Vlada Crne Gore je na predlog Ministarstva pravde, utvrdila Predlog Zakona o alternativnom rješavanju sporova. Ovim zakonom će crnogorskim građanima i privredi biti omogućen znatno brži i jeftiniji pristup pravdi, kroz unaprjeđenje sistema vansudskog rješavanja sporova.

foto gov.me

Kako je kazao generalni direktor za građansko zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde Ibrahim Smailović, novi zakon će pružiti građanima i privredi brojne nove mogućnosti da na brz i efikasan način riješe sporove bez pokretanja sudskih postupaka, što će obezbijediti veću pravnu sigurnost građana i bolji poslovni ambijent u Crnoj Gori.

“U cilju što efikasnijeg i ekonomičnijeg rješavanja sporova, zakonom je propisana obaveza stranaka da se u određenoj vrsti spora, prije pokretanja postupka pred sudom, obrate medijatoru radi pokušaja rješavanja spora medijacijom, dok je, sa druge strane, predviđena i obaveza suda da u određenoj vrsti spora obavezno uputi stranke na prvi sastanak sa medijatorom radi pokušaja rješavanja spora medijacijom”, kazao je Smailović nakon sjednice Vlade.

Vlada je predložila da medijacija bude besplatna u sporovima iz porodičnih odnosa i sporovima protiv države i jedinica lokalne samouprave.

Ovo rješenje je, prema riječima Smailovića, posebno značajno za građane, jer je veliki broj sporova koji se danas odvijaju pred sudovima upravo iz oblasti porodično-pravnih odnosa, odnosno potraživanja iz rada i po osnovu rada.

“Pored medijacije kao osnovne i vodeće metode vansudskog rješavanja sporova, ovim zakonom se po prvi put uvodi i mogućnost rješavanja sporova putem rane neutralne ocjena spora. Dakle, po stupanju na snagu ovog zakona, stranke će moći da se obrate nezavisnom evaluatoru, koji je zadužen da sagleda dokaze i izjave stranaka i da strankama da obrazloženu neutralnu ocjenu činjeničnih i pravnih elemenata njihovog spornog odnosa. Na osnovu ovakve neutralne ocjene spora, stranke mogu odlučiti da pred nezavisnim evaluatorom zaključe poravnanje i time riješe spor, ne izlažući se mogućim dugotrajnim i skupim sudskim procedurama”, navodi se u saopštenju.

Kako su pojasnili iz Vlade, nakon stupanja na snagu ovog zakona, građani i privrednici neće morati da čekaju na odluke suda da bi naplatili svoja potraživanja, već će moći da prinudnim putem naplate sva potraživanja koja se utvrde u postupku medijacije. To je obezbijeđeno uvođenjem odrebe da poravnanje zaključeno u postupku medijacije ima svojstvo izvršne isprave, čime se izjednačava sa poravnanjem zaključenim pred sudom.

“Dakle, ovakvim zakonskim određenjima građani će brže dolaziti do rješenja za svoje sporove, bez izlaganja bespotrebnim troškovima, čime se dodatno unapređuje njihovo pravo na pristup pravdi. U konačnom, saglasno dobrom iskustvu i tradiciji u radu, Centar za posredovanje nastavlja sa radom kao Centar za alternativno rješavanje sporova, koji će vršiti stručne poslove u vezi medijacije, rane neutralne ocjene spora i drugih načina vansudskog rješavanja sporova, kao i poslove podsticanja i unapređenja dostupnosti vansudskog rješavanja sporova”, kazao je Smailović.

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i predloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i Zakona o izmjenama Porodičnog zakona, radi usaglašavanja sa Zakonom o alternativnom rješavanju sporova, čime će se stvoriti svi neophodni uslovi za njihovu nesmetanu primjenu nakon stupanja na snagu ovog zakona.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve