Vlada Crne Gore je danas usvojila Informaciju o potrebi obezbjeđivanja sredstava za nabavku dijagnostikuma i medicinskog potrošnog materijala za COVID-19. Tim povodom, Ministarstvo finansija je zaduženo da iz Tekuće budžetske rezerve preusmjeri iznosu od 656.244,81 eura za izmirenje dospjelih obaveza za nabavku neophodnih dijagnostikuma za rtPCR testiranje na novi koronavirus CoV SARS-2 i neophodnog medicinskog potrošnog materijala.

foto arhiva

U Informaciji se ističe da Institut za javno zdravlje je od početka proglašenja epidemije obolijevanja od COVID-19, u cilju adekvatnog odgovora na novonastalu situaciju, odmah pristupio hitnim nabavkama neophodnih dijagnostikuma za rtPCR testiranje na novi koronavirus CoV SARS-2 i neophodnog medicinskog potrošnog materijala, jer pravovremena detekcija novooboljelih, njihovih kontakata i osoba sa sumnjom je jedini prihvatljiv način postupanja. S obzirom na to da se radi o situaciji koja nije mogla biti planirana i po dosadašnjim saznanjima se ne može predvidjeti dalji tok razvoja epidemije, te nije moguće ni dalje adekvatno planiranje, konstatovano je da će i dalje biti neophodno korišćenje mehanizama hitnih postupaka javnih nabavki. Vodeći se dosadašnjom praksom i iskustvom iz prethodnog perioda, Institut za javno zdravlje je uradio procjenu potrebnih sredstava do kraja tekuće godine koja iznosi ukupno 1.600.000,00 eura. Pokazalo se da je dosadašnji prosjek potrošnje na dnevnom nivou 450 testova, čija jedinična cijena iznosi oko 30 eura, kao i da je na mjesečnom nivou neophodno obezbijediti 13.500 testova, ukupne vrijednosti 405.000,00 eura.

Donijet je Zaključak kojim se stavlja van snage Zaključak Vlade Crne Gore broj: 07-4028 od 20. avgusta 2020. godine. Radi se o Zaključku kojim je Vlada usvojila Informaciju o projektu „The Incredible Destinations & Events“ i zadužila nadležna ministarstva da obezbijede 199.000 eura za njegovu realizaciju. Usljed pogoršanja epidemiološke situacije na emitivnim tržištima prema kojim je ovaj Projekat trebao da ima najveći efekat za dolazak turista u Crnu Goru, ocijenjeno je da je neophodno njegovo otkazivanje.

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama. Na inicijativu Udruženja banaka izmjenama i dopunama je predviđeno odlaganje prvobitnog roka za početak primjene Zakona (1. januara 2021. godine) za 01. januar 2022. godine, kao i prilagođavanje rokova za postepeno usklađivanje sa Zakonom brojnih obaveza u poslovanju kreditnih institucija. Odlučujući o ovom pitanju, Vlada je imala u vidu da se, usljed neočekivanih okolnosti koje je izazvala pandemija COVID 19, javio visok stepen neizvjesnosti u poslovanju finansijskog sektora, te da je onemogućena adekvatna komunikacija Centralne banke i bankarskog sektora u pripremi velikog broja podzakonskih akata za sprovođenje Zakona.

Sanacija kreditnih institucija

Utvrđen je i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sanaciji kreditnih institucija, kojim je, takođe, predloženo odlaganje početka primjene Zakona za 1. januar 2022. godine, jer se radi o kompatibilnim i međusobno zavisnim propisima.

U okviru usklađivanja platnog prometa sa novim direktivama Evropske unije, Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama, s Izvještajem sa javne rasprave. Novim zakonom obezbijediće se dodatna transparentnost i lakša uporedivost naknada u vezi sa računima potrošača, čime se unapređuju usluge platnog prometa, a potrošačima omogućava da lakše izaberu pružaoca platnih usluga. Između ostalog, povećaće se i nivo zaštite potrošača kod ugovaranja i korišćenja računa za plaćanje, tako što se pružaoci platnih usluga obavezuju da u svim predugovorima, ugovorima i reklamnim informacijama namijenjenim potrošačima koriste pojmove iz liste najreprezentativnijih usluga, čime se obezbjeđuje standardizovana, jedinstvena i jasna informacija potrošačima. Donošenjem Zakona povećaće se konkurencija među pružaocima platnih usluga, što bi trebalo da dovede do snižavanja cijena usluga.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama s Izvještajem sa javne rasprave. Novi zakon omogućiće da se poboljša funkcionisanje unutrašnjeg tržišta za platne usluge u korist potrošača, odnosno, da se smanje troškovi za platne transakcije na osnovu platnih kartica i uspostave jednaka prava, mogućnosti i obaveze za sve učesnike na tržištu. Uklanjanjem prepreka za djelotvorno funkcionisanje tržišta platnih kartica, korisnicima platnih usluga obezbijediće se sigurna, nesmetana i inovativna elektronska plaćanja, a biće riješen i problem visokih i različitih međubankarskih naknada na osnovu platnih kartica. Donošenjem Zakona nastavlja se usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa propisima Evropske unije.

Vlada je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o prestanku važenja pojedinih podzakonskih akata. Dopunom su stavljeni van snage podzakonski propisi koji su prestali da se primjenjuju danom stupanja na snagu Zakona o igrama na sreću iz 1995. godine: Uredba o utvrđivanju iznosa registracionih taksi, Odluka o visini posebne takse koja koja se plaća pri izdavanju odobrenja za organizovanje prigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskim takmičenjima i robno-novčane lutrije i Odluka o visini posebne takse koja se plaća pri izdavanju odobrenja za otvaranje igračnice (CASINO), odnosno preregistraciju igračnice (CASINO) zatvorenog tipa.

Donijeta je Uredba o visini nagrade za rad i naknade troškova medijatora i evaluatora spora. Uredbom je propisano da se visina nagrade utvrđuje u procentu prosječne bruto zarade u Crnoj Gori koja je utvrđena za prvi mjesec kalendarske godine u kojoj je sproveden postupak medijacije i rane neutralne ocjene spora. Donošenje uredbe će pozitivno uticati na kvalitet postupka medijacije i rane neutralne ocjene spora i na postignute rezultate, jer će adekvatnim propisivanjem nagrade za rad i naknade troškova medijatori i evaluatori spora biti motivisani za aktivno učešće u tim postupcima sa ciljem postizanja poravnanja. Sa druge strane, veći broj zaključenih poravnanja u postupku medijacije i rane neutralne ocjene spora nesumnjivo će se pozitivno odraziti na smanjenje broja predmeta u sudovima i očuvanje dobrih odnosa između stranaka.

Kadrovske promjene

Zbog kadrovskih promjena u Ministarstvu vanjskih poslova i u Ministarstvu pravde, Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za izbor kandidata za članstvo u ugovornim tijelima Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Zadatak Komisije je da razmotri i procijeni ispunjenost uslova prijavljenih kandidata za članstvo u ugovornim tijelima Ujedinjenih nacija za ljudska prava koji su sadržani u pozivu Kancelarije Visokog komesara za ljudska prava, a na osnovu kriterijuma za prijavu koji su propisani za svako ugovorno tijelo Ujedinjenih nacija za ljudska prava i da donese odluku o izboru jednog kandidata.

Pripadnici policije u mirovnoj misiji

Donijeta je Odluka o upućivanju pripadnika policije u Mirovnu misiju Ujedinjenih nacija na Kipru (UNFICYP). Imajući u vidu značaj upućivanja policijskih službenika u mirovne misije, nakon sveobuhvatnih provjera znanja i sposobnosti, pozitivnog mišljenja Odjeljenja Ujedinjenih nacija za mirovne operacije, odlučeno je da se Dragan Krivokapić uputi u Mirovnu misiju na Kipru (UNFICYP), na period od godinu dana, sa mogućnošću produženja. Učešćem u mirovnim misijama ispunjavaju se međunarodne obaveze, jača se međunarodna pozicija naše zemlje i pruža se prilika za razmjenu iskustava sa policajcima iz cijelog svijeta, usavršavanje jezika, kao i sticanje novih znanja i njihovo prenošenje, čime se u perspektivi olakšava integrisanje naše policije u međunarodnu policijsku saradnju i prilagođavanje načina rada svjetskim standardima.

Krediti

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o bližim kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja stana, odnosno stambenog objekta za socijalno stanovanja. Važećim propisom definisani su bliži kriterijumi i postupak za dodjeljivanje dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja individualnih stambenih objekata za socijalno stanovanje u okviru Projekta rješavanja stambenih potreba građana Crne Gore po povoljnim uslovima – Projekat 1000+ stanova. Izmjene Odluke su bile neophodne jer je u IV fazi Projekta planirano da se korisnicima obezbijedi ponuda stambenih objekata u starogradnji, odnosno uključivanje u ponudu izgrađenih stambenih objekata u svojini fizičkih i pravnih lica, te da će se ponude ovih stambenih jedinica moći realizovati tokom realizacije Projekta. Takođe, lista lica koja imaju prioritet u rješavanju stambene potrebe, odnosno dobijanju vaučera, proširena je na lica zaposlena u u ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u javnom sektoru, imajući u vidu njihov veliki doprinos u borbi protiv pandemije korona virusa.

Donijeta je Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Dio sektora 58 – turistički kompleks Ponta” – Ruža vjetrova, opština Bar s Izvještajem sa javne rasprave. Izradom Izmjena i dopuna DSL kojom su integralno sagledani i analizirani svi elementi namjene i organizacije korišćenja prostora, stvoreni su uslovi za izgradnju i podsticanje daljeg razvoja šireg područja. Takođe, obezbjeđeni uslovi za valorizaciju toga prostora, uz poštovanje smjernica koje proizilaze iz zakonske regulative i svih dokumenata koji se odnose na zaštitu prirode i kulturnog nasljeđa.

Rješavanje stambenog pitanja

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju podrške za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Crne Gore i dala saglasnost na tekst Sporazuma o podršci u rješavanju stambenih potreba zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Crne Gore. Sporzumom se Vlada obavezuje da godišnje uplaćuje novčana sredstava najmanje u iznosu od 125.000 eura Stambenom fondu Sindikata zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Crne Gore u 2020. godini, a za 2021. i 2022. godinu najmanje po 125.000 eura. Predviđeno je da Skupstina sindikata odlučuje o preraspodjeli sredstava stambenog fonda, shodno Pravilniku o rjesavanju stambenih potreba zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Crne Gore, kao i da se Sporazum zaključuje na period od tri godine, a može se produžiti uz prethodnu saglasnost strana potpisnika.

Usvojena je Informacija o rekonstrukciji regionalnog puta R-13 Bioče – Mateševo – Kolašin (od petlje Mateševo do naselja Mateševo). Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu za 2020. godin, za novi projekat rekonstrukcije dionice regionalnog puta R-13 Bioče-Mateševo-Kolašin od petlje Mateševo do naselja Mateševo u dužini od 1,4 km kod Uprave za saobraćaj opredijeljen je iznos od dva miliona eura. Projekat će realizovati preduzeće Monte-put d.o.o. Podgorica. Imajući u vidu da ovaj putni pravac predstavlja državni put za čije je upravljanje, održavanje i rekonstrukciju, u skladu sa Zakonom o putevima, nadležna Uprava za saobraćaja, Vlada je donijela više zaključaka kojima se stvaraju pravno-administrativni uslovi za realizaciju Projekta.

Vlada je donijela Odluku o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Savezne Republike Njemačke o obavljanju plaćene djelatnosti članova porodice članova diplomatskog ili konzularnog predstavništava. Sporazumom se, na bazi reciprociteta i pod odgovarajućim uslovima, omogućava određenim kategorijama članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava, kao i stalne misije pri međunarodnoj organizaciji, koji čine dio njihovog domaćinsta, da obavljaju plaćenu djelatnost u periodu trajanja mandata člana diplomatskokonzularnog predstavnika.

Usvojena je Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko- građevinskog kamena „Kurilo“, opština Bijelo Polje. Tim povodom Vlada je donijela Odluku o dodjeli koncesije DOO „Konstruktor Group“ Bijelo Polje i prihvatila Ugovor o koncesiji.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko – građevinskog kamena ležišta „Goran“, Opština Bar, donijela Odluku o dodjeli koncesije DOO „Euromix beton“ – Bar i prihvatila Ugovor o koncesiji.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve