Nedjelja, 2 Aprila, 2023
Rubrika:

Utvrđene nadležnosti komunalne policije i inspekcije u oblasti zaštite od buke

“Na ovaj način je precizno utvrđena nadležnost organa i obezbijeđena puna implementacija zakonskih odredbi u dijelu koji se odnosi na vršenje nadzora u oblasti zaštite od buke u životnoj sredini na lokalnom nivou”

Komunalna inspekcija biće zadužena za inspekcijski nadzor u oblasti zaštite od buke u životnoj sredini, dok će komunalna policija vršiti komunalni nadzor i obezbjeđivati komunalni red u oblasti buke. To je predviđeno Predlogom zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini, koji je Vlada utvrdila na današnjoj sjednici.

Foto: Vlada CG

“Na ovaj način je precizno utvrđena nadležnost organa i obezbijeđena puna implementacija zakonskih odredbi u dijelu koji se odnosi na vršenje nadzora u oblasti zaštite od buke u životnoj sredini na lokalnom nivou”, navode u Vladi.

Oni su, u cilju dalje harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa evropskim, ispunjenja prioriteta u procesu pridruživanja i usvajanju standarda koji se primjenjuju u Evropskoj uniji, utvrdili Predlog zakona o potvrđivanju protokola iz Nagoje o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodjeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti.

“Ovim Protokolom se potvrđuju suverena prava države nad svojim prirodnim resursima i u skladu sa odredbama Konvencije i obavezuje da se pristup nacionalnim genetičkim resursima reguliše izdavanjem dozvola, prethodno argumentovanim pristankom. Pored toga, korisnici i snabdjevači genetičkih resursa moraju postići dogovor o uslovima pristupa i podjele dobrobiti porijeklom od ovih resursa”, naglasili su u Vladi.

Donijeta je i Odluka o obrazovanju Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2019-2022. godine, kojim će predsjedavati potpredsjednik Vlade Crne Gore za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde Zoran Pažin.

Vlada je donijeka i Odluku o obrazovanju Komisije za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine Evropske unije, kojom će predsjedavati glavni pregovarač za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji Aleksandar Drljević.

“Komisija će, kao radno tijelo Vlade, pratiti sve aktivnosti Kancelarije za evropske integracije, ministarstava i ostalih organa vezanih za stručnu i pravno-tehničku redakturu prevedenih akata, izradu plana prevođenja pravnih akata Evropske unije i realizaciju tog plana u narednom periodu. Sastav Komisije čine predstavnici Kancelarije za evropske integracije i svih ministarstava”, ističu.

Vlada je usvojila i Jedanaesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar – jun 2019, koji obuhvata najvažnije aktivnosti koje se odnose na napredak Crne Gore u pregovaračkom procesu, pregovore u poglavljima 23. i 24. i politički dijalog Crne Gore s Evropskom unijom.

“U fokusu ovog dokumenta, koji se prosljeđuje Skupštini Crne Gore, je osvrt na preporuke Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao i na izvršene obaveze u sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju”, navode u Vladi.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za unapređenje poslovnog ambijenta (u izabranim oblastima).

“U cilju ispunjenja prvobitno postavljenih rokova, Vlada je zadužila nosioce aktivnosti da ubrzaju dinamiku realizacije preuzetih obaveza”, kažu u Vladi.

Vlada je usvojila Informaciju o pristupanju Partnerstvu za radarsku podršku i prihvatila Pismo namjere.

“Djelokrug poslova kojima se bavi Partnerstvo za radarsku podršku dominantno se odnosi na saradnju u dijelu nabavke i održavanja radarskih sistema. Nakon prihvatanja Pisma namjere od strane država članica, Crna Gora bi postala članica Partnerstva i formalno ispunila uslov da joj se ustupi na korišćenje 3D vojni radar velikog dometa. Dobijanjem ovog sredstva kapaciteti i operativne sposobnosti Vojske Crne Gore će se znatno uvećati i ostvariti napredak u ispunjenju ciljeva koji su definisani Dugoročnim planom razvoja odbrane (2019-2028). Osim toga, ostvariće se i velika ušteda budžeta Crne Gore, a sredstva koja bi bila planirana za nabavku novog vojnog radara, biće upotrebljena za druga ulaganja u sistemu odbrane”, pojasnili su.

U skladu sa novim Zakonom o državnoj upravi, Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave i novim aktima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodatku na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima.

Donijet je Plan upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore (2020-2035) s Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama za period 2020. – 2035. godina.

“Dokument je rezultat revizije i ažuriranja Strateškog master plana za kanalizaciju i otpadne vode u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore (2005-2029) i Master plana odvođenja otpadnih voda crnogorskog primorja i opštine Cetinje (2005-2029), a njegovim donošenjem uspostavlja se cjeloviti strateški okvir u periodu do 2035 u oblasti komunalnih otpadnih voda. Planom je predviđeno da, u skladu sa Direktivom Savjeta 91/271/EEC o prikupljanju i prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, 37 definisanih aglomeracija budu opremljene postrojenjima za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i adekvatnim kolektorskim sistemima sa krajnjim rokovima opremanja za aglomeracije iznad 50 000 ekvivalent stanovnika (ES) do 2031. godine, između 15 000 ES i 50 000 ES do 2033, a ispod 15 000 ES do 2035. godine”, naveli su u Vladi.

Donijeta je i Odluka o dodjeli prava na komercijalno korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda u šumama i na šumskom zemljištu u državnoj svojini, za 2019. godinu.

“Odlukom se dodjeljuje pravo na komercijalno korišćenje nedrvnih šumskih prizvoda u područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Petnjica, Plav, Andrijevica, Gusinje, Bijelo Polje, Podgorica, Kolašin, Mojkovac, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Žabljak, Šavnik i Kotor, u svim gazdinskim jedinicama u kojima gazduje Uprava za šume, po spisku vrsta nedrvnih šumskih proizvoda i utvrđenih tržišnih cijena za 2019. godinu, u skladu sa raspisanim javnim oglasom. Uprava za šume će sa korisnicima koji su ispunili uslove javnog poziva potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama, uslovima i načinu komercijalnog korišćenja nedrvnih šumskih proizvoda”, istakli su.

Donijeta je i Odluka o prodaji drvnih sortimenata u područnoj jedinici Pljevlja sa trase 400 kv dalekovoda Čevo – Pljevlja.

“Predmet prodaje su drvni sortimenti na stovarištu Mandovac, dobijeni sječom stabala na trasi dalekovoda, pristupnim putevima i stubnim mjestima 400 KV dalekovoda Čevo – Pljevlja u gazdinskoj jedinici „Vezišnica”, u odjeljenju 76a, i u gazdinskoj jedinici „Voloder I” u odjeljenjima 74b i 82a, u područnoj jedinici Pljevlja, u ukupnoj količini od 1.031,42 m³. Prodaja će se sprovesti putem aukcije na osnovu javnog poziva”, najavili su.

Vlada je na predlog Kancelarije za evropske integracije donijela odluke o izmjenama odluka o obrazovanju radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koje se odnose na pregovaračka poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 13 – Ribarstvo.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve