Povodom obilježavanja 46.godine Univerziteta Crne Gore rektor Danilo Nikolić poručio da je trenutno prioritet briga za zdravlje društva i pojedinaca. Ponosan na aktivizam i humanost zaposlenih i studenata.

foto UCG

Univerzitet Crne Gore obilježava 46. godina svog nastavno-obrazovnog, naučno-istraživačkog i kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Dan Univerziteta Crne Gore obilježava se u vanrednim okolnostima pandemije novog koronavirusa, u restriktivnim uslovima svakodnevnog života, radnih aktivnosti i socijalne interakcije, u izazovnim vremenima, koji su na test stavili odgovornost, disciplinu i solidarnost.

“Danas smo, u uslovima prioritetne brige za zdravlje pojedinca i društva, uspjeli da u kratkom vremenu preselimo nastavu i nauku iz učionica, amfiteatara i laboratorija na onlajn platforme, i time osigurali kontinuiranu i kvalitetnu edukaciju i obezbijedili normalno funkcionisanje Univerziteta” poručio je rektor Danilo Nikolić.

Rektor je istakao da je ponosam aktiviznom profesora i studenata tokom trenutne situacije.

“Ono što me posebno čini ponosnim u vrijeme epidemiološke krize, jeste to što su naši profesori i studenti pokazali visok stepen društvene odgovornosti i kroz volonterski rad, ideje, inicijative, znanje, vještine, pružili značajnu podršku Institutu za javno zdravlje, Nacionalnom koordinacionom tijelu i državi Crnoj Gori”, istakao je Nikolić.

On je istakao da je ovo prilika da promoviše primjere humanizma i aktivizma, kao dio trajnih vrijednosti kojima, zaposleni i student, nastoje inspirisati mlade generacije i osigurati svijetlu budućnost Crne Gore.

“Naši profesori i saradnici su svoje znanje i rad sa 3D štampačima usmjerili na prioritetnu proizvodnju i isporuku zaštitnih maski i vizira. Institutu za javno zdravlje ustupili smo Real Time PCR aparat, koji se u jeku epidemije COVIDa-19 koristi za relativno brzu laboratorijsku dijagnostiku uzoraka. U saradnji sa međunarodnim naučnim institutima i biomedicinskim partnerima radimo na projektnom istraživanju bioaktivnih komponenti iz morskih sunđera i njihovog potencijala u liječenju COVIDa-19.”, istakao je Nikolić.

I sudenti su u prethodnom periodu pokazali svoju humanist i volju da pomognu društvu u najtežim trenutcima. Oni pomažu ljekarima, pružaju onlajn konsultacije osnovcima i srednjoškolcima u učenju stranih jezika kod kuće, pomažu najmlađima i roditeljima u toku obustave rada vrtića, predlaganjem kreativnih i edukativnih igračaka i aktivnosti putem video radionica.

“Studentski parlament je usmjerio sve svoje aktivnosti na volonterski rad i aktivnu podršku Crvenom krstu, lokalnim zajednicama, odnosno na akcije pomoći starijim i ugroženim građanima u toku trajanja kampanje ”Ostani doma“. Oni su među prvima organizovali akciju dobrovoljnog davanja krvi u Zavodu za transfuziju krvi. Naši studenti pomažu ljekarima, epidemiolozima, radeći kao operateri Call Centra za informisanje i pružanje pomoći građanima u vezi COVIDa-19, u okviru Instituta za javno zdravlje” ponosno ističe Nikolić.

Pozvao je zaposlene da nastave da pomažu institucijama u borbi sa koronavirusom.

“I pored toga što naši zaposleni pomažu svojom strukom i znanjem, kao rektor Univerziteta, osjetio sam obavezu da ih pozovem na kolektivnu solidarnost i finansijsku pomoć Nacionalnom koordinacionom tijelu, u borbi protiv COVIDa-19. Neizmjerno sam zahvalan što ste individualnim i udruženim donacijama preko matičnih fakulteta i Sindikata Univerziteta, doprinijeli prikupljanju prijeko potrebnih sredstava”, uputio je Nikolić apel naučnoj zajednici.

Univerzitet u prethodnoj godini ostvario dobre rezultate

Rektor je istakao i rezultate koje je ta visokoobrazovna institucija postigla u prethodnom preiodu.

“Strategijom razvoja Univerziteta Crne Gore, smo kroz pet prioritetnih oblasti definisali dalje pravce modernizacije, institucionalnog jačanja, akademske konkurentnosti i međunarodne afirmacije Univerziteta CG. Naučno-istraživački rad je jedan od najvažnijih razvojnih prioriteta Univerziteta Crne Gore s ciljem povećanja vidljivosti i izvrsnosti naših naučnih resursa i kapaciteta u Evropskom istraživačkom prostoru” objašnjava Nikolić.

Rad naučnika je višestruko prepoznat kroz: progresivno pozicioniranje na svjetskim rang listama, autorsku publicistiku i rastuću citiranost, uspješno realizovane međunarodne projekte i naučne konferencije.

“Broj citata naših naučnika na Google Scholaru trenutno iznosi oko 115 hiljada, što predstavlja porast za 95.000 ili skoro 6 puta u odnosu na početak kampanje povećanja vidljivosti naučno-istraživačke aktivnosti, koju smo započeli prije 2 i po godine”, ističe Nikolić dobre rezulate.

Univerzitet će nastaviti sa kreiranjem podsticajnih mehanizama koji doprinose razvoju crnogorske naučne misli i njenoj afirmaciji u međunarodnim akademskim okvirima, poput obezbjeđenja pristupa najeminentnijoj naučnoj literaturi posredstvom Web of Science, globalne baze podataka, ili pak nagrađivanja zaposlenih za izuzetne naučno-istraživačke i projektne rezultate, za šta su u prethodnih godinu dana izdvojili oko 400 hiljada eura.

“Posebno smo ponosni na činjenicu da se Univerzitet Crne Gore po prvi put našao među 1.300 najboljih svjetskih univerziteta, prema renomiranom Times Higher Education rangiranju. Po opštim kriterijumima svrstani smo u ulaznu kategoriju 1001+, dok smo u oblasti nauka najbolje rangirani u tehničko-tehnološkim gdje smo svrstani u grupi od 601 do 800 najboljih Univerziteta u svijetu” kaže Nikolić.

Univerzitetu priznanje Evropske komisije

Zahvaljujući uspješnom međunarodnom pozicioniranju i zapaženim rezultatima crnogorskih naučnika, Univerzitetu Crne Gore je dodijeljen i logo Izvrsnosti u istraživanju, prestižno priznanje od strane Evropske komisije, kao potvrda kvaliteta i konkurentnosti naučno-istraživačkog rada.

“Htio bih posebno da istaknem veliki uspjeh naših naučnika koji su u uslovima svjetske pandemije COVID 19 uspješno organizovali prvu onlajn međunarodnu naučnu konferenciju.

Konstantno povećavamo broj ugovora sa partnerskim univerzitetima u okviru Erasmus+ programa mobilnosti, koji studentima, akademskom i neakademskom osoblju omogućavaju kreditnu, stručnu i istraživačku mobilnost” ističe Nikolić.

U prethodnih godinu dana Univerzitet je postigao do sada najveći uspjeh kada su u pitanju međunarodne projektne aplikacije, prije svega iz programa Erasmus +, Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju i u okviru pretpristupnih Interreg programa prekogranične i transnacionalne saradnje, objašnjava Nikolić.

“Vrijednost projekata samo iz ova dva međunarodna programa iznosi 2,7 miliona eura. Ako se uzmu u obzir i drugi međunarodni, kao i nacionalni projekti finansirani od strane Ministarstva nauke, dolazimo do brojke od preko 3,5 miliona eura, dobijenih za realizaciju projekata Univerziteta Crne Gore. Imajući u vidu da je 2017. godine ovaj prihod iznosio 430.000 eura, zaključujemo da smo za samo 2 godine povećali prihode od projektnih aktivnosti preko 8 puta.

U skladu sa primarnom edukativnom funkcijom, posvetili smo se daljem unapređenju kvaliteta nastavnog procesa. Izvršili smo izmjene Pravila studiranja na osnovnim i master studijama, i usvojili novi Pravilnik kojim smo precizno definisali uslove upisa na prvu godinu master studija. Inovirali smo i pristupili racionalizaciji studijskih programa u cilju usaglašavanja sa novim zahtjevima tržišta rada i ishodima učenja, kroz izmjene sadržaja do 30 ECTS” ističe Rektor.

Obrazovanje za sve 

Kako bi se povećala dostupnost obrazovanja svim kategorijama stanovništva, usvojili su Pravila za programe cjeloživotnog učenja na Univerzitetu Crne Gore kojim se omogućava sticanje novih kompetencija i kvalifikacija tokom cijelog života.

U cilju širenja kulture akademskog intergriteta, kreirali su onlajn kurseve za studente o načelima etičkog ponašanja u visokom obrazovanju. Usvojili su i novi Etički kodeks i, u skladu sa njim, konstituisali Etički odbor Univerziteta Crne Gore.

“Univerzitet je organizacionim jedinicama u prethodnoj godini opredijelio sopstvena sredstva za obnovu i modernizaciju nastavnih objekata i opreme, u iznosu većem od ukupnih izdvajanja u posljednjih 10 godina. 1,1 miliona eura je izdvojeno za investiciono održavanje objekata, za računarsku opremu i nastavna sredstva, za održavanje i nabavku novog namještaja za potrebe amfiteatara, učionica, biblioteka i čitaonica”, aktivnosti sun a koje je ova institucija ponosna.

Istakao je i da su u prethodnih godinu dana preko Centra informacionog sistema Univerziteta značajno intenzivirali proces digitalne transformacije Univerziteta Crne Gore. Digitalizacijom izdavačke djelatnosti, kreirali su elektronsku platformu preko koje će se prijavljivati nastavna literatura i ostale nekontinuirane publikacije zaposlenih na Univerzitetu. Uveli su besplatnu internet Eduroam akademsku mrežu i DMS na svim organizacionim jedinicama Univerziteta, uz povećanje brzina internet protoka na 1Gbps. Obezbijeđen je email nalog za sve studente, a radi se na razvoju e-Index-a i e-Službe i modernizaciji sistema e-learninga.

“Sve što je u prethodnih godinu dana urađeno po pitanju intenzivne digitalizacije, pokazalo se od presudnog značaja u vanrednoj situaciji reorganizacije kompletne nastave posredstvom online platformi i digitalnih medija. Uvođenjem privremenih mjera Vlade Crne Gore koje su obuhvatile i obustavu klasične nastave, CIS je u vrlo kratkom roku pokrenuo najnoviju verziju online servisa za učenje na daljinu MOODLE i pokrenuo Help Desk sa cjelodnevnom IT podrškom na svim organizacionim jedinicama. Upotrebom MOODLE platforme i ZOOM video konferencijskog sistema, dostupni su svi nastavni materijali i sadržaji, omogućena je interaktivna komunikacija sa studentima i osiguran i kontinuitet i kvalitet nastavnog procesa za 20.000 studenata”, kaže Nikolić.

Napore su usmjerili na digitalizaciju i modernizaciju univerzitetske infrastrukture su, a to su prepoznali i alumnisti i privredni partneri, koji su u vidu značajnih donacija podržali pojedine aktivnosti u zadnjih godinu dana.

“Dokazali smo da se odgovorno staramo o organizacionim, kadrovskim i finansijskim resursima Univerziteta. Vlada Crne Gore, opredijeljenim budžetskim sredstvima i Univerzitet Crne Gore, reinvestiranjem sopstvenih prihoda, odgovorno rade na unapređenju njegovih kapaciteta i resursa.

Predano radimo na poboljšanju društvenog, profesionalnog i materijalnog položaja naših zaposlenih. Izmjenom Kolektivnog ugovora, u saradnji sa Sindikalnom organizacijom Univerziteta i Ministarstvom prosvjete, obezbijedili smo povećanje zarada svim zaposlenima od 9% + još 3% naredne godine i formiranje posebnog fonda za podršku naučno-istraživačkim, inovativnim i projektnim aktivnostima na UCG”, objašnjava Nikolić.

Rešavanje stambenog pitanja zaposlenih

Pokrenuli su konkurs za rješavanje stambenih potreba zaposlenih dodjelom novčanih sredstava iz Stambenog fonda Univerziteta. Konkurs je privremeno obustavljen, ali će se ponovo aktivirati nakon prestanka privremenih mjera Vlade Crne Gore. Do kraja 2020. godine, za potrebe zaposlenih, planirali su i raspisivanje konkursa za izgradnju stambenih jedinica u okviru DUP-a Univerzitetski centar II.

“Univerzitet takođe njeguje proaktivan i konstruktivan odnos sa njegovim Okruženjem, i to u dijelu produktivne saradnje sa privrednim i javnim sektorom, sa regionalnim i međunarodnim partnerima, kao i u dijelu promocije društveno-odgovornog ponašanja i autentičnih vrijednosti održivog razvoja crnogorskog društva, privrede i države.

Zajedno sa Vladom Crne Gore i Ministarstvom nauka, osnovali smo prvi Naučno-tehnološki park u cilju intenziviranja saradnje i sinergije između naučno-istraživačkog sektora, privrednih subjekata, lokalnih zajednica i razvojnih institucija, odnosno stimulisanja inovaciono-preduzetničkog ambijenta i konkurentnosti crnogorske ekonomije”, kaže Nikolić.

Saradnja sa naučnom dijasporom

Intezivirali su saradnju s crnogorskom naučnom dijasporom kroz naučne skupove vezane za kulturno-istorijski identitet, demokratski dijalog, izazove migracija i ostala aktuelna društvena pitanja, kao uvertiru za seriju okruglih stolova, otvorenih tribina i dijaloga koje će organizovati u budućnosti, pod nazivom Crna Gora 2030.

“U prethodnoj godini su takođe organizovane brojne naučne konferencije i regionalni forumi uz gostovanje renomiranih predavača i eksperata, kao i brojni društveni događaji, inovativno-preduzetnički poduhvati, kulturno-umjetničke manifestacije, sportska takmičenja i društvene akcije ozelenjavanja univerzitetskih kampusa.

Naveli smo samo neka od dostignuća u prethodnoj godini. To ne bismo postigli bez uzajamnog povjerenja i podrške, bez individualnih doprinosa i timskog rada, bez posvećenosti studentima, naučnoj misli i akademskoj izvrsnosti.”, ističe Nikolić.

Suočili su se sa imperativom i izazovom kompletne reorganizacije, adaptacije i prelaska na onlajn nastavu u uslovima pandemije COVIDa -19 i pokazali na djelu našu profesionalnost, stručnost i humanost. Restriktivne uslove, fizičku izolaciju i manjak društvenih aktivnosti mnogi su iskoristili za unapređenje nastavnog i naučnog rada, kroz inoviranje nastavnih sadržaja i tehnika, kroz mentorski rad i intenzivnu komunikaciju sa studentima, kroz pisanje stručnih radova ili pripremu novih projekata.

“Danas simbolično obilježavamo Dan Univerziteta i nažalost, neću biti u prilici da lično uručim Plakete najboljim studentima Univerziteta Crne Gore i Promovišem nove doktore nauka. Danas ću pročitati njihova imena, ujedno naglašavajući njihovu upornost i istrajnost, njihov požrtvovani rad u pravcu profesionalnog i akademskog razvoja i njihov lični doprinos promovisanju vrijednosti društva znanja”, zaključuje Nikolić.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve