Ponedjeljak, 24 Januara, 2022
Rubrika:

Vlada donijela Uredbu: Obezbijediti dostupnost kvalitetnih ljekova po najpovoljnijoj cijeni

Vlada Crne Gore je, na 49. sjednici održanoj 1. decembra 2021. godine kojom je predsjedavao premijer Zdravko Krivokapić, donijeta je Uredba o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena ljekova

Vlada Crne Gore je, na 49. sjednici održanoj 1. decembra 2021. godine kojom je predsjedavao premijer Zdravko Krivokapić, donijeta je Uredba o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena ljekova.

“Cilj ovog propisa je da se opredijeljenim redovnim budžetskim sredstvima za nabavku ljekova građanima obezbijedi dostupnost kvalitetnih, bezbjednih i efikasnih ljekova, po najpovoljnijoj cijeni, uz činjenicu da je Crna Gora malo tržište za koje proizvođači i nosioci dozvole za lijek nijesu mnogo zainteresovani. Uredbom je propisano da se koristi metodologija međunarodnog poređenja cijena, koja je najčešće korišćena metoda u većini zemalja Evropske unije, za ograničenje cijene ljekova. Utvrđene su referentne zemlje: Republika Srbija, Republika Hrvatska i Rumunija, kao uporedive zemlje u pogledu bruto nacionalnog dohotka po glavi stanovnika, nivoa cijena ljekova, opšte ekonomske situacije, zdravstvenog sistema, sistema refundiranja ljekova i asortimana ljekova. Maksimalna cijena lijeka na veliko formira se u odnosu cijene lijeka na veliko u Crnoj Gori i prosječne uporedive cijene lijeka na veliko u referentnim zemljama, dok se maksimalna cijena lijeka na malo formira tako što se na cijenu lijeka na veliko zaračunavaju troškovi prometa na malo u visini do 18 odsto”, pojasnili su iz Vlade.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o specijalnom dodatku.

“Izmjenom se dodatak za policijske službenike u sjedištu Sektora policije posebne namjene, Protivterorističke jedinice policije i Grupe za protivdiverzionu zaštitu povećava sa 10 odsto na 30 odsto osnovne zarade, a za policijske službenike Posebne jedinice policije i Jedinice za podršku i logistiku sa 10 odsto na 20 odsto. Takođe, u skladu sa preporukama Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, predviđen je i dodatak na osnovnu zaradu zaposlenima u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija koji rade u B, D i F odjeljenju Zatvora za duge kazne”, saopštili su iz Vlade.

Utvrđen je, takođe, i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije.

“Izmjenama i dopunama se pristupilo kako bi se postojeće zakonsko rješenje unaprijedilo u pogledu usaglašavanja sa pravnim okvirom EU sa ciljem uvođenja Nacionalnog energetskog i klimatskog plana kao ključnog planskog dokumenta u oblasti energetske efikasnosti, kao i poboljšanja pravnog osnova za bolju primjenu postojećih i donošenje budućih podzakonskih akata, posebno po pitanju uređivanja problematike energetske efikasnosti u zgradama”, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela Uredbu o načinu utvrđivanja naknade za korišćenje nepokretnosti u državnoj imovini.

“Uredbom je propisano da koncesionar, radi korišćenja nepokretnosti u državnoj imovini, plaća naknadu koja se utvrđuje u skladu sa Pravilnikom o Metodologiji za procjenu vrijednosti imovine, u skladu sa zakonom”, dodaju iz Vlade.

Radi usaglašavanja sa Zakonom o Vojsci, Vlada je, kako su saopštili, donijela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o brojnoj veličini, sastavu i načinu angažovanja aktivne rezerve Vojske Crne Gore i Odluku o brojnoj veličini ugovorne rezerve Vojske Crne Gore.

“Zakonom je ustanovljen novi koncept rezervnog sastava Vojske, koji se sastoji od ugovorne i strategijske rezerve, a ne aktivne i neaktivne rezerve kao što je bilo propisano ranije. Novom Odlukom je određeno da se ugovorna rezeva sastoji od 30 rezervnih oficira, 30 rezervnih podoficira i 40 rezervnih vojnika”, dodaju u saopštenju.

Vlada je donijela Odluku o Energetskom bilansu Crne Gore za 2022. godinu koji obuhvata: Bilans električne energije, Bilans uglja, Bilans nafte, naftnih derivata i biogoriva, Bilans prirodnog gasa i bilans toplotne energije za daljinsko grijanje i/ili hlađenje i industrijsku upotrebu.

“Dokument je pripremljen na bazi podataka o bilansu električne energije dobijenih od strane Elektroprivrede Crne Gore, CEDIS-a, CGES-a, proizvođača električne energije u Crnoj Gori, bilansa uglja od strane Rudnika uglja, kao i procijenjenog prometa naftnih derivata od strane naftnih kompanija. Takođe, uzete su u obzir i potrebe pojedinih privrednih subjekata (Uniprom KAP, Toščelik Nikšić, nekoliko građevinskih firmi i dr.) koji pojedine energente nabavljaju u sopstvenom aranžmanu. U 2022. godini bruto potrošnja električne energije planirana je na 3.571,93 GWh, a pokriva se: proizvodnjom iz sopstvenih izvora 3.519,15 GWh, saldom (uvoz/izvoz) 52,78 GWh. Učešće električne energije iz hidroelektrana u ukupnoj planiranoj proizvodnji električne energije u 2022. godini je 53,33 odsto, termoelektrane 37,42 odsto, vjetroelektrana 9,15 odsto i solarnih elektrana 0,10 odsto. Od ukupnih potreba za energijom, Crnoj Gori nedostaje značajan dio, koji je u 2020. godini iznosio, 43,60 odsto, u 2021. godini se procjenjuje nedostatak od 43,30 odsto, a u 2022. godini se planira na 47,09 odsto. Najveći uticaj na ukupni deficit energije imaju naftni derivati i prirodni gas, koji po planu za 2022. godinu čine 46,57 odsto ukupne potrošnje energenata, a za potrebe domaćeg tržišta se u potpunosti uvoze”, objasnili su iz Vlade.

Donijeta je Odluka o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2022. godinu.

“Godišnja kvota dozvola utvrđena je u ukupnom broju od 20.454, od čega se izdvaja 5.000 dozvola koje Ministarstvo ekonomskog razvoja na zahtjev Zavoda za zapošljavanje može dodatno rasporediti za pojedine namjene, u skladu sa potrebama tržišta rada. Najviše dozvola je opredijeljeno za građevinarstvo – 4.625, usluge smještaja i ishrane – 4.563 i ostale uslužne djelatnosti 2.370. Odluka treba da omogući uspostavljanje ravnoteže između potreba zapošljavanja domaće radne snage, posebno na sezonskim poslovima i naglašenih potreba poslodavaca u određenim djelatnostima, kada te potrebe ne može u potpunosti zadovoljiti ponuda na domaćem tržištu rada”, navode u saopštenju.

U skladu sa Zakonom o sigurnosti pomorske plovidbe, Vlada je donijela Odluku o osnivanju Nacionalnog odbora za olakšice u pomorskom saobraćaju.

“Nacionalni odbor se osniva radi sprovođenja i davanja preporuka za unapređenje mjera, aktivnosti i tehnoloških postupaka kojima se olakšava obavljanje međunarodnog pomorskog saobraćaja i protok putnika, prtljaga, tereta i/ili pošte i za implementaciju jedinstvenog nacionalnog prozora u pomorstvu („Maritime Single Window“).”

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o određivanju izvorišta namijenjenih za regionalno i javno vodosnabdijevanje (javnim vodovodom) i utvrđivanju njihovih granica.

“Osnovni razlog za donošenje Odluke sadržan je u potrebi implementacije Zakona o vodama i činjenici da su u prethodnom periodu u Crnoj Gori oformljenje tri nove opštine: Gusinje, Petnjica i Tuzi, koje su se izdvojile iz postojećih opština Plav, Berane, odnosno Glavnog grada Podgorica, usljed čega je neophodno postojeću Odluku izmijeniti i dopuniti izvorištima koja se koriste za javno vodosnabdijevanje na teritoriji novoformiranih opština”, kazali su iz Vlade.

Iz Vlade su naveli da je usvojena Informacija o izvođenju hitnih interventnih radova u svrhu regulacije i zaštite od štetnog dejstva voda.

“Komisija obrazovana od strane Uprave za vode izvršila je pregled rječnih korita u opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje i Mojkovac. Nakon terenskog pregleda i rasploživih geodetskih i katastarskih podloga, Komisija je dala analizu i potrebu za procjenom dalje opasnosti, kao i ocjenu postojećeg stanja i predlog sanacionih mjera za izvođenje hitnih interventnih radova. Takođe je konstatovala u svojim izvještajima negativne procese u rječnim koritima i dala predloge interventnih mjera. U cilju sprječavanja eventualne eksploatacije materijala prilikom izvođenja neophodnih radova, te što efikasnije realizacije radova radi zaštite od poplava, Vlada je zadužila Upravu za vode i Ministarstvo odbrane da zaključe Sporazum kojim će se angažovati inženjerska jedinica za izvođenje poslova”, saopštili su iz Vlade.

Vlada je usvojila Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i kvalitetu sprovedenih javnih rasprava u pripremi zakona i strategija za 2020. godinu.

Takođe, kako su naveli, usvojen je Program mjera za unapređenje stanja uhranjenosti i ishrane u Crnoj Gori sa Akcionim planom od 2021. do 2022. godine.

“U diskusiji je navedeno da usvajanje ovog Programa proizilazi iz potrebe da se nastavi sa usklađivanjem nacionalnih aktivnosti koje još uvijek nisu ispunjene u skladu sa regionalnim preporukama donesenim od strane Svjetske zdravstvene organizacije za evropski region (Evropski akcioni plan za hranu i ishranu 2015-2020). Program ima za cilj da podrži aktivnosti na nivou Vlade i društva kako bi se značajno poboljšalo zdravlje i dobrobit stanovništva, smanjile zdravstvene nejednakosti i ojačalo javno zdravlje. Pušenje, nepravilna ishrana i upotreba alkohola i dalje predstavljaju tri vodeća preventabilna faktora koji dovode do prijevremenog obolijevanja i umiranja. Povećana tjelesna masa, povećan unos hrane koja ima visoku energetsku vrijednost, unos zasićenih masti, trans-masti, šećer i so, kao i ishrana sa niskim unosom voća, povrća i integralnih žitarica vodeći su faktori rizika i prioritetni problemi koje ovaj Program želi riješiti. Sredstva potreba za realizaciju mjera sadržanih u ovom Programu iznose 325.000 eura, a obezbijeđena su iz redovnog budžeta zdravstvenog sistema Crne Gore i donacija”, pojasnili su iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o pokretanju Code for Montenegro – platforme za uključivanje brojnih relevantnih aktera u rješavanju digitalnih problema i izazova građana Crne Gore.

“U cilju pozicioniranja Crne Gore kao društva razvijenih organizacionih, ljudskih, stručnih kapaciteta koji obezbjeđuju povjerenje građana, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija će uspostaviti Code for Montenegro platformu za uključivanje brojnih relevantnih aktera u rješavanje digitalnih problema i izazova građana Crne Gore, u vidu brojnih tipova programa saradnje. Platforma je nastala iz potrebe da se dobre prakse u dijelu digitalne transformacije i javne uprave, iz privatne industrije, civilnog i akademskog sektora prenesu na javnu upravu, a funkcionisaće na volonterskoj osnovi. Imajući u vidu da su tehnologija i ljudi najbitniji za digitalnu transformaciju, platforma će omogućiti spajanje znanja i iskustva javnih službenika i saradnju sa partnerima iz privatnog, ICT, civilnog sektora iz zemlje i inostranstva”, navode u saopštenju.

Usvojena je Informacija o formiranju Konsultativnog tijela globalnih lidera na polju digitalne transformacije, kojim će koordinirati Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

“U Informaciji se navodi da je digitalna transformacija jedan od šest strateških prioriteta Vlade i jedan od glavnih stubova reforme javne uprave, daljeg digitalnog razvoja Crne Gore, modernizacije i transparentnosti njenog rada, kao i povećanja efikasnosti i kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građankama, građanima i privredi. Uzori Crne Gore, u dijelu digitalne transformacije, su zemlje koje su već postigle zavidan nivo digitalnog razvoja, kao što su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Australija, Novi Zeland, Kanada i zemlje Evropske unije, čiji eksperti su članovi ovog tijela, koji će konsultativno i na volonterskoj osnovi, svojom ekspertizom i savjetima iz oblasti digitalne transformacije, digitalizacije javne uprave i medija osnažiti naše timove u daljim procesima razvoja Crne Gore. Zadaci ovog tijela su saradnja, savjetovanje, razmjena ekspertize, iskustava i dobrih praksi u oblastima dinamične digitalizacije javne uprave, izgradnje kapaciteta za digitalnu vladu, edukacije javnih službenika i vladinih timova u dijelu inovacija i digitalizacije, usvajanja novih tehnologija i sajber bezbjednosti”, navode iz Vlade.

Vlada je prihvatila Predlog za ustupanje Opštini Tivat na privremeno korišćenje lokacije „Opatovo“ u Tivtu.

“U tom kontekstu, Vlada je dala saglasnost da se bivše vojno skladište „Opatovo“ ustupi na privremeno korišćenje za potrebe smještaja Službe zaštite Opštine Tivat, do izgradnje nove vatrogasne stanice, a najduže do privođenja namjeni lokacije, u skladu sa važećim planskim dokumentom”, zaključuju u saopštenju.

Najnovije

Papa Franjo organizuje molitvu za mir u Ukrajini

Poglavar Rimokatoličke crkve papa Franjo zabrinut je zbog rastućih tenzija u Ukrajini koji prijete miru te pozvao na političke pregovore koji u centar stavljaju "bratstvo umjesto stranačkih...

Otvoren sajt koji Abazovića, Jokovića i poslanike targetira kao izdajnike

Izdaja.me - sajt je koji nastao preko noći, a cilj je da vicepremijera Dritana Abazovića, poslanike koalicije "Crno na bijelo" i Socijalističke narodne partije...

SDT i VDT odbacili kao neosnovane krivične prijave podnijete protiv Upravnog odbora Instituta za...

Upravni odbor Instituta za ljekove i medicinska je poručio da su krivične prijave podnijete Specijalnom državnom tužilaštvu protiv ovog tijela odbačene kao neosnovane. - Naime,...

Njemačka: Pucnjava na Univerzitetu, više povrjeđenih, napadač mrtav

Njemačka policija saopštila je da je došlo do pucnjave na Univerzitetu u Hajdelbergu. Nekoliko ljudi je povrjeđeno, a policija je odmah izašla na lice mjesta....

Bivši selektor lavova: Čvrstom odbranom doći u šansu za lake golove protiv Francuza

Ranko Bana Popović 2008. godine predvodio je naš tim do druge runde šampionata Evrope. Prati izdanja nacionalnog tima u Mađarskoj, a vidio je dobre...

Najčitanije

Povezano

Medojević: DF neće podržati manjinsku vladu

Nikakvih teoretskih šansi nema da Demokratski front (DF) podrži manjinsku vladu, poručio je predsjednik PzP-a i jedan od lidera DF-a Nebojša Medojević. On smatra...

Filipović: Govor Bratićke šovinistički, oduzeti joj državljanstvo

Sinoćnji protest dokaz je da ministri u Vladi Zdravka Krivokapića neće tako lako napustiti fotelje i da će se grčevito boriti da ih zadrže, bez ikakvih...

Popović: Ono što je Bratić rekla je platforma ove vlade

Izjava Vesne Bratić koja se višekratno ponavlja u različitim vidovima i prilikama je eklatantni govor mržnje koji neobično podsjeća na najgore patologije 90-ih godina prošlog vijeka...

Rabrenović: Od ne damo svetinje do ne damo fotelje

Ako je suditi, po prvom mjesecu 2022, kakva će biti godina pred nama, onda smo debelo u problemu, ocijenio je Jovo Rabrenović, potpredsjednik Liberalne partije. “Taman...

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve