Srijeda, 7 Juna, 2023
Rubrika:

Ministarstvo: Zakon jednak za sve, Luka Kotor ne može biti privilegovana

Neistiniti su navodi da je Odbor direktora Luka Kotor AD inicirao bilo kakve sastanke sa MKI ili sa nadležnim Direktoratima na ovu temu, a da na iste nije odgovoreno. Naprotiv, aktuelni saziv Odbora direktora još nijednom se nije obratio MKI zahtjevom za održavanje sastanka

Povodom sve češćih javnih istupanja „Luka Kotor“ AD u vezi pitanja koja se odnose na pružanje lučke usluge pilotaže u Bokokotorskom zalivu i luci Kotor reagovalo je Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI).

Reagovanje MKI prenosimo integralno:

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama je u ime Koncedenta Vlade Crne Gore, shodno Zakonu o koncesijama, Zakonu o lukama i Odluci Vlade Crne Gore o dodjeli koncesije za pružanje lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu, sa “Luka Kotor” AD Kotor i sa „Sea Pioneer Montenegro“ DOO Herceg Novi zaključila 2020. godine Ugovore o koncesiji.

Po tužbi od strane učesnika na tenderu „Boka Pilot & tug boat services“ DOO Bijela, Upravni sud je presudom poslovne oznake U.br.2981/20 od 15.04.2022. godine poništio Odluku Vlade Crne Gore o dodjeli koncesije na osnovu koje su zaključeni predmetni Ugovori o koncesiji.

Imajući u vidu navedenu pravosnažnu presudu Upravnog suda Crne Gore, te obavezu poštovanja i primjene pravosnažnih sudskih odluka, Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama i Ministarstvo kapitalnih investicija su, upravo u cilju prevazilaženja otvorenih pitanja u vezi obavljanja poslova pilotaže u Bokokotorskom zalivu, uputili obrazloženu Informaciju Vladi Crne Gore.

Predmetnom informacijom Vlada je upoznata sa činjenicom da je Upravni sud poništio Odluku o dodjeli koncesije, uslijed čega je nastupila apsolutna ništavost prethodno zaključenih Ugovora o koncesiji sa “Luka Kotor” AD Kotor i sa „Sea Pioneer Montenegro“ DOO Herceg Novi.

Nakon razmatranja predmetne Informacije, na predlog MKI, Vlada Crne Gore je aktom broj 07-8365/2 dana 28.12.2022. godine usvojila Informaciju o poništenju Odluke Vlade Crne Gore i zadužila Upravu pomorske sigurnosti i upravljanja lukama da bez odlaganja pripremi predloge koncesionog akta i ugovora o koncesiji za pružanje lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu, te da preduzme dalje aktivnosti na obezbjeđivanju vršenja lučke usluge – lučke pilotaže u skladu sa Zakonom.

Protiv ovog Zaključka Vlade Crne Gore „Luka Kotor“ AD, podnijela je tužbu Upravnom sudu Crne Gore, koji postupak je u toku. Nakon toga, Vlada Crne Gore je, dana 9. februara t.g., Zaključak iz decembra stavila van snage. Na taj način, Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama i resorno Ministarstvo onemoguceni su da izvrše sudsku odluku, odnosno da u ponovljenom postupku za dodjelu koncesije za pružanje lučke usluge pilotaže, nakon provedene tenderske procedure, predlože Vladi donošenje nove, na zakonu zasnovane Odluke o dodjeli koncesije.

Imajući u vidu da je stavljanjem van snage predmetnog zaključka na lučkom području došlo do usložnjavanja niza otvorenih pitanja, MKI se obratilo Generalnom sekretarijatu Vlade zahtjevom za dostavljanje jasnih instrukcija o daljem postupanju, broj 08-345/23- 1849/3 od 20.02.2023. godine. Do danas, Generalni sekretarijat Vlade nije dao nikakve smjernice, niti instrukcije za prevazilaženje situacije koja je nastala stavljanjem van snage Zaključka Vlade.

MKI i Uprava pomorske sigurnosti i dalje stoje na stanovištu da su Ugovori o koncesiji sa “Luka Kotor” AD Kotor i „Sea Pioneer Montenegro“ DOO Herceg Novi apsolutno ništavi nakon donošenja sudske odluke kojom je poništena Vladina Odluka o dodjeli koncesije, te da se onemogućavanjem sprovođenja novog postupka za dodjelu koncesije za lučku uslugu pilotaže ujedno onemogućava i primjena zakona, kao i izvršenje sudske odluke. U odnosu na navode „Luka Kotor“ AD koji su se mogli čuti u posljednje vrijeme, ističemo ključne činjenice u najkraćem.

„Luka Kotor“ AD u ovom trenutku ima jedino na pravnoj snazi Ugovor o prvenstvenoj koncesiji, kojim ovom privrednom društvu nije povjereno pravo na pružanje lučke usluge pilotaže. Ugovor o koncesiji za pružanje lučke usluge pilotaže, zaključen između „Luka Kotor“ AD i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, kao i Ugovor sa drugim koncesionarom, više nisu na pravnoj snazi, apsolutno su ništavi i više ne proizvode pravno dejstvo.

Na području Bokokotorskog zaliva nijedno pravno lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom o sigurnosti pomorske plovidbe za obavljanje poslova pilotaže, nema dodijeljenu koncesiju, te su u formalno-pravnom smislu sva tri pravna lica koja posjeduju odgovarajuće odobrenje Ministarstva, u jednakom pravnom položaju. Dakle, „Luka Kotor“ AD nema po bilo kom osnovu u ovom momentu više prava ili drugačiji pravni osnov za pružanje lučke usluge pilotaže u odnosu na preostala dva pravna lica koja ispunjavaju zakonom propisane uslove.

„Luka Kotor“ AD je, do dodjele koncesije 2020. godine, kao i ostala pravna lica koja su pružala ovu uslugu, radila bez dodijeljene koncesije i takođe uskratila državni budžet za prihod po osnovu obavljanja ove koncesione djelatnosti izražen u vidu fiksne i varijabilne koncesione naknade, tako da nisu tačni navodi da je „ Luka Kotor“ AD u periodu dok je trajala tenderska procedura (koja je i prolongirana jer je „Luka Kotor“ AD konstantno tužila Državu) pretrpjela bilo kakvu štetu. Naprotiv, Luka je ostvarivala značajne prihode po osnovu pružanja ove usluge bez dodijeljene koncesije, te shodno tome nije ni plaćala državi ni fiksnu niti varijabilnu koncesionu naknadu.

Ne stoje navodi da je MKI na bilo koji način doprinijelo situaciji koja je sada aktuelna, pri čemu podsjećamo da je upravo „Luka Kotor“ AD tužila Vladu zbog Zaključka iz decembra 2022. godine, tražeći njegovo stavljanje van snage, a koji zaključak je zapravo trebao da omogući uvođenje pružanja lučke usluge u zakonit okvir i u skladu sa sudskom odlukom. Stoga, neka javnost cijeni zbog čega „Luka Kotor“ AD prvo tuži Državu zbog zaključka koji bi omogućio novu tendersku proceduru i zaključenje novih, zakonitih Ugovora o koncesiji čime bi bio uveden red (do sada bi već bio i raspisan javni poziv da Zaključak nije stavljen van snage), a potom pokušava da, nakon što je Vlada uradila upravo ono što je „Luka Kotor“ AD tražila, obmane javnost da je MKI odgovorno za stanje koje je nastalo stavljanjem predmetnog Zaključka van snage.

Neistiniti su navodi da je Odbor direktora Luka Kotor AD inicirao bilo kakve sastanke sa MKI ili sa nadležnim Direktoratima na ovu temu, a da na iste nije odgovoreno. Naprotiv, aktuelni saziv Odbora direktora još nijednom se nije obratio MKI zahtjevom za održavanje sastanka po ovom pitanju.

Brojne su pritužbe na rad „Luke Kotor“ AD, u odnosu na koje su Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama i MKI tražili izjašnjenje Koncesionara, kako bi u daljem postupku mogli da cijene da li Koncesionar poštuje odredbe Ugovora o prvenstvenoj koncesiji, odnosno da li poštuje i primjenjuje Mjerodavno pravo.

Podsjećamo, u skladu sa Zakonom o lukama i Ugovorom o prvenstvenoj koncesiji, “Luka Kotor” AD dužna je da postupa u svemu u skladu sa važećim propisima, te kršenje ove ugovorne obaveze može dovesti i do oduzimanja koncesije.

„Luka Kotor“ AD poslala je, dan prije donošenja zaključka Vlade 9. februara ove godine, dakle 8. februara svim lučkim agentima Obavještenje da mogu koristiti usluge sve tri pilotske kuće isključivo na relaciji dokoncesionog područja luke Kotor ustupljenog u koncesiju privrednom društvu „Luka Kotor“ AD Kotor, nakon čega će pilotirane brodove preuzimati ovlašćeni piloti privrednog društva „Luka Kotor“ AD, što predstavlja svojevrsnu zloupotrebu prava povjerenih Ugovorom o prvenstvenoj koncesiji.

Ovo pravo nije povjereno „Luka Kotor“ AD na bilo koji način i ona ne može po bilo kojem osnovu preuzeti ulogu regulatora na tržištu, niti prinuđivati lučke agente da angažuju isključivo pilote zaposlene u „Luka Kotor“ AD, eliminišući na taj način ostala pravna lica koja, jednako kao i „Luka Kotor“ AD posjeduju odobrenje Ministarstva da mogu pružati lučku uslugu-lučku pilotažu.

Primjeri koji ukazuju na osnovanu potrebu da se inicira pojačani nadzor nad izvršenjem Ugovora o prvenstvenoj koncesiji su brojni, a u nastavku navodimo samo neke. Upravi pomorske sigurnosti i upravljanja lukama kao ni MKI, i pored slanja upita, ” Luka Kotor” AD nije dostavila izjasnjenje po kom zakonskom osnovu „Luka Kotor“ AD kao operater, prilikom primjene Zakona o graničnoj kontroli, odbija mjesecima da izda ID oznake lučkim agentima, iako su ispunili sve Zakonom propisane uslove, onemogućavajući im na taj način prava zagarantovana Zakonom, odnosno sprječavajući ih da pristupe lučkom području i brodu?

Takođe, nije odgovoreno ni po kom osnovu „Luka Kotor“AD, suprotno Zakonu o administrativnim taksama, umjesto Zakonom propisane administrativne takse u iznosu od 5 eura za izdavanje ID oznake licu koje obavlja djelatnost na području graničnog prelaza, nezakonito naplaćuje lučkim agentima 20 eura? Pritužbe lučkih agenata se, nažalost, odnose i na ukazivanje da nakon prihvata kruzera na kojem je recimo oko 2000 putnika, „ Luka Kotor“ AD kao luka od nacionalnog značaja, drži zaključanim prostorije na lučkom području namijenjene zadovoljenju osnovnih higijenskih i fizioloških potreba, te je putnicima sa kruzera na taj način onemogućeno da iste koriste.

Na kraju, ali zasigurno ne manje važno, podsjećamo da je po pitanju navodnog isključivog prava „Luke Kotor“ AD da pruža lučku uslugu lučka pilotaža, odnosno da uslovljava brodare i agente pružanjem usluga od strane ovog privrednog društva, Agencija za zaštitu konkurekcije već odlučivala, kada je Rješenjem broj 01-UPI-81/141-15 od 02.10.2019. godine, donijela Rješenje kojim se utvrđuje da je „Luka Kotor“ AD izvršilo zloupotrebu dominantnog položaja iz člana 15 stav 2 tačka 1,2 i 4 Zakona o zaštiti konkurencije, kojom se sprječava, ograničava ili narušava konkurencija na relevantnom tržištu lučkih usluga-pilotaže, na način što je u periodu od 01.05.2015. godine, odnosno perioda od dobijanja odobrenja za vršenje poslova pilotaže za tri pilotske kuće „Sea pioneer Montenegro“ DOO, „Boka pilot & tug services“ DOO i „Luka Kotor“ AD u Bokokotorskom zalivu, do ispunjenja mjera naloženih Rješenjem agencije br. 02-UPI-81/67-15 od 25.10.2016. godine, uslovljavao pružanje usluge privezivanja u okviru akvatorijuma luke Kotor obavljanjem lučkih usluga-pilotaže isključivo od strane pilotske službe „Luka Kotor“ AD.

Naime, navedenim Rješenjem Agencije za zaštitu konkurencije zabranjeno je privrednom subjektu „Luka Kotor“ AD svako buduće postupanje kojim bi moglo spriječiti, ograničiti ili narušiti konkurenciju zloupotrebom dominantnog položaja. Istim Rješenjem, Agencija je naložila „Luci Kotor“ AD, pored ostalog, da obavijesti pomorske agencije odnosno brodare o pravu nezavisnog i slobodnog odabira privrednog subjekta koji pružaju lučke usluge pilotaže u luci Kotor po jednakoj i nediskriminatornoj osnovi, te joj je naloženo da obavijesti pomorske agencije odnosno brodare da „Luka Kotor“ nema ekskluzivno pravo obavljanja usluga pilotaže, te da ostale usluge koje „Luka Kotor“ AD pruža nisu i ne mogu biti u direktnoj vezi sa uslugama pilotaže.

Imajući u vidu sve prethodno navedeno, bilo bi odgovorno da „Luka Kotor“ AD prije javnog istupanja obrati pažnju na nezakonitosti za koje je odgovarajućim zakonima propisana i određena odgovornost. Takođe, želimo da podsjetimo da je Vlada Crne Gore Koncesionaru “Luka Kotor” AD povjerila kroz institut prvenstvene koncesije, dakle bez tenderskog postupka, izuzetno dragocjen drżavni resurs na upravljanje, odnosno luĉku infrastrukturu i akvatorijum, radi kvalitetnog i zakonitog obavljanja koncesione djelatnosti.

Pri tome, Vlada se posebno rukovodila činjenicom da pravo korišćenja luĉkog podruĉja i pravo na obavljanje koncesione djelatnosti ustupa privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu Opštine Kotor, te je sa pravom očekivala da će “Luka Kotor” AD pokazati uveĉani stepen društvene odgovornosti i dati pozitivan primjer ostalim Koncesionarima u Crnoj Gori da je obaveza poštovanja Mjerodavnog prava jednaka za sve, bez izuzetka.

Ukazujemo, takodje, da je lučka usluga lučka pilotaža u prvom redu usluga čija je osnovna svrha da obezbijedi sigurnu plovidbu Bokokotorskim zalivom i u akvatorijumu Luke Kotor, te je Koncesionar ni u kakvim okolnostima ne bi smio posmatrati kao prioritetno komercijalnu uslugu, a posebno ne bi smio ograničavati ili onemogućavati pružanje ove lučke usluge, jer time potencijalno ugrožava sigurnost plovidbe.

Izjave “Luka Kotor” AD kojima se nipodaštavaju sudske odluke, kao i odluke drugih nadležnih organa, zasigurno ne idu u prilog ni oĉuvanju poslovnog ugleda luke od nacionalnog značaja, niti šalju poruku široj javnosti kakva bi trebala biti snažno poslata-da je zakon jednak za sve, da nema privilegovanih, te da udio Države odnosno Opštine u akcijskom kapitalu nipošto ne može znaĉiti pravo da se derogiraju zakoni i sudske odluke. MKI će zasigurno ostati pri stavu da je zakon jednak za sve, pa i za privredna društva u većinskom državnom vlasništvu.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

4 Komentara
Najstariji
Najnoviji Najpopularniji
Inline Feedbacks
Pregedaj sve
Pomorac
25.03.2023-15:15 15:15

Da li je Luka Kotor ili Ministarstvo kapitalnih investicija, ili Morsko dobro donijelo odluku da u akvatorijumu ispred samog starog grada Kotora postavi toliki broj plutajućih betonskih pontona i potpuno zapriječi pogled prema Peluzici ili naselju Muo je nevodjena devastacija i totalno neznanje onoga ko je donio tu odluku. Nevidjena sramota tek predstoji kad stotine čamaca, jarbola i jedara potpuno spriječi pogled u samom kraju Zaliva. Onaj ko je donio tu i takvu odluku niti što zna niti je bio po svijetu da vidi dje se drže marine i vežu male jahte i brodice. Koga ste vi koji odlučujete konsultovali… Pročitaj više »

Barba
25.03.2023-15:38 15:38

Čitajući ovo reagovanje Luke Kotor i MKI je apsulutno neodeživo. Svudje u svijetu Luka Kotor ne bi imala pravo da zadrži ili ima pravo na koncesiju pilotažom kroz Boku Kotordku od Pilotske stanice Rose ili ulaza u Bokokotorski zaliv do Kotora. Pilotiranje kroz Bokokotorski zaliv treba isključivo da ima Asocijacija pilota koji tako udruženi mogu da obavljaju tu vrstu djelatnosti a na osnovu certifikata / dozvole dobivenog od ministarstva pomorstva, ako ga uopšte ima i tu je tačka. Znaju se tarife prema tonaži i dužini plovidbe. Luka Kotor bi imala samo pravo da uvede pilotažu za vez u Luci Kotor… Pročitaj više »

Marinajo
25.03.2023-15:53 15:53

Tačno, čovjek bilo turista bilo Kotoranin kad izadje iz starog grada više neće vidjeti more.
Naravno postoji nekoliko uvala u
Kotorskom zaluvu kao Orahovac potez izmedju Perasta i manastira Bana, Sopot, i Morinj. Svi su van plovnih puteva.

Martin
25.03.2023-15:58 15:58

Sad će gosti na jahtama i čamcima brojati zalogaje posjetiocima kultnog restorana “Galion”.
Ljepota Božja.