Tuzi će imati počasnog građanina

Nacrtom se uređuju prava i dužnosti opštine i način njihovog ostvarivanja, poslovi i način odlučivanja stanovništva, organizacija i način rada uprave opštine, donošenje propisa, povjeravanje određenih poslova opštini, obezbjeđenja javnosti rada organa, finansiranje, oblik i sadržina simbola opštine, praznik, osnivanje i rad

Nacrt statuta opštine Tuzi je na javnoj raspravi do 14. maja, a njime je, kako piše Dan, predviđeno da Opština dodjeljuje i javna priznanja. Tako će Tuzi imati počasnog građanina, a dijeliće zahvalnice i Nagradu „15. decembar”.

Nacrtom se uređuju prava i dužnosti opštine i način njihovog ostvarivanja, poslovi i način odlučivanja stanovništva, organizacija i način rada uprave opštine, donošenje propisa, povjeravanje određenih poslova opštini, obezbjeđenja javnosti rada organa, finansiranje, oblik i sadržina simbola opštine, praznik, osnivanje i rad.

U nacrtu se ističe da Opština Tuzi obuhvata teritoriju utvrđenu zakonom kojim se utvrđuje teritorijalna organizacija Crne Gore, a granice se utvrđuju odlukom Skupštine. Opština slavi dva praznika 15. decembar – dan kada su Tuzi 1944. godine oslobođene od fašizma i 1. septembar – dan kada su Tuzi postale samostalna Opština. Opština Tuzi ima grb i zastavu, a pored upotrebe službenog crnogorskog jezika i pisma, u službenoj upotrebi su albanski i bosanski jezik i pismo.

Kako se dodaje, Opština Tuzi samostalno obavlja poslove lokalne samouprave koji su od neposrednog i zajedničkog interesa za stanovništvo. Imovinu Opštine Tuzi čine nepokretne i pokretne stvari, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava, u skladu sa zakonom. Njom raspolaže Skupština Opštine Tuzi.

Opština obezbjeđuje prihode iz sopstvenih prihoda, Zakonom ustupljenih prihoda, egalizacionog fonda, budžeta Crne Gore, donacija. Opštini Tuzi se obezbjeđuju sredstva za obavljanje prenesenih i povjerenih poslova iz budžeta Crne Gore, piše u Statutu.

Centralna javna rasprava održaće se u prostorijama Skupštine 8. maja u 13 časova.

Komentari

avatar