Piše: Vladimir Jovanović

Za razliku od rimokatoličkoga Zapada, koji u crkvenome ustrojstvu teži centralizaciji, na pravoslavnome Istoku „postepeno su se obrazovale nacionalne crkve, odjelivši se od Carigradske patrijaršije, koje, skupa sa četiri istočne patrijaršije, takođe i crkvama na ostrvu Kipar i na Sinajskoj Gori, obično nazivamo autokefalnim (автокефальньнихъ) ili samoglavim (самоглавенствующчыхъ)”.

Ovo je citat iz 1889. u Jaroslavu objavljenoga djela „Kurs crkvenoga prava” dr Nikolaja S. Suvorova (Николай Семёнович Суворов, 1848-1909).

Od 1873. Suvorov predaje na katedri crkvenoga prava Univerziteta u Petrogradu. Doktorirao 1884. na temi „ Объемъ дисциплинарнаго суда и юрисдикцiи церкви въ периодъ вселенскихъ соборовъ”. Od 1899. profesor na katedrama i crkvenoga prava i filozofije prava Univerziteta u Moskvi.

Nikolaj Suvorov je klasik ruske crkveno-pravne misli. „Kurs crkvenoga prava”, u kojem Suvorov, naravno, pominje i našu autokefalnu Crkvu, predstavljao sam i ranije našoj javnosti…

Iz odjeljka knjige, naslovljena „Autokefalne crkve”, po običaju, uz prijevod donosim i izvorne citate – pisane po ondašnjem pravopisu ruskoga jezika.

„Nacionalne crkve”, piše prof. Suvorov, „koje su u raznim vremenima dobile samostalnost u odnosu na carigradsku crkvenu upravu, jesu: Ruska, Grčka u kraljevini Grčkoj, Rumunska u dunavskim kneževinama koje su obrazovale Kraljevinu Rumuniju, Srpska u Kraljevini Srbiji, Srpska u Austro-Ugarskoj, Rumunska u Austro-Ugarskoj, Crnogorska u Knjaževini Crnoj Gori, na kraju [i] Bugarska”.

Izvorno:

„Нацiональныя церкви, въ разное время получившiя самостоятельность въ отношенiи къ константинопольскому церковному правительству, суть: русская, эллинская въ королевствѣ греческомъ, румынская въ дунайскихъ княжествахъ, образовавшихъ королевтво Румынiи, сербская въ королевствѣ Сербiи, сербская въ Австро-Венгрiи, румынская въ Австро-Венгрiи же, черногорская въ княжствѣ черногорскомъ, наконецъ болгарская”(str. 119).

U bitnim crtama Suvorov analizira nastanak svake od autokefalnih crkava. O Crkvi Crne Gore navodi:

„Въ княжeствѣ черногорскомъ, выдѣлимшеся изъ древняго сербскаго царства и существовашемъ то въ видѣ независимаго государства, то въ подчиненiи другимъ народамъ (венецiанцамъ, туркамъ), съ конца же XVII в. окончательно завоевавшемъ себѣ политическую самостоятельность, существуетъ автокефальная церковь, управляемая митрополитами, которые до половины нынѣшняго столѣтiя были не только духовными владыками, но и воеными вождями и свѣтскими правителями черногорскаго народа” (str. 123-124).

Prijevod na crnogorski:

„U Knjaževstvu Crnogorskome, izdvojenome iz staroga srpskoga carstva, koje postoji kao nezavisna država, a podređenost drugim narodima (Mlecima, Turcima) s kraja 17. vijeka je okončalo osvajanjem svoje političke nezavisnosti, postoji autokefalna Crkva; njom upravljaju mitropoliti, koji su do polovine ovog stoljeća bili, ne samo duhovne vladike, nego i vojne vođe i svjetovni upravitelji crnogorskoga naroda”.

Evo i faksimilâ: naslovnica „Курсъ церковнаго права” prof. dr Nikolaja S. Suvorova (I, 1889, Jaroslav) i djelovi stranica sa gornjim citatima (119, 123-124)…

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve