Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, usvojila Informaciju u vezi sa izmirenjem troškova nacionalne avio kompanije Montenegro Airlines AD Podgorica, nastalih realizacijom specijalnih čarter letova za vrijeme prekida komercijalnog saobraćaja u periodu od 5. maja do 1. juna 2020. godine, saopšteno je iz Vlade.

Zgrada Vlade Crne Gore

“Ministarstvo finansija je zaduženo da iz Tekuće budžetske rezerve, obezbijedi 79.060,23 eura na ime četiri leta na relacijama Frankfurt, Beograd, Cirih i Beč organizovanih za povratak naših građana nakon obustave komercijalnog vazdušnog saobraćaja”, navodi se u saopštenju.

Sistem izvršenja i u prethodnoj godini funkcionisao efikasno

Na današanjoj sjednici Vlade razmotrena je i usvojena Analiza efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja za period 1. januar – 31. decembar 2019.

„Na osnovu rezultata Analize zaključuje se da je sistem izvršenja nastavio da funckioniše efikasno. Ovakav zaključak proizilazi, prije svega, iz činjenice da su javni izvršitelji i sudovi u posmatranom periodu riješili veliki broj izvršnih predmeta, da je struktura riješenih predmeta izuzetno povoljna, naročito kada su u pitanju izvršenja na osnovu izvršnih isprava, da je naplaćeno oko 60 miliona potraživanja (duga), da su predmeti rješavani u relativno kratkom roku, te da su sudovi bili izuzetno efikasni i u rješavanju predmeta po prigovorima na odluke izvršnih sudija i javnih izvršitelja“ poručio je Generalni direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde Ibrahim Smailović.

Kako je kazao, analizom su obuhvaćeni: rad i rezultati javnih izvršitelja, rad i rezultati osnovnih sudova i Privrednog suda Crne Gore u izvršnim predmetima, nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja i utvrđeno stanje, te drugi podaci i aktivnosti koji su relevantni za sistem izvršenja.

Istakao je da su javni izvršitelji u posmatranom periodu riješili 35.925 predmeta i da je struktura riješenih predmeta na osnovu isprava izuzetno povoljna naročito kada su u pitanju izvršni predmeti na osnovu izvršnih isprava. Dužina trajanja izvršnog postupka kod izvršnih isprava ostala je na istom nivou kao u 2018. – 18 dana u svim predmetima, dok je u onim predmetima u kojima je potraživanje naplaćeno 100% postupak naplate potraživanja trajao je 16 dana.

„Kada je riječ o ukupnom iznosu naplaćenog potraživanja u analiziranom periodu on iznosi 60 miliona eura. Vrlo je važno napomenuti da se u značajnom broju predmeta kako na osnovu izvršnih tako i na osnovu vjerodostojnih isprava izvršenje sprovodi namirenjem u ratama“, poručio je Smailović.

On je kao posebno važno istakao da je Analiza pokazala da je u posmatranom periodu povećana zakonitost u odlučivanju izvršnih sudija i javnih izvršitelja, jer je procenat usvojenih prigovora smanjen za 4,89% u odnosu na prethodni period. Broj izjavljenih prigovora je na prošlogodišnjem periodu, nešto niži i iznosi 2,66% od ukupnog broja predmeta koji se nalazio u radu kod javnih izvršitelja u posmatranom periodu.

“Efikasnosti sistema izvršenja u posmatranom periodu svojim radom i rezultatima rada u u značajnoj mjeri doprijenili su osnovni sudovi i Privredni sud Crne Gore, koji su riješili gotovo cjelokupni priliv predmeta ove vrste, dok su osnovni sudovi u značajnoj mjeri smanjili zaostatak predmeta na osnovu vjerodostojnih isprava iz prethodnog perioda.

Kada je u pitanju rješavanje predmeta po prigovorima na odluke izvršnih sudija i javnih izvršitelja, osnovni sudovi su u posmatranom periodu riješili 90,66% od broja izjavljenih prigovora, dok je navedeni procenat kod Privrednog suda Crne Gore bio još već i iznosi 99,70%, što znači da su riješeni gotovi predmeti i da je strankama blagovremeno pružena pravna zaštita, kazao je Smailović”, kaže Smailović.

Posebno važnim istakao je da su svi predmeti na osnovu izvršnih isprava riješeni u kratkom roku u trajanju do tri mjeseca – 84,89% predmeta, dok je, sa druge strane, veliki broj predmeta na osnovu vjerodostojnih isprava i mjenice kao vjerodostojne isprave riješen u trajanju dužem od 1 godine – 97,66%, čime je značajno smanjen njihov zaostatak iz prethodnog perioda. Važnost podatka da je veliki broj predmeta na osnovu izvršnih isprava kod osnovnih sudova riješen u kratkom roku do tri mjeseca proizilazi iz činjenice što se ovi predmeti odnose na oduzimanje i predaju djeteta i vraćanje zaposlenog na rad.

“Na osnovu svih navedenih podataka može se konstatovati da je reforma sistema izvršenja u pogledu rasterećenja sudova i povećanja njihove efikasnosti u rješavanju ove vrste predmeta u posmatranom periodu dala odlične rezultate.

Pravilnom funkcionisanju i efikasnosti sistema izvršenja doprinijele su i brojne aktivnosti Ministarstva pravde koje je nastavilo sa aktivnim praćenjem i unaprjeđenjem sistema izvršenja, kao i praćenjem zakonitosti rada javnih izvršitelja kroz redovnu komunikaciju sa nadležnim organima i vršenjem nadzora nad zakonitošću rada javnih izvršitelja, kao i aktivnosti Komore javnih izvršitelja, od kojih se kao najznačajnije mogu izdvojiti elektronsko povezivanje javnih izvršitelja sa katastarskim evidencijama, prisustvo javnih izvršitelja obukama i seminarima iz oblasti izvršenja i nadzor nad zakonitošću javnih izvršitelja”, zaključio je Smailović.

Riješeno preko 2,5 miliona upravnih predmeta u 2019.

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima za 2019. koji je pripremilo Ministarstvo javne uprave.

“Organi na centralnom i lokalnom nivou u protekloj godini riješili su preko 2 i po miliona (2.610,695,00) upravnih predmeta na centralnom i lokalnom nivou”, saopštila je Danijela Nedeljković-Vukčević, generalna direktorica Direktorata za državnu upravu, na konferenciji za medije tokom predstavljanja izvještaja.

Ona je kazala da se, kada su u pitanju upravni predmeti, radi o postupcima u kojima su organi, bilo po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti, donosili rješenja ili druge odluke kojima su odlučivali o pravima, obavezama i pravnim interesima građana i pravnih lica.

“Posmatrano prosječno po organu ova brojka pokazuje da su organi u radu imali blizu 4.000,00 predmeta godišnje, što bi na mjesečnom nivou iznosilo oko 325 predmeta”, saopštila je Nedeljković-Vukčević.

Ona je naglasila da su, osim kvantitativnih pokazatelja, u Izvještaju analize efikasnosti, zakonitosti i kvaliteta rada prvostepenih organa (koji odlučuju, prije svega, o zahtjevima građana), kao i drugostepenih organa u čijoj nadležnosti je da odlučuju o žalbama izjavljenim protiv rješenja donijetih u prvom stepenu.

“Podaci nas ohrabruju, imajući u vidu da je procenat riješenih predmeta u prošloj godini kod organa na centralnom nivou bio 96,82%, dok na lokalnom nivou taj procenat iznosi 89,98%. Analizirajući blagovremenost rješavanja upravnih predmeta, odnosno da li organi odlučuju u zakonom propisanom roku, utvrdili smo da je procenat predmeta riješenih u roku kod organa na centralnom nivou 97%, dok je na lokalnom nivou taj procenat čak 99%”, saopštila je generalna direktorica.

Ona je kazala da podaci pokazuju i da su građani u visokom procentu zadovoljni odlukama naše administracije, jer je ,,evidentan mali broj izjavljenih žalbi u odnosu na ukupan broj riješenih predmeta. Naime, procenat izjavljenih žalbi na centralnom nivou je 0,54%, dok je na lokalnom nivou taj procenat nešto veći i iznosi 1,65 %”.

Prema njenim riječima, sa aspekta efikasnosti postupka i smanjenja troškova, veoma je značajna činjenica da je u odnosu na raniji period znatno povećan broj tzv. meritornih rješenja (to su odluke kojima drugostepeni organ sam riješi upravnu stvar, npr. po žalbi građanina prizna pravo na penziju i njenu visinu, a ne da poništi rješenje i naloži da o zahtjevu ponovo rješavai prvostepeni organ), te je takvim postupanjem omogućeno brže i efikasnije ostvarivanje prava građana.

“O kvalitetu rada drugostepenih organa govori i podatak da je procenat žalbi koje su riješili u zakonskom roku na centralnom nivou 77%, dok je kod organa na lokalnom nivou taj procenat 80,42%. Osim blagovremenog odlučivanja, njihove odluke su u postupcima po tužbama pred Upravnim sudom Crne Gore u visokom procentu ocijenjene kao zakonite. Ovo potvrđuje podatak da je u odnosu na ukupan broj odluka Upravnog suda Crne Gore, procenat odbijenih tužbi kod organa na centralnom nivou 77%, dok je taj procenat kod organa na lokalnom nivou 71,51%”, zaključila je Nedeljković-Vukčević.

Govoreći o izazovima, ona je navela da pred administracijom i dalje stoje određeni izazovi i prilagođavanje savremenom društvenom okruženju, te da fokus u narednom periodu mora biti na elektronskoj komunikaciji između organa i stranaka, kao i razmjeni podataka između organa po službenoj dužnosti kako bi stvorili ambijent za jednostavniju, bržu i još efikasniju komunikaciju građana i uprave.

Osim toga, navela je i da su organi ukazali na nedostatak kadrova koji učestvuju u postupku upravnog rješavanja, pravne struke, ali i kadrova tehničkih struka (arhitekte, građevinski inženjeri, poreski inspektori itd.), što predstavlja izazov zbog aktuelnih mjera optimizacije, a naročito u susret pripremi novog strateškog dokumenata u oblasti reforme javne uprave.

“Prepoznato je da organi na centralnom i lokalnom nivou ne mjere redovno zadovoljstvo građana pruženim uslugama i nemaju povratne informacije od građana na osnovu kojih bi trebalo preduzeti mjere na unapređenju pružanja usluga, što bi doprinijelo još boljim rezultatima rada javne uprave”, zaključila je Nedeljković-Vukčević.

Od Ministarstva sporta i mladih preko pola milliona za sportsku infrastrukturu

Vlada Crne Gore je usvojila predlog Ministarstva sporta i mladih, te dala saglasnost za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja sportske infrastrukture.

Riječ je o finansiranju radova na pet sportskih terena, tri sportske sale u okviru školskih objekata, jednog školskog igrališta i biciklističke i trim staze.

Radovi će se odvijati u sljedećim crnogorskim opštinama: Podgorici, Nikšiću, Cetinju, Mojkovcu, Bijelom Polju, Pljevljima, Rožajama.

“U cilju kontinuiranog unaprjeđivanja oblasti sportske infrastrukture, za pomenute projekte, Ministarstvo sporta i mladih opredijelilo je finansijsku podršku, u ukupnom iznosu od oko 600 hiljada eura. Stvaranje neophodnih uslova za bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima djece, mladih i građana predstavlja centralni motiv ove inicijative.” – istakao je ministar sporta i mladih Nikola Janović.

Ministarstvo sporta i mladih je od početka svog rada definisalo oblast sportske infrastrukture kao jedan od ključnih prioriteta jer ista predstavlja preduslov za bavljenje sportom.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve