Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava je prije tri dana objavila saopštenje o odbijanju zahtjeva za revizijom presude KIPS DOO i Drekalović protiv Crne Gore (pravično zadovoljenje) (br. 28766/06 od 22. oktobra 2019.godine). U navedenom saopštenju je objavljeno i da je ovom odlukom, predmetna presuda postala pravosnažna.

foto Arhiva

“Bez namjere da ulazi u javnu polemiku sa punomoćnikom podnosioca predstavke, Kancelarija zastupnika koristi ovu priliku da ukaže da su u navedenom saopštenju iznijete istinite informacije vezano sa sadržinu zahtjeva za revizijom presude koji je podnijet Evropskom sudu za ljudska prava, kao i vezano za odluku tog Suda kojim je predmetni zahtjev odbijen, o čemu je zastupnik Crne Gore obaviješten pismom od 19.03.2020.godine. Međutim, Kancelarija zastupnika takođe želi da ukaže da navedenom odlukom presuda KIPS DOO i Drekalović protiv Crne Gore (pravično zadovoljenje) još uvijek nije postala pravosnažna, s obzirom na činjenicu da je podnosilac predstavke, pored predmetnog zahtjeva za revizijom presude, podnio i zahtjev za iznošenjem predmeta pred Veliko vijeće, o čijoj osnovanosti još uvijek nije odlučeno”, saopšteno je danas iz Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Kako su pojasnili, cijeneći vanredne okolnosti u kojima se nalazi država Crna Gora, kao izuzetno otežan režim rada u kojem se nalazi cjelokupna Kancelarija zastupnika, došlo je do navedenog tehničkog propusta prilikom davanja predmetnog saopštenja, pri čemu su ostali podaci bili tačni.

“Navedenom informacijom nisu nanijete nikakve pravne štetne posljedice po podnosioca predstavke, niti je to bila namjera prilikom davanja saopštenja, pa ovim putem Kancelarija zastupnika želi da objavi ispravku u vezi sa podatkom da je predmetna presuda postala pravosnažna. Nesporno je da je navedena činjenica morala biti poznata i samom punomoćniku podnosioca predstavke. Želimo da podsjetimo da je u dosadašnjem radu zastupnik Crne Gore, kao i Kancelarija kojom rukovodi, uvijek postupala savjesno, časno i profesionalno, kako u zastupanju pravnih interesa Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, tako i u redovnoj komunikaciji sa podnosiocima predstavke i drugim licima. Najbolji pokazatelj navedenog su rezultati koje država Crna Gora ima u postupcima izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava, čija je koordinacija u nadležnosti zastupnika Crne Gore. U tom smislu, isplate pravičnog zadovoljenja po presudama Evropskog suda se vrše u propisanim rokovima, a preduzete individualne i generalne mjere u cilju ispravljanja povreda koje je utvrdio Evropski sud ocjenjene su pozitivno od strane Komiteta ministara Savjeta Evrope. Konačno, komunikacija sa samim podnosiocem predstavke i njegovim punomoćnikom je tokom cijelog predmetnog postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava bila na visokom nivou uzajamnog poštovanja”, ističe se u saopštenju Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Kako navode, iz svega navedenog, a posebno imajući u vidu interese podnosioca predstavke u ovom predmetu i pravo javnosti da bude upoznata sa svim podacima od značaja, usljed opštepoznatih vanrednih okolnosti u kojem se nalazi cjelokupno društvo, kao i izuzetno teških okolnosti rada u kojim se nalazi Kancelarija zastupnika, došlo je do navedenog tehničkog propusta, pa se ovim putem izvinjavamo podnosiocu predstavke.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve