Ponedjeljak, 6 Februara, 2023
Rubrika:

Počinje predaja ponuda za zakup tezgi na novoj pijaci

Iz Glavnog grada napominju da minimalna cijena zakupnine iznosi 14,00 eura/kvadrata, bez obračunatog PDV-a, a površina jedne tezge je 15 kvadrata

Gradsko preduzeće “Tržnice i pijace” d.o.o. danas objavljuju javni poziv za davanje u zakup 20 tezgi za prodaju robe široke potrošnje na pijaci na Ćemovskom polju, u krugu stočne pijace, prikupljanjem ponuda, saopšteno je iz Glavnog grada.

“Zainteresovani zakupci, na ime otkupa dokumentacije treba da uplate iznos od 10,00 (deset) eura, na žiro račun “Tržnice i pijace”d.o.o. Podgorica, broj 535-20701-56 kod Prve banke CG. Dokumentacija se može preuzeti neposredno u prostorijama uprave “Tržnice i pijace”d.o.o., ulica Oktobarske revolucije br.124, svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 časova”, navedeno je u saopštenju.

Iz Glavnog grada napominju da minimalna cijena zakupnine iznosi 14,00 eura/kvadrata, bez obračunatog PDV-a, a površina jedne tezge je 15 kvadrata.

“Ponuda mora biti dostavljena u štampanoj formi i treba da sadrži: ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte ili pasoša, broj telefona-za fizička lica, naziv i sjedište, broj telefona – za pravna lica, oznaku prodajnog mjesta (naziv pijačnog objekta, broj tezge), ponuđenu cijenu izraženu u eurima/kvadrata, na mjesečnom nivou, broj žiro računa za vraćanje depozita, pečat i potpis ovlašćenog lica za pravna lica, potpis za fizička lica”, dodaje se u saopštenju.

Pravna lica koja su učesnici postupka, navode oni, su u obavezi da dostave potvrdu o registraciji iz Centralnog registra Privrednih subjekata za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica.

“Svi učesnici postupka su dužni da kao garanciju učešća dostave dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 200,00 eura na žiro račun „Tržnice i pijace“ d.o.o., broj 535-20701-56, uz napomenu da se uplata vrši na ime „depozit za učešće po javnom pozivu 03/22“”, pojašnjava se u saopštenju.

Sva priložena dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

“Ponude se dostavljaju neposrednom predajom na arhivi „Tržnice i pijace“ d.o.o., u ul.Oktobarske revolucije 124, u zatvorenim kovertama sa naznakom „Za prikupljanje ponuda po javnom pozivu broj 03/22 – ne otvarati”, na zaključno sa 25.02.2022.godine do 11 časova. Javno otvaranje ponuda zakazano je istog dana u 11.05h, u upravi Društva”, ističe se u saopštenju.

Pravo učestvovanja po javnom pozivu, poručuju iz Glavnog grada, nemaju ponuđači koji imaju neizmirene obaveze po osnovu ugovora o zakupu, prema ovom privrednom društvu, a jedini kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ponuđena cijena.

Više detalja o javnom poziva i preuzimanju dokumentacije, zainteresovani mogu dobiti pozivom na broj telefona: 069 013 201 ili putem e-maila: [email protected] svakog radnog dana od 08.00-14.00 časova.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve