Neprebolna statistika: Za bolovanja isplaćeno već 4,34 miliona eura

Crnogorski osiguranici su tokom prvih deset mjeseci 2018. godine “odbolovali” 4,34 miliona eura, a taj trošak u istom periodu prošle godine državu je koštao oko 4,5 miliona.

Uporedna statistika za posljednje tri godine pokazuje da je zaustavljen rast troškova bolovanja i da se kreću na približno istom nivou.

Ipak, kako objašnjava direktor Fonda za zdravstveno osiguranja Sead Čirgić, praksa je pokazala da najveći broj zahtjeva poslodavci podnose u četvrtom kvartalu fiskalne godine.

Analiza bolovanja za prvih šest mjeseci 2018. godine pokazala je da je evidentiran 8.381 slučaj bolovanja, što je porast za 921 slučaj u odnosu na isti period 2017. godine kada je bilo 7.460 slučajeva bolovanja.

“U periodu od 1. januara do 30. juna tekuće godine analiza bolovanja koja su duža od 12 mjeseci po grupama bolesti MKB-10 pokazuje da su najčešće sljedeće grupe bolesti uzrok navedenih bolovanja: tumori 96 slučajeva, duševni poremećaji 53 slučaja, povrede 40, bolesti mišićnokoštanog sistema 29 i bolesti sistema krvotoka 24 slučaja”, kazao je Čirgić.

Postupak ostvarivanja prava na bolovanje, odnosno na privremenu spriječenost za rad je decidno propisan od Fonda, kao i kriterijumi za utvrđivanje dužine bolovanja i isti su inovirani od polovine 2016. godine.

Fondu se, kaže, povremeno obraćaju poslodavci zahtjevom za provjeru osnovanosti odobrenog bolovanja i provjerom istih je utvrđeno da je ispoštovana procedura i da postoji medicinska dokumentacija na osnovu koje je odobreno bolovanje. U toku 2017. i za prvih šest mjeseci ove godine, Fondu se obratilo svega nekoliko poslodavaca za provjeru osnovanosti odobrenog bolovanja. Ipak, navode da teško Fond može utvrditi da se radi o zloupotrebi bolovanja kada je svako odobreno bolovanje pokriveno medicinskom dokumentacijom.

“Kontrola bolovanja se vrši na više nivoa. Tako Ministarstvo zdravlja vrši kontrolu bolovanja, na osnovu indicija o mogućoj zloupotrebi bolovanja. Domovi zdravlja vrše kontrolu osnovanosti odobrenih bolovanja preko Komisije za kontrolu kvaliteta, a izabrani doktori su u obavezi da sačinjavaju mjesečne izvještaje o odobrenim bolovanjima i isti se dostavljaju direktoru ustanove i Ministarstvu zdravlja. Takođe, Fond vrši kontrolu bolovanja kroz rad prvostepenih ljekarskih komisija i praćenje njihovog rada”, objasnio je Čirgić.

izvor: Dnevne novine

Komentari

avatar