Nastavlja se dugogodišnja licimjerna praksa “Dana”

Portal Aktuelno donosi danas odluku Ombudsmana dnevnih novina Dan Ilije Jovićevića povodom žalbe koju je podnio advokat biznismena Zorana Bećirovića, povodom članaka objavljenih na internet stranici „Dana“ 16.09.2019. godine i u štampanom izdanju tih novina 17.09.2019. godine. Istovremeno, objavljujemo i odgovor advokata Bećirovića na odluku Ombudsmana "Dana"

Portal Aktuelno donosi danas odluku Ombudsmana dnevnih novina Dan Ilije Jovićevića povodom žalbe koju je podnio advokat biznismena Zorana Bećirovića, povodom članaka objavljenih na internet stranici „Dana“ 16.09.2019. godine i u štampanom izdanju tih novina 17.09.2019. godine. Istovremeno, objavljujemo i odgovor advokata Bećirovića na odluku Ombudsmana “Dana”.

 

Odgovor Ombudsmanu Dana

Poštovani gospodine Jovićeviću,

Smatramo da je odluka kojom ste odbili našu žalbu pogrešna, jer ste bez ikakvog uporišta u Poslovniku o radu ombudsmana i OEBS-ovom „Vodiču za samoregulaciju medija“ iskoristili našu najavu tužbe kao izgovor da ne razmatrate žalbu.

Suprotno obrazloženju Vaše odluke, Vodič za samoregulaciju medija OEBS-a ne tretira najavu tužbe kao razlog za neobavljanje funkcije ombudsmana. Djelovanje samoregulatornih tijela OEBS ne isključuje čak ni u situaciji kada je tužba podnijeta. Evo kakav je stav OEBS-ovog Vodiča na tu temu:

„Mogu li se tužbe istovremeno podnijeti i sudu i samoregulatornom tijelu“?
„Nije poželjno. Samoregulatorna tijela najbolje funkcionišu kada se sukobljene strane pomire u procesu medijacije i kada se problem riješi objavljivanjem ispravke, izvinjenja i sl. Ovo je teže postići ako se istovremeno odvija i sudski proces. Medijske kuće mogu biti manje spremne na saradnju sa samoregulatornim tijelom ako se boje da bi pokušaj prijateljskog rješavanja spora mogao biti iskorišten protiv njih na sudu“.

U ovom slučaju nema nikakvog „sudskog procesa koji se istovremeno odvija“. Mi smo se prvo Vama obratili.

Upravo je funkcija i uloga ombudsmana u tome da se medijacijom, ispravkom netačne informacije, objavljivanjem odgovora i drugim odgovarajućim mjerama spriječi da do sudskog procesa dođe.

U tom smislu, u Vodiču OEBS-a za samoregulaciju medija navodi se sledeće:

„Koje su funkcije ombudsmana“?
„Ombudsman promoviše dijalog između onih koji čitaju, slušaju ili gledaju sadržaj nekog medija i onih koji rade u tom mediju. Ideja je da se ponudi kontakt korisnicima medija i da se, ohrabrivanjem samokritičnosti, unaprijedi kredibilitet medija, posebno ako on nema naročito dobar imidž“.

„Koja je glavna uloga ombudsmana“?
„Ombudsman se stara da se poštuju pravila i praksa koju je ustanovila određena medijska kuća, pružajući jednu vrstu unutrašnje kontrole kvaliteta. Medij sa publikom ima prećutni dogovor o: • Pružanju što preciznijih, potpunijih i jasnijih informacija; • Pravljenju jasne razlike između informacije i komentara; • Ispravljanju grešaka; • Poštovanju pluralizma i različitosti mišljenja; • Staranju da se ne krše prava pojedinaca i da se njihova privatnost poštuje“.

„Kakva je priroda svakodnevnog posla ombudsmana“?
Ombudsman sakuplja kritike i sugestije medijskih korisnika kao i objašnjenja urednika, menadžmenta ili administracije i pokušava da pomiri ove dvije strane. Pored toga što djeluje kao medijator, ombudsman razmišlja i o načinu funkcionisanja medija i ukazuje na devijacije od implicitnog dogovora sa čitaocima. U slučaju štampanih medija, svi ovi aspekti se javno objavljuju u okviru redovne rubrike“.

Mišljenja sam da navedene stavove OEBS-ovog Vodiča za samoregulaciju medija Vi nijeste poštovali, zbog sledećeg:

1.      Vaša odluka ne ohrabruje samokritičnost medija, niti promoviše dijalog. Umjesto da svoju ulogu iskoristite da utičete na “Dan” da ispravi greške na koje ukazujemo žalbom ili da bar objavi odgovor mog klijenta na saopštenja MANS-a, koji smo uputili i “Danu” i svim ostalim medijima, čime se potencijalni sudski spor sa “Danom” mogao izbjeći, Vi ste najavu spora iskoristili kao izgovor da ne učinite ništa od navedenog. Time ste podržali aroganciju redakcije “Dana”, koja zajedno sa “Vijestima” i “Monitorom” već godinama sistematski blati g. Bećirovića, ne obazirući se na činjenice koje redovno ističemo u žalbama koje upućujemo samoregulatornim tijelima.

2.      Vaša odluka da ne razmatrate žalbu suprotna je funkciji unutrašnje kontrole medija i ne doprinosi pružanju što preciznijih, potpunijih i jasnijih informacija, ispravljanju grešaka, poštovanju pluralizma i različitosti mišljenja i staranju da se ne krše prava pojedinca.

3.      Potpuno ste zanemarili i Vašu osnovnu medijatorsku ulogu. Mogli ste da otklonite glavni uzrok budućeg sudskog spora, a to je nekritičko prenošenje saopštenja “MANS”-a uz objavljivanje netačnih informacija i propuštanje da se informacije o mom klijentu stave u istinit činenični kontekst. Mogli ste da pitate “Dan” zašto ne objavi javni odgovor g. Bećirovića na optužbe koje je “MANS” u odnosu na njega iznio. Taj odgovor je vrlo precizan i detaljan, i to u odnosu na svaku optužbu pojedinačno. Međutim, od svega što je napisano i Vi i redakcija “Dana” ste pročitali samo da će moj klijent pokrenuti odgovarajuću parnicu pred nadležnim sudom.

Jedino što mogu da zaključim, to je da se nastavlja dugogodišnja licimjerna praksa “Dana” u odnosu na g. Bećirovića, koja se sastoji u smišljenom sistematskom javnom blaćenju, uz potpuno ignorisanje svih njegovih napora da odgovori na optužbe i upozna javnost sa činjenicama koje “Dan” prećutkuje.

Svojevremeno je g. Bećirović javno optužio tzv. “medijsku mafiju” da je učestvovala u organizovanju ubistva i prikrivanju ubica njegovog brata Dragana. Tada je ukazao na neobičan sleijd događaja koji je počeo medijskom hajkom, nakon čega je uslijedilo ubistvo, a koji se nastavio objavljivanjem netačnih informacija vezanih za istragu povodom ubistva  i za sam tok sudskog procesa. Sada opet imamo čudnu situaciju koja navodi na razmišljanje o sumnjama g. Bećirovića. Iznenada, nekoliko godina nakon što je moj klijent kupio zemljište od gospođe Medenice, “MANS” započinje medijsku hajku neviđenih razmjera, ignorišući činjenicu da je zemljište kupljeno po cijeni od 5 Eura po kvadratnom metru, za koju tvrdimo da je u momentu kupoprodaje predstavljala realnu tržišnu cijenu. “Dan” i “Vijesti” prenose seriju saopštenja “MANS”- a, ali ne objavljuju odgovor g. Bećirovića koji im je dostavljen. Ubrzo potom, 04.10.2019. godine, “Dan” objavljuje članak pod naslovom: “Ćoćo platio zemlju, Medenica uticala na presudu”, u kome prenosi izjavu advokata Borivoja Borovića, branioca Marka Šaranovića koji je optužen za ubistvo Dragana Bećirovića. U svojoj izjavi, adv. Borović se poziva na saopštenja “MANS”-a, optužuje gđu Medenicu da je vršila nezakonit uticaj na prvostepeno sudsko vijeće i žali se da je ugroženo pravo Marka Šaranovića na pravično suđenje. Sve se ovo vremenski “slučajno” podudara sa sjednicom drugostepenog sudskog vijeća, koje ovih dana treba da odlučuje o žalbama protiv prvostepene presude. Koincidencija ili ne? Prosudite sami. Meni lično izgleda da je prilično jasna tendencija da se Bećirovići prikažu javnosti kao kriminalci, a da se optuženi za ubistvo prikaže kao žrtva. Ko tu vrši pritisak na sud?

Moguće je da kreatori laži koje se već godinama šire o mom klijentu neće biti mnogo uzrujani zbog najavljene građansko-pravne parnice i da će nastaviti da zloupotrebljavaju ideal slobode medija, svjesni mizernih iznosa koji se zarad zaštite tog ideala dosuđuju u postojećoj sudskoj praksi. Zbog toga ćemo i dalje o svim ovakvim slučajevima obavještavati domaće i međunarodne medije i institucije.

Odluka Ombudsmana Dana

Na osnovu člana 10 Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ”Dana”, ombudsman ”Dana” donio je 07.10.2019. godine

 

O D L U K U

 

kojom se odbija žalba advokata Branka Čolovića, iz Budve, punomoćnika gospodina Zorana Bećirovića iz Podgorice, upućena ombudsmanu ”Dana” 23.09. 2019. godine, a  povodom teksta objavljenog u štampanom izdanju ”Danu” 16.09. 2019. godine pod naslovom ”Medenica sakrila da je od posla sa Bećirovićem zaradila 139.000” i na internet stranici ”Dana” od istog datuma i pod istim naslovom.

O b r a z l o ž e nj e

Elektronskim putem ombudsmanu ”Dana” 23.09.2019. obratio se (sa određenom nepreciznošću, kasnije ispravljenom), advokat Branko Čolović, punomoćnik gospodina Zorana Bećirovića iz Podgorice, povodom teksta objavljenog u štampanom izdanju ”Dana” 16.09. 2019. godine pod naslovom ”Medenica sakrila da je od posla sa Bećirovićem zaradila 139.000”, najavljenog i na naslovnici, a objavljenog i na internet stranici ”Dana” od istog datuma i pod istim naslovom. Dan poslije, 24. 09. 2019, advokat Čolović obratio se ombudsmanu ”Dana” porukom u kojoj je od njega zatražio korekciju žalbe od 23.09.2019. godine, jer je, kako je naveo, prilikom slanja žalbe u ”prilog poruke greškom stavio pogrešan tekst”. Kako je nešto tako omogućeno i načelom 6 Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ”Dana”, ombudsman je prihvatio dostavljenu korekciju, kojom je zadovoljena formalna ispravnost žalbe iz člana 3 pomenutog Poslovnika.

U međuvremenu, advokat Čolović je obavijestio javnost da će on i gospodin Bećirović zbog pisanja ”Dana”, protiv njega pokrenuti odgovarajuću parnicu. (Bar tako se moglo zaključiti.) Objelodanjivanje te činjenice, dovelo је ombudsmana u poziciju, protivnu ključnom principu samoregulacije, po kome je neprimjereno istovremeno obraćanje samoregulatornom tijelu i sudu. Jer, upravo jedna od funkcija samoregulacije i uloge ombudsmana, kao samoregulatonog tijela u njoj, ispoljava se kroz težnju  da se spriječi, u prvom redu kroz medijaciju, da određeni etički spor završi na sudu. Na to opštepoznato  načelo samoregulacije i medijske etike, u svom izjašnjenju, dostavljenom ombudsmanu, a shodno Poslovniku o njegovom radu, ukazalo je i Uredništvo ”Dana”. U izjašnjenju Uredništva, koje ombudsman prenosi u cjelosti, kazano je:

”Upoznali smo se sa žalbom advokata Branka Čolovića, ovlašćenog zastupnika Zorana Bećirovića, od 23. septembra tekuće godine, kao i sa korekcijom te žalbe, od 24. septembra. Vjerujemo da vam je poznato da je u međuvremenu advokat Čolović obavijestio javnost, da će on i g. Bećirović povodom tekstova objavljenih u našem listu, uključujući tu, sigurno, i tekst koji je predmet žalbe,  pokrenuti odgovarajuću parnicu, između ostalog, dalo bi se zaključiti, i protiv ”Dana”. Kako je, pored ostalih njenih funkcija, cilj samoregulacije  da se upravo izbjegnu sudski sporovi, smatramo da bi naše izjašnjenje bilo u direktnoj suprotnosti sa procesom samoregulacije i vašom ulogom u tom porocesu. Takođe, pribojavamo se da bi naše eventualno izjašnjenje moglo biti upotrijebljeno protiv nas u najavljenom sudskom postupku.

Iz tih razloga, po prvi put u dosadašnjoj našoj saradnji, moramo vas, na žalost, ostaviti bez našeg izjašnjenja u jednom žalbenom postupku, uvjereni da će i vaša odluka, uz puno poštovanje nezavisnosti vaše funkcije, biti istovjetna”, stoji u izjašnjenju Uredništva ”Dana”, upućenog ombudsmanu.

Stav iznesen u izjašnjenju Uredništva ”Dana” u potpunoj je saglasnosti sa konceptom samoregulacije koji počiva na dobrovoljnosti poštovanja usvojenih etičkih standarda, a ne na prijetnji zakonskim sankcijama, i koji se u isto vrijeme bazira, na odgovornosti za čije su utvrđivanje pozvane kolege novinari, a ne neko drugi. Uključujući tu, uz dužno poštovanje, i sud. Kako je to istovremeno i osnovni postulat ombudsmanovog djelovanja, jasno je da bi svako njegovo arbitriranje i etičko određivanje u uslovima najavljene parnice, ozbiljno ugrozilo pomenuti koncept samoregulacije, njen duh i svrhu. Iako je ombudsman, kako mu drugom ime i kaže, zaštitnik prava čitalaca, on mora, kada to nalažu pravila i principi, biti i ostati pošten i prema mediju. To upravo zahtijeva konkretna situacija, iz već jasno i navedenog i obrazloženog razloga. Zbog toga je ombudsman i donio odluku da odbije žalbu advokata Branka Čolovića. Uporište za to, našao je, između ostalog,  i u OEBS-ovom ”Vodiču za samoregulaciju medija”, nezaobilaznom u njegovom radu.

Kao i za svaku odbijajuću odluku, ni za ovu vrstu odluke, shodno načelu 12 Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca ”Dana”, ne postoji obaveza objavljivanja u ”Danu”.

 

Komentari

avatar