Osnovamo Udruženje logopeda Crne Gore: Važno je prepoznati značaj i zaštiti struku

Osnivačka skupština Udruženja logopeda Crne Gore (ULOGCG) održana je juče u Zavodu za školstvo

Osnivačka skupština Udruženja logopeda Crne Gore (ULOGCG) održana je juče Zavodu za školstvo.

“Imajući u vidu sve veću potrebu za logopedskom pomoći, od ranog uzrasta, a radi zaštite struke, prepoznata je važnost formiranja ovog strukovnog udruženja na nivou države”, saopšteno je na Osnivačkoj skupštini.

Udruženje logopeda Crne Gore je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vrijeme.

Ono okuplja logopede na teritoriji Crne Gore koji se stručno ili naučno bave osobama s jezičkim-govornim-glasovnim poremećajima različite etiologije, osobama sa specifičnim teškoćama u učenju, osobama s poremećajima komunikacije, osobama oštećenog sluha, osobama s cerebralnim poremećajima, osobama s otežanom komunikacijom različite etiologije.

O potrebi formiranja Udruženja i važnosti ovog poziva, kako navode, govori i podatak, da je u Crnoj Gori, do prije desetak godina, broj logopeda bio neznatan, dok sada Udruženje broji preko 70 članova. Najviše ih je u centralnoj regiji 32, primorskoj 24 i sjevernoj 14, pa su na Skupštini oformljene podružnice i sekcije.

Na Skupštini je usvojen Statut, Etički kodeks i Poslovnik o radu Skupštine. Imenovani su i članovi Upravnog , Nadzornog i Etičkog odbora.

Kako je navedeno, statutom Udruženja definisani su ciljevi :

“Sagledavanje stanja i uzroka te rad na zakonskim rješenjima i donošenje novih propisa i mjera u korist članova i logopedije kao naučne discipline, širenje znanja o logopediji, kao nauci, proučavanje, praćenje i razmatranje problematike poremećaja: jezičko-govorno-glasovne komunikacije, različite etiologije, poremećaja komunikacije različite etiologije, vršenje djelatnosti usmjerene ka prevenciji, detekciji, dijagnostici govorno-jezičke patologije, unaprjeđenju i sprovođenju postojećih postupaka tretmana, edukacije stanovništva, grupa ili pojedinaca, stručno i naučno usavršavanje logopeda, poboljšanje strukovnog položaja logopeda, licenciranje logopeda, organizovanje i održavanje stručnih seminara , kongresa, tribina, putem pisanih i elektronskih medija širenje znanja vezano za ciljeve i dostignuća u logopediji, saradnja sa naučnim i drugim organizacijama i udruženjima koja se bave istom ili sličnom djelatnošću”, stoji u saopštenju.

Komentari

avatar