne segmente. Zajednički strateški cilj u osnovi ovog projekta je stvaranje nove održive i profitabilne djelatnosti sa potencijalom za budućnost, u okviru čiste i održive industrije.

Prema Ugovoru, Koncesionar je u obavezi da adaptira, rekonstruiše, izgradi, opremi i iskorišćava brodogradilišnu luku na Koncesionom području u periodu od 30 godina, a ukupni planirani iznos za investiciju u prve tri godine je 20 miliona eura. Poslovnim planom na početku rada kompanije planirano je 35 zaposlenih, a nakon 5. godine 300 do 400 zaposlenih sa punim radnim vremenom.

Vlada je donijela Plan sanacije šuma u 2019. godini. Tim povodom, pored ostalog, zaključeno je da finansijska sredstva ostvarena prodajom drveta sa degradiranih površina budu usmjerena za sprovođenje šumsko-uzgojnih i mjera zaštite šuma.
Donijet je i Akcioni plan za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu (2019-2021). Cilj Akcionog plana je suprostavljanje svim oblicima bespravnih aktivnosti u šumarstvu, uključujući šumske krađe i protivpravno zauzimanje šumskog zemljišta, namjerno podmetanje šumskih požara, uništavanje graničnih linija između državnih i privatnih šuma, korupciju u šumarstvu, sa posebnim akcentom na bespravne aktivnosti u oblasti korišćenja šuma i prometa bespravno posječenog drveta.
Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Programa gazdovanja šumama za 2018. godinu. Tim povodom, Uprava za šume zadužena je da obezbijedi punu primjenu programa i svih ugovorenih obaveza u dijelu realizacije blagovremene doznake stabala, prijema i otpreme drvnih sortimenata, kao i kontinuirani monitoring realizacije svih koncesionih ugovora, godišnjih ugovora o korišćenju šuma, obračuna i naplate prihoda, uz prethodno obezbjeđenje bankarskih garancija od strane koncesionara i drugih korisnika šuma. Uprava je zadužena da, za preduzeća koja ne ispunjavaju obaveze prema koncesionom ugovoru, pokrene proceduru za raskid ugovora.

Usvojena je Informacija o predlogu Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora za izbor snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca za snabdijevanje električnom energijom i prihvaćen tekst Javnog oglasa.

Vlada je usvojila Informaciju o praćenju realizacije Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane na lokalitetu Briska Gora – Opština Ulcinj i formirala Radni tim za praćenje realizacije Ugovora zaključenog 28.decembra 2018. godine sa Konzorcijumom Fortum i Elektroprivrednom Crne Gore AD Nikšić. Radni tim je zadužen za bržu impelmetaciju svih osnova Ugovora, kao i ažurno dostavljanje podataka od obiju strana, u cilju efikasne realizacije ovog važnog projekta za energetski i ukupni ekonomski razvoj Crne Gore.

 

Komentari

avatar