Green home: Šume, dragocjeni resurs cijelog regiona, ali i prostor za korupciju

Naime, prema istraživanju Transparency International iz 2018. godine sve zemlje zapadnog Balkana su rangirane kao zemlje sa značajnim nivoom korupcije: Crna Gora je na 67. mjestu (45/100), Srbija na 87. (39/100), Bosna i Hercegovina 89. (38/100), dok je Makedonija na 93. (37/100) mjestu.

Šume predstavljaju dragocjen resurs cijelog regiona o čemu govori i učešće šuma u ukupnoj teritoriji zemalja. Tako u Crnoj Gori više od 60 %  teritorije čine šume, Bosni i Hercegovini 50%, Srbiji 30%, Makedoniji 36%. Međutim, uprkos prirodnim bogatstvima region se istovremeno suočava i sa značajnim stepenom korupcije u sektoru šumarstva, saopšteno je iz NVO Green home.

Naime, prema istraživanju Transparency International iz 2018. godine sve zemlje zapadnog Balkana su rangirane kao zemlje sa značajnim nivoom korupcije: Crna Gora je na 67. mjestu (45/100), Srbija na 87. (39/100), Bosna i Hercegovina 89. (38/100), dok je Makedonija na 93. (37/100) mjestu.

-Za sve zemlje regiona karakteristično je da nemaju održive studije o ilegalnim sječama, osim toga šumarske politike i zakonodavstvo nijesu usklađeni sa zahtjevima Evropske unije, nemaju pouzdane podatke o šumama i strukturama za upravljanje kao i podatke o gubicima značajnih šumskih područja kroz sječu i šumske požare. Nezakonita sječa pojavljuje se u mnogim oblicima u sve četiri zemlje: sječe iz javnih šuma bez dozvole, sječe u zaštićenim područjima, lažno prijavljivanje obima oborenog drveta i ilegalne sječe iz privatnih šuma. Krijumčarenje i ilegalne računovodstvene prakse takođe su jedan od elemenata korupcije karakteristične za region kao i ilegalne sječe drveta za ogrijev, posebno u zimskom periodu godine – navodi se u saopštenju.

Kada je riječ o šumarskim politikama, Crna Gora i Srbija su usvojile nacionalne dokumente o šumarskoj politici, dok Makedonija revidira svoje politike i radi na njihovom usklađivanju sa EU. Za razliku od ostalih zemalja, Bosna i Hercegovina u šumarskom okviru nema strateški dokument na državnom nivou a na nivou entiteta Federacije Bosne i Hercegovine nema ni zakon o šumama.

-Obzirom na zajedničke probleme koje sve zemlje regiona imaju, za očekivati je i zajednički pristup u njihovom rješavanju. Trenutno ne postoji ni jedna aktivna mreža koja se odnosi na upravljanje ilegalnim sječama, kriminalom i korupcijom u sektoru šumarstva u regionu. Ilegalna sječa ostaje ozbiljan problem u cijelom regionu Zapadnog Balkana, iako je njen opseg još uvijek teško kvantifikovati. Nije moguće precizno pratiti napredak u akciji protiv ilegalne sječe, u regionu ili negdje drugdje. Međutim, osnovni uzroci nisu nestali, i čini se da problem nije dobio dovoljno političke volje ili resursa da bi se ostvario zaista značajan napredak. U cilju stvaranja povoljnijih uslova za kontrolu šumskog kriminala, uključujući inovativni informacioni sistem kao i poboljšanje mehanizama monitoringa  kroz praktični set indikatora i istraživanja , Fondacija za povezivanje prirodnih vrijednosti i ljudi  (CNVP) – Holandija, Inicijativa za šumarstvo i okoliš (FEA) – Bosna i Hercegovina i NVO Green Home – Crna Gora, će sprovesti  projekat “Regionalna akcija za borbu protiv šumskog kriminala i korupcije” u saradnji sa svim zainteresovanim stranama, među kojima su i brojne institucije koje se bave ovom temom. Projekat je finansiran od Norveškog ministarstva vanjskih poslova – zaključuje se u saopštenju NVO Green home.

Komentari

avatar