Državna revizorska institucija izvršila je reviziju godišnjih finansijskih izvještaja 24 politička subjekta za 2017, koja je, kako je saopšteno, bila rekordna po broju negativnih mišljenja, a zabilježeni su i grubi napadi dijela političkih subjekata na DRI i pojedine senatore.

To je saopšteno na pres konferenciji DRI povodom predstavljanja Zbirnog izvještaja o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2017.

Senator Državne revizorske institucije, Nikola N. Kovačević, kazao je da je DRI izvršila reviziju godišnjih finansijskih izvještaja 24 politička subjekta, koji su u 2017. ostvarili prihode veće od deset hiljada eura.

“Na finansijsku reviziju dato je 17 pozitivnih mišljenja i sedam uslovnih, dok je na reviziju pravilnosti dato devet pozitivnih, pet uslovnih i deset negativnih mišljenja. Godina je bila rekordna po broju negativnih mišljenja”, rekao je Kovačević.

On je kazao da je DRI dala ukupno 158 preporuka revidiranim političkim subjektima.

Politički subjekti koji su bili predmet revizije su, kako je naveo, u 2017. ostvarili ukupne prihode od 8,18 miliona eura.

“Od navedenih prihoda 7,27 miliona ili 88,7 odsto odnosi se na prihode ostvarene iz Budžeta Crne Gore i budžeta lokalnih samouprava, dok se na prihode iz privatnih izvora i ostale prihode odnosi 922,74 hiljada ili 11,28 odsto. Od ukupnih prihoda iznos od 7,5 miliona odnosi se na prihode iz redovnog poslovanja političkih subjekata, dok se iznos od oko 675 hiljada odnosi na prihode za finansiranje izbornih kampanja”, kazao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, revidirani politički subjekti su, u 2017, imali troškove od 7,38 miliona eura.

“Najveće učešće u ukupnim troškovima imaju troškovi bruto zarada i ostalih naknada sa 29,09 odsto, troškovi reklame, propagande i istraživanja sa 11 odsto, troškovi ugovorenih naknada sa 8,82 odsto, troškovi goriva i električne energije sa 6,65 odsto, troškovi usluga sa 5,86 odsto, troškovi zakupnina sa 5,81 odsto, ostali lični rashodi sa 5,39 odsto”, naveo je Kovačević.

Od ukupnih troškova revidiranih političkih subjekata na, kako je kazao, troškove redovnog poslovanja se odnosi 6,78 miliona eura, dok se 604,5 hiljada eura odnosi na troškove finansiranja izbornih kampanja.

“Revizijom je utvrđeno da revidirani politički subjekti nijesu dokumentovali, ili su neadekvatno dokumentovali troškove u iznosu od oko 88 hiljada eura. Revidirani politički subjekti su gotovinski iz blagajne isplatili oko 877 hiljada eura, što čini 11,88 odsto ukupnih troškova istih”, rekao je Kovačević.

Subjekti revizije su, kako je dodao, u poslovnim knjigama iskazali neizmirene obaveze u iznosu od 1,42 miliona eura.

“Od ukupno neizmirenih obaveza na Socijalističku narodnu partiju odnosi se 313,4 hiljade ili 22 odsto, Novu srpsku demokratiju 307,3 hiljade ili 21,6 odsto, Demokratsku Crnu Goru 198 hiljada ili 14 odsto, Demokratsku partiju socijalista 119,6 hiljada ili 8,4 odsto, Socijaldemokratsku partiju 99 hiljada eura, ili 6,97 odsto, Socijaldemokrate 64 hiljade eura ili 4,51 odsto, Građanski pokret URA skoro 62 hiljade eura ili 4,34 odsto”, naveo je Kovačević.

On je dodao da su u poslovnim knjigama revidiranih subjekata iskazana potraživanja u ukupnom iznosu od 501 hiljadu eura.

Kovačević je istakao da je utvrđeno da subjekti revizije vođenje poslovnih knjiga ne obezbjeđuju na jedinstven način i iskazivanje finansijskih transakcija vrše po različitim računovodstvenim načelima, zbog, kako je pojasnio, nepostojanja regulative kojom bi se uredilo poslovanje, što otežava rad političkih subjekata i vršenje revizije.

“Revizijom je utvrđeno da 16 političkih subjekata, koji su upisani u Registar političih partija Ministarstva javne uprave, nijesu u skladu sa članom 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja DRI dostavile Godišnje finansijske izvještaje za 2017. godinu”, kazao je Kovačević.

Sedam revidiranih političkih subjekata, kako je rekao, nije realno planiralo prihode i troškove u odnosu na ostvarene, a to su Demokratska unija Albanaca, Demokratska partija, Demokratska narodna partija, Socijaldemokrate, Pokret za promjene, Albanska alternativa i Liberalna partija.

“DEMOS i Crnogorska nijesu finansijskim planom definisali iznos planiranih prihoda i rashoda, dok DEMOS, Demokratska partija i Socijaldemokrate nijesu Programom rada definisali godišnje aktivnosti koje planiraju sprovesti za 2017.godinu”, naveo je Kovačević.

Revizijom je, kako je ukazao, utvrđeno da su Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija, GP URA, Radnička partija i Pokret za promjene vršili prenos sredstava sa redovnog računa na izborni račun nakon konačnih rezultata izbora, što nije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Kovačević je dodao da su Nova srpska demokratija i Pokret za promjene prikupili prihode od priloga fizičkih lica u većem iznosu od Zakonom utvrđenog limita.

“Demokratska Crna Gora, Nova srpska demokratija, DEMOS, Crnogorska, GP URA i Albanska alternative su ostvarili troškove izborne kampanje u većem iznosu od Zakonom utvrđenog limita. Pet revidiranih političkih subjekata, a to su Demokratska Crna Gora, DEMOS, Socijalistička narodna partija, Crnogorska i GP URA su sa računa za redovno poslovanje plaćali dio troškova izbornih kampanja, što nije u skladu sa članom 18 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja”, naveo je Kovačević.

On je istakao da su kod 13 revidiranih političkih subjekata utvrđene nepravilnosti u dokumentovanju troškova.

Kovačević je kazao da je DRI u 2018. godini potpisala Protokol o saradnji sa Skupštinom Crne Gore, kao i protokol o saradnji sa Vrhovnim državnim tužilaštvom.

“Shodno potpisanom Protokolu o saradnji, DRI je Skupštini i nadležnim skupštinskim odborima u 2018. godini dostavila izvještaje o reviziji 14 političkih subjekata. DRI je u novembru 2018 godine, Skupštini dostavila inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja”, kazao je Kovačević.

On je ukazao da su prošlu godinu obilježili i grubi napadi na DRI i pojedine senatore od strane dijela političkih subjekata.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve