Petak, 9 Juna, 2023
Rubrika:

Ko je rektor Vladimir Božović: Slavi Podgoričku skupštinu, protivnik članstva u NATO, a tvrdio je i da Amerikanci pripremaju bunt Albanaca u CG!

Božović svojim političkim stavovima već duže od deceniju skreće pažnju na sebe, jer ne postoji egzaktan tekst ili članak u kojem navodi da priznaje crnogorsku naciju, a sa druge strane jasno zna da napiše da su socijalizam i američki filmovi i muzika krivi što Crnogorci više nijesu većinom pro-ruski Srbi. O crnogorskom jeziku ima stav da su posljednjih 20 godina inžinjeri novog identiteta Crne Gore osmislili i novi jezik i ime novog jezika. Sa druge strane, lider PZP Nebojša Medojević tvrdi da je Božović agent zapadnih sila

Crna Gora dobila je juče novog rektora Univerziteta. To je profesor na PMF Vladimir Božović, poznatiji kao predsjednik Izvršnog odbora Matice srpske u Podgorici.

Upravo činjenica da je poznatiji kao lider Matice srpske, a ne kao naučnik već je dovoljno da se zapitamo kome je dato na upravljanje najvažniji državni obrazovni resurs. Za Božovića se zna da je do diplome i zvanja došao vrijednim radom, što i nije baš karakteristika za većinu kadrova vlasti od decembra prošle godine.

Ipak, Božović svojim političkim stavovima već duže od deceniju skreće pažnju na sebe, jer ne postoji egzaktan tekst ili članak u kojem navodi da priznaje crnogorsku naciju, a sa druge strane jasno zna da napiše da su “socijalizam i američki filmovi i muzika krivi što Crnogorci više nijesu većinom pro-ruski Srbi”. O crnogorskom jeziku ima stav da su “posljednjih 20 godina inžinjeri novog identiteta Crne Gore osmislili i novi jezik i ime novog jezika”. Sa druge strane, i o njemu bliski saradnici imaju stav, pa tako lider PZP Nebojša Medojević tvrdi da je “Božović agent zapadnih sila”.

Veliki protivnik NATO saveza, sporan stav o Albancima

NA­TO je agre­si­ja­ma ši­rom svi­je­ta, a ko­je lo­kal­ni šar­li­jev­ci-uve­o­ci ne­vi­no ime­nu­ju kao ”in­ter­ven­ci­je”, pre­pa­ki­vao, sjec­kao i raz­gra­đi­vao mno­ge dr­ža­ve. Na nji­ho­vim zga­ri­šti­ma us­po­sta­vlje­ni su pro­tek­to­ra­ti po mo­de­lu na­ci­stič­kih ma­ri­o­net­skih tvo­re­vi­na. Da­nas, u tim de­mo­kra­ti­ja­ma bo­dlji­ka­ve ži­ce naj­če­šće bi­je­sne gra­đan­ski ra­to­vi i ne­za­pam­će­ni zlo­či­ni… Da­kle, NA­TO bom­bar­do­va­nja su, po­red či­sto ”hu­ma­ni­tar­ne” funk­ci­je, po­sta­la ključ­na oru­đa no­vih ge­o­po­li­tič­kih raz­gra­ni­če­nja, riječi su novimenovanog rektora Božovića u kolumni za dnevni list Dan koja je objavljena 2015. godine.

Novi rektor tako u članku NATO naziva “mon­stru­mi” koji su “za­tr­pa­va­li to­na­ma osi­ro­ma­še­nog ura­ni­ju­ma”.

-Ni­smo zna­li is­pr­va, ali sad je ja­sno, da će nas ti­hi, pod­li ubi­ca tro­va­ti i ubi­ja­ti na­red­nih 1.000 go­di­na. Od če­ga ma­sov­no umi­re­mo da­nas, a od če­ga će umi­ra­ti na­ša dje­ca i generacije po­to­ma­ka… Hi­tle­rov­ski cilj, zar ne? Zna­ju­ći sve to, ovaj naš ni­tkov­ski bu­vljak ko­ji pro­mo­vi­še NA­TO, po­mje­ra sve do­sad po­zna­te gra­ni­ce beš­ča­šća – tvrdi Božović. 

Posprdno Božović naziva Crnu Goru “dr­ža­vi­com po­put Mon­te­ne­gra”, najavljujući da nema “iz­ne­na­đe­nja u oče­ki­va­nju po­stup­ne ra­di­ka­li­za­ci­je al­ban­skog pi­ta­nja”.

Ame­ri­kan­ci otvo­re­no pri­pre­ma­ju, po ma­ke­don­skom sce­na­ri­ju, ne­ki sve­al­ban­ski bunt u Cr­noj Go­ri, a či­ji bi kraj­nji is­hod bi­la va­ri­ja­ci­ja Ohrid­skog spo­ra­zu­ma. Ti­me bi se i Cr­na Go­ra, po­put Ma­ke­do­ni­je, po­ste­pe­no pre­tvo­ri­la u ustav­no-et­nič­ku kon­fe­de­ra­ci­ju u ko­joj bi Al­ban­ci ima­li u od­re­đe­noj mje­ri te­ri­to­ri­jal­no-po­li­tič­ku i pu­nu kul­tur­nu auto­no­mi­ju. I upra­vo se na to­me za­sni­va tre­nut­na NA­TO kam­pa­nja u Cr­noj Go­ri, na tom stal­nom pri­zi­vu di­rekt­no ne­is­ka­za­ne, ali ipak vr­lo ži­ve ame­rič­ke pri­jet­nje – ako ne uđe­te u NA­TO, sru­ši­će­mo vam ku­ću! Par­don, ka­žu Ame­ri­kan­ci, ne­će­mo mi, već će to ”vje­ro­vat­no” ura­di­ti (na­ši) do­bro utre­ni­ra­ni al­ban­ski te­ro­ri­sti za re­gi­o­nal­nu upo­tre­bu. Na­rav­no, to će se tre­ti­ra­ti kao de­mo­krat­ski le­gi­tim­na po­bu­na al­ban­skog na­ro­da zbog re­pre­sa­li­ja od stra­ne cr­no­gor­skog re­ži­ma. Zvu­či po­zna­to? Mo­del je već po­drob­no raz­ra­đen u Ma­ke­do­ni­ji i na KiM, a do­bro će do­ći i me­dij­ski iz­vje­šta­ji iz 1998., 1999. i 2001. Pro­mi­je­ni­će se po­ko­je pre­zi­me, par ime­ni­ca i atri­bu­ta – saopštio je Božović.

Zagovornik ujedinjenja

Rektor Božović ne krije da je veliki zagovornik ujedinjenja Crne Gore, o čemu je 2018. godine pisao u medijima, a koji su objavljivani i na njegovoj ličnoj veb prezentaciji.

-Vjerovatno su mnogi zaboravili da je Montenegro jedinstvena tvorevina i po tome što istorijske obmane ”ojačava” donošenjem zakona. Ozakonjivanje laži, o zar se i to može? Tako je 2011. donešen zakon o dinastiji Petrović u kom je režim ”ozakonio” Srbiju kao okupatorsku silu 1918, a najavljuju novi talas parlamentarnog utvrđivanja istorijskih ”istina”. A istina je da su u Crnoj Gori ratnih godina 1914 – 1918 skoro svi željeli južnoslovensko ujedinjenje, ponajprije sa Srbijom. Nijanse u tom pogledu su se odnosile na karakter buduće zajednice i izbor preovlađujuće dinastije. Međutim, suština ujedinjenja nije dovođena u pitanje. Temelj ujediniteljske snage je bila svijest o zajedničkom porijeklu, nadahnuto epsko sjećanje na veliko srpsko carstvo i njegov poslednji, kosovski trzaj. Zapravo, DNK ujedinjenja 1918. je Kosovski zavjet – smatra Božović i zaključuje “da se baš svi mostovi ne bi survali, da se naše unutrašnje obale ne bi potpuno razdvojile, da bi se ujedinili, moramo da pobijedimo! Opet. Baš kao i 1918!”!

Desničarsko radikalni medij za obračun sa protivnicima

Božović, koji je inače veoma poznat u srpskim krugovima u Crnoj Gori, osnivač je odnosno siva eminencija portala IN4S. Taj portal je poznat kao propagandna ispostava srbijanske Bezbjednosno-informativne agencije (BIA), ali i po vrlo desničarskim i radikalnim stavovima koji nerijetko promoviše govor mržnje. Lice koje se eksponira za potrebe Božovića kao rukovodilac In4s.net je Gojko Raičević.

Gojko Raičević

Infors je stvoren kao krik očaja u uslovima medijske, ali i političke okupacije. On je kreiran kao borbeni medij za opstanak identiteta koji je bio ukliješten u totalitarističkim čeljustima. Infors je s obzirom na težinu ključnih afera koje je pokretao bio prinuđen da maltene radi u ilegali. Novinari i saradnici su bili razmješteni na različitim geografskim lokacijama. Bila je to zaista veličanstvena, žilava i hrabra borba, u kojoj je trebalo inteligencije da se ,umakne‘ svim režimskim zamkama. Koristeći fluidnost i snagu interneta, srušen je monolit lokalnih mejnstrim medija. Zasluge IN4S-a za izvojevanu slobodu su ogromne.“- saopštio je Božović u martu ove godine, kada je već obavljao dužnost v.d. rektora Univerziteta Crne Gore.

Agent službi, Vučićevim parama kupio taštin poslovni prostor

Božovića je na čelo Univerziteta dovela vlast koalicije DF, Demokrata i pokreta URA. Ipak, jedan od lidera Demokratskog fronta Nebojša Medojević nema lijepo mišljenje o Božoviću. Predsjednik PZP je 6. novembra prošle godine saopštio “da je po njegovim informacijama šef Matice srpske u Crnoj Gori Vladimir Božović agent jedne zapadne službe”. Medojević kaže da su ga i ranije upozoravali na to ali da on nije vjerovao u takve tvrdnje, jer se oslonio na procjene, kako kaže, svog prijatelja Andrije Mandića koji mu je rekao da je riječ o jednom od najobrazovanijih Srba u Crnoj Gori.

“Da li pare koje dobijete od Vučića i Srbije, trošite tako što ćete kupiti od svoje tašte poslovni prostor za biblioteku Matice Srpske u Nikšiću – Robna kuća Nikšićanka? Vlado Božović, šef Matice srpske i prema informacijama koje sam nedavno dobio agent jedne zapadne strane službe. Sa njim sam imao veoma korektne odnose, gotovo prijateljske, i nijesam mogao da vjerujem kako se on preko noći promijenio. Zato sam morao da zamolim neke moje zapadne prijatelje da mi kažu ko je on. Žao mi je što tu provjeru nijesam uradio ranije, prije više godina, kad sam dobio prve indikacije na Odboru za bezbjednost”, navodi se u Medojevićevom saopštenju dostavljenom medijima prošle godine.

Jedno je izvjesno – neće završiti mandat

Ono što je zanimljivo, jeste činjenica da se na konkurs za novog rektora prijavio samo Božović. Ovaj put nije bilo halabuke raznoraznih intelektualaca i NVO sektora koji su ranije u takvim situacijama žestoko kritikovali tada vladajući DPS. Sada ti intelektualci i NVO sektor ne vidi ništa sporno u tome što je Božović bio jedini kandidat. Vrlo licemjerno.

Božović je od juče počeo mandat koji bi trebalo da mu traje naredne tri godine, međutim, ako je što izvjesno on taj mandat neće okončati. Nećemo prejudicirati sa procjenama, ali svi koji dobro poznaju prilike u Crnoj Gori jasno je da je imenovanje Božovića jednako jednogodišnjem voću poput lubenice. A ova “lubenica” je prepuna “špica”. I sve one kao voće traju samo jedno ljeto! Nakon toga ih više nema!

D.G.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

5 Komentara
Najstariji
Najnoviji Najpopularniji
Inline Feedbacks
Pregedaj sve
Naroz
27.07.2021-09:12 09:12

Sve će to Hot Ji pospremiti…

Bata
27.07.2021-11:21 11:21

Kao I do sada.
Samo ne znam dje su ovi prognozeri bili do sada!!!

Derviš
27.07.2021-14:27 14:27

ovaj će ostat bar dva mandata dakle bar 6 godina, dobro se utvrdio, a vi pričajte, niko vas ne uzima ozbiljno. božović uskoro izbacuje fakultet za crnogorski jezik iz sistema univerziteta pa će moći da funkcioniše samo kao privatni fakultet.rajka glušica za godinu ukida ona dva slova crnogorske azbuke, koja niko ne govori, a donijeće i pravilnik o novom grbu univerziteta sa trobojkom.

Derviš
27.07.2021-14:30 14:30

čovjek iz ministarstva prosvjete mi je rekao da će do kraja iduće godine da se u zvanični sistem državnog obrazovanja uključi Bogoslovska škola na Cetinju, čije će se diplome napokon priznavati i to će biti velika zasluga ministarke bratić.

RUSKI PROPAGANDISTI U VELIKOM PROBLEMU: ”Toksične” propagandne platforme bliske službama i Crkvi Srbije u panici od gašenja! | Skala radio
06.03.2022-16:28 16:28

[…] primjer je paltforma IN4S čiji su zvanični osnivači Gojko Raičević i aktuelni rektor, ekstremni rusofil Vladimir Božović. Kako se već duže vremena spekuliše iza ove subverzivne propagandne ispostave […]