Ponedjeljak, 18 Januara, 2021
Rubrika:

U vojsci se ne radi samo, vojska se i živi

Pored opštih uslova, svaki pripadnik mora posjedovati visok nivo motivacije za obuku i rad u jedinici, mora biti strpljiv i požrtvovan, samodisciplinovan i krajnje odgovoran kako bi mogao pravilno i odlučno primjenjivati ovlašćenja, ističe komandir čete Vojne policije major Tadija Mišković

U podgoričkoj kasarni “Marko Miljanov Popović”, u Maslinama, smještena je četa Vojne policije Vojske Crne Gore koja svakodnevno brine o zaštiti i obezbjeđivanju ljudi i objekata. Crnogorske crne beretke u međunarodnim misijama prepoznate su po profesionalizmu i odgovornosti. Tokom pandemije Covid-19 obezbjeđivali su vitalne zdravstvene objekte zajedno sa ostalim jedinicama Vojske, pišu Dnevne novine.

Poslovi i ovlašćenja Vojne policije reguliše više zakonskih i podzakonskih akta, pravila, uputstava kao i NATO doktrina koje, kaže za Dnevne novine komandir čete Vojne policije major Tadija Mišković, regulišu rad Vojne policije u sastavu NATO snaga. Zakonski rad Vojne policije, pojašnjava, prvenstveno je utemeljen u Zakonu o Vojsci Crne Gore koji jasno propisuje poslove i ovlašćenja, kao i Zakonu o krivičnom postupku u poslovima vezano za krivični postupak, ali i u zakonu o Bezbjednosti saobraćaja na putevima, kao i u pravilima službe VCG.

“Vojna policija sprečava vršenje i otkriva krivična djela u Vojsci; pronalazi i hvata učinioca krivičnih djela u Vojsci i privodi ga nadležnim organima; kontroliše i održava vojnu disciplinu; zatim obezbjeđuje određena lica, objekte i prostore, kao i jedinice Vojske u pokretu i za vrijeme izvršavanja zadataka i obezbjeđuje jedinice oružanih snaga stranih država prilikom prolaska ili boravka na teritoriji Crne Gore, kao i obezbjeđuje protivterorističku i protivdiverzionu zaštitu u Vojsci i kontrolu i regulisanje saobraćaja vojnih vozila u vojnom krugu i na putevima”, precizirao je Mišković i dodao da obavljaju i brojne druge zadatke dobijene od Generalštaba VCG, ministra odbrane i Vlade.

A postati policajac, pa još u Vojsci, kaže major, nije lako.

“Pripadnost jedinici Vojne policije ogleda se kroz mnoge izazove i iskušenja. Prije svega sami prijem u jedinicu zahtijeva i dodatne psihofizičke i bezbjednosne provjere u odnosu na većinu drugih jedinica Vojske. Pored opštih uslova, svaki pripadnik mora posjedovati visok nivo motivacije za obuku i rad u jedinici, mora biti strpljiv i požrtvovan, samodisciplinovan i krajnje odgovoran kako bi mogao pravilno i odlučno primjenjivati ovlašćenja”, ističe Mišković.

Svaki pripadnik, dodaje, mora jasno poznavati i primjenjivati sve važeće propise Crne Gore i VCG kako bi kroz lični primjer doprinio podizanju i održavanju bezbjednosne kulture i discipline u Vojsci.

“Pripadnik Vojne policije mora u potpunosti poštovati lanac komandovanja i subordinacije u Vojsci i dosljedno se pridržavati svih naređenja dobijenih od komande. Kroz ove izazove i zahtjeve se stvaraju uslovi za podizanje nivoa profesionalizma svih naših pripadnika, kojih su oni svjesni i krajnje se dosljedno i pridržavaju istih. U suprotnom, ne pridržavanje samih principa dovodi do prestanka rada u vojnoj policiji”, naglašava Mišković.

Takođe, svaki pripadnik jedinice mora posjedovati lojalnost jedinici, Vojsci i državi Crnoj Gori, a ona se, kako je kazao, najbolje ogleda kroz krajnje profesionalno i odgovorno izvršavanje svih postavljenih zadataka i misija.

Da bi vojnik postao pripadnik Vojne policije, kaže, on mora uspješno završiti više nivoa obučavanja. Prvo mora uspješno završiti osnovnu voj ničku obuku u centru za obuku, a zatim i obuku u svojoj jedinici kako bi dobio osnovni pješadijski VES.

“Tek nakon uspješno realizovane obuke kandidat za prijem u Vojnoj policiji podnosi zahtjev za prijem u jedinicu Vojne policije, a u skladu sa potrebama Vojne policije. Jedinica za takve kanditate realizuje kurs u trajanju od tri mjeseca gdje se kandidati dodatno provjeravaju u psihofizičkim i vojnostručnim sposobnostima. Kroz kurs i obuku realizuju se teme usko povezane za rad vojne policije od individualnog do nivoa voda”, objašnjava Mišković.

I sama obuka je, dodaje, vid selekcije, jer svi kandidati ne završe uspješno obuku i isti se vraćaju u svoje matične jedinice.

“Ukoliko uspješno realizuju sve sadržaje obuke, pokažu sve karakteristike koje su potrebne jedinici i prođu sva predviđena testiranja isti postaju ravnopravni pripadnici jedinice i istima se dodjeljuje crna beretka kao simbol vojne policije”, ističe major Mišković.

Mladima koji sebe sjutra vide kao pripadnike Vojne policije poručuje da će im Vojska biti druga kuća.

“Ja sam se sa svojih 16 godina opredijelio za budući poziv. Odluka je bila za moje najbliže teška, ali za mene ispravna. Smatram da sam donio ispravnu odluku i nijednom nijesam posumnjao u nju. Tako i svi mladi koji sebe vide u Vojsci treba na vrijeme da se odluče i da se te odluke drže dosljedno. Na taj način prevazići će sve izazove koji su pred njima. Treba da vjeruju u sebe i sposobnosti, da se okušaju, a rezultati rada će doći vrlo brzo. Treba da vole, cijene i poštuju svoju državu, da budu odani i lojalni državi i Vojsci. Da shvate da vojni poziv nije samo posao već sistem vrijednosti duboko ukorijenjen u našoj tradiciji. Da će im Vojska biti druga kuća i da se u Vojsci samo ne radi, već se Vojska i živi”, poručio je major Mišković.

Susret sa epidemijom Covid-19 bio je, kaže, izazovan za samu Vojsku pa i Vojnu policiju.

“Vojska po prirodi uvijek je u fazi obuke i to mi u vojsci smatramo za neprekidan proces. Samim tim i epidemija je doprinijela da se naši pripadnici dodatno obuče i da pokažu profesionalizam. Jedinica je bila angažovana na obezbjeđenju vitalnih objekata po naš zdrastveni sistem zajedno sa ostalim jedinicama Vojske. Kroz realizaciju toga zadatka pokušali smo da doprinesemo sprečavanju širenja epidemije, da damo nesebičan i maksimalan doprinos državi i zdravstvenom sistemu i da još jednom dokažemo da je Vojska uvijek tu kada treba svojoj državi i stanovnicima”, ističe Mišković.

Krajnje dosljedno i odgovorno su, dodaje, sprovodili sve mjere koje su propisane od NKT-a i Generalštaba VCG.

“Na tom zadatku se upravo i ogledao značaj samodiscipline i samozaštite i privrženosti i lojalnosti Crnoj Gori i našoj Vojsci. Svaki pripadnik jedinice je uložio ogroman trud i napore kako bi svaka odluka bila sprovedena na propisan način i uz to visok nivo samozaštite, jer do danas nijesmo imali oboljelih u jedinici”, naglašava Mišković.

Za profesionalizam su, kaže, više puta dobili i pohvale i priznanja od Generalštaba VCG i viših autoriteta.

“Takođe, moram naglasiti da je svaki pripadnik Vojne policije jako ponosan što smo bar donekle uspjeli da doprinesemo sprečavanju širenja epidemije i bićemo uvijek prisutni kada je to državi i najpotrebnije sa svim ljudskim i materijalnim kapacitetima”, istakao je Mišković.

Prema njegovim riječima, jedinica je dobro opremljena svim sredstvima i upravo to i utiče na moral u jedinici.

“Koristimo individualnu vojnopolicijsku opremu visokog kvaliteta, savremenu i kompatabilnu sa NATO Vojnom policijom. U prethodnom periodu se dosta uradilo na opremanju jedinice i danas, mogu slobodno reći, možemo da izvršavamo sve zadatke ravnopravno sa čak i bogatijim članicama NATO-a. Prvenstveno se radi o vozilima Mercedes LOPV sa potrebnim nivoom zaštite za realizaciju osnovnih vojnopolicijskih zadataka u zemlji i inostranstvu”, kazao je Mišković.

Svo naoružanje je, kaže, savremeno i novo, a prije svega krajnje pouzdano.

“Svaki vojni policajac ima najsavremeniju individualnu opremu počevši od uniforme pa do formacijskih vojnopolicijskih sredstava. Smatram da su uslovi za napredovanje i obuku dovoljni i da će sa takvim trendom i nastaviti”, rekao je Mišković.

Učešće u međunarodnim misijama je jedan od prioritetnih zadataka za Vojsku i Vojnu policiju.

“Naši pripadnici su sada već i prepoznati u međunarodnim snagama kao krajnji profesionalci, a našim prisustvom u međunarodnim snagama doprijenili smo i izgradnji ugleda Crne Gore u međunarodnom okruženju. To je upravo rezultat rada i obuke Vojske i dokaz da smo tome zadatku pristupili krajnje odgovorno i profesionalno”, smatra Mišković.

Pripadnicima Vojne policije, dodaje, pružena je šansa i privilegija da svoju državu prezentuju na najbolji način.

“Od samog početka prisutni smo u misiji “ISAF” sada “Resolute Support” u kojoj je učestvovalo skoro polovina pripadnika jedinice. Takođe smo učestvovali i u misiji “MINURSO Zapadna Sahara” i u operaciji “EU NAVFOR ATALANTA”. Iskustva stečena u ovim misijama su nezamjenljiva i u mnogome su doprinijela uspješnoj realizaciji obuke u jedinici i šire”, ocijenio je major Mišković.

Ponos što pripadaju upravo jedinice Vojne policije VCG ne kriju ni podoficir vodnik Bogdan Šćekić i desetar Valentina Gardašević.

“Vojna policija mi je od malena bila san. Kao dugogodišnjoj sportistkinji koja je 17 godina trenirala džudo, to je bio pravi izazov za mene. Privlačilo me da radim u pratnji raznih delegacija i VIP ličnosti, da patroliram… Vojna policija je za mene najbolja jedinica u Vojsci”, kaže Gardašević.

Timski rad je, ističe, u jedinicama Vojske jedan od najbitnijih faktora, a kada pričamo o jedinici Vojne policije timski rad je faktor od kog zavisi i uspješnost realizacije zadatka.

“Naši zadaci su specifični, posebno kada smo na zadacima pratnji ličnosti, jer tada timski rad dolazi do izražaja. Svako odstupanje pripadnika i neslaganje u timu može da izazove probleme i ugrožavanje zadatka”, pojašnjava Gardašević.

Zato se, kaže, u vojsci od prvog dana uči o saradnji u timu, počevši od osnovne obuke gdje svaki pripadnik dobije svog timskog druga, zvanog “ratni drug” o kome moramo da vodimo računa i da čuvamo leđa jedno drugom.

Vojska, dodaje Gardašević, pruža mnogo mogućnosti i zanimljivih obuka kao što su skijanje, alpinistička obuka, obuka sa naoružanjem, gađanje… pa joj je, kaže, teško izdvojiti najzanimljivije zadatke.

“Ali, svakako bih izdvojila da mi je iz segmenta Vojno policijskih zadataka moje jedinice najprivlačniji rad pratnje VIP osoba. Tokom ovakve vrste zadatka mora da se bude fokusiran maksimalno i nije dozvoljena ni najmanja greška. Mora da se poštuju procedure i vremenska raspodjela i naravno potrebno je voditi računa o svim mogućim bezbjednosnim rizicima i situacijama koje mogu dovesti u opasnost osobu koju pratimo”, objasnila je Gardašević.

Širok dijapazon zadataka i dinamika posla u Vojnoj policiji privukli su prije devet godina ovoj jedinici Vojske CG i vodnika Bogdana Šćekića.

“Budući da jedinice Vojne policije, kako u VCG tako i u ostalim oružanim snagama, predstavljaju elitne sastave, prilikom prijema u službu nije bilo mnogo dvoumljenja oko mog budućeg poziva. Širok dijapazon zadataka koje izvršava Vojna policija za mene predstavlja i omogućava određenu dinamiku kojom se vodim, kako u profesionalnoj karijeri, tako i u privatnom životu”, kaže Šćekić.

Radni dan zavisi, objašnjava, od zadatka izdatog od pretpostavljenog.

“Moje profesionalne obaveze većinom se ogledaju u različitim zadacima iz domena poslova obezbjeđenja Vojne policije, kao i protivdiverzione kontrole i ostalih namjenskih zadataka. Takođe, po potrebi, u okviru jedinice angažovan sam i kao instruktor borbene i vojnopolicijske obuke”, kazao je Šćekić.

 

Najnovije

DF Budva: Donijeće nova rješenja kojim će poništiti imenovanja DPS funkcionera

Budvanski odbor Demokratskog fronta saopštio da će gradonačelnik Marko Carević donijeti nova rješenja kojim će poništiti imenovanja funkcionera administracije Nikole Divanovića. "Moramo priznati da nismo...

FSCG: U srijedu počinje prelazni rok

Zimski prelazni rok u sezoni 2020/21 za igrače klubova svih stepena takmičenja, osim za igrače klubova malog fudbala i ženskog fudbala, počinje u srijedu,...

Performans ispred Skupštine Crne Gore: Muzičari traže pravo na rad

U parku preko puta zgrade Skupšine Crne Gore danas u Podgorici, održan je  performans Udruženja estradnih umjetnika i izvođača Crne Gore. Kako su rekli,...

MOR: Bolje zaštititi zaposlene koji rade od kuće

Zaposlenima koji rade od kuće, čiji se broj dramatično povećao usljed širenja pandemije COVID-19,potrebna je bolja zaštita, poručuje Međunarodna organizacija rada MOR u novom...

Krivokapić: Odnosi Crne Gore i Sjeverne Makedonije primjer dobrosusjedske saradnje

Predsjednik Vlade Crne Gore prof. dr Zdravko Krivokapić u srdačnoj atmosferi dobrodošlice dočekao je ambasadora Republike Sjeverne Makedonije u CG, Nj. E. Mihajla Trpkoskog. Premijer Krivokapić je ambasadora...

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve