BS neadekvatno prikazivala troškove, revizori dali uslovno mišljenje

Državna revizorska institucija (DRI) dala je uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Bošnjačke stranke (BS) za prošlu godinu i uslovno na reviziju pravilnosti.

Nadležni Kolegijum u sastavu Nikola Kovačević i Branislav Radulović, utvrdio je da je partija u poslovnim knjigama evidentirala gotovinski isplaćene troškove u iznosu od 20,4 hiljade eura na osnovu neadekvatne dokumentacije.

Iz DRI su naveli da su to troškovi izborne kampanje za parlamentarne izbore 2012. godine, koji su tada plaćeni sa izbornog računa, ali nijesu te godine evidentirani u poslovnim knjigama, već prošle godine.

„Neadekvatno dokumentovani troškovi nastali su nabavkom reklamnog materijala i usluga snimanja, montaže grafičke pripreme u iznosu od 19,4 hiljada eura i troškove reprezentacije u iznosu od hiljadu eura“, kazali su iz DRI.

Kako su pojasnili, ti troškovi dokumentovani su fakturama dobavljača, ali nijesu priloženi fiskalni računi.

Revizijom je utvrđeno i da partija, osim troškova iz prethodnih godina nije adekvatno dokumentovala ni gotovinski isplaćene troškove iz prošle godine u iznosu od 544 eura.

„BS u postupku revizije nije prezentovala dokaz da je prilikom zapošljavanja dvije osobe prijavljivala slobodna radna mjesta, što nije u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je uvidom u prezentovane ugovore o radu, utvrđeno da on ne sadrže sve elemente za obračun zarade, kako je to propisano Zakonom o radu.

„Partija nije na isplaćenu naknadu fizičkom licu za zakup poslovnog prostora u Baru u iznosu od 3,6 hiljada eura, obračunala i plaćanje poreskih obaveza, kako je to predviđeno Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica“, kazali su iz DRI.

Prema njihovim riječima, ugovore o zakupu poslovnih prostora u Tuzima, Gusinju i Baru nije ovjerio nadležni organ.

Revizijom je utvrđeno da su u poslovnim knjigama partije iskazane pretplate prema jednom broju dobavljača, pojedinim opštinskim odborima i pretplate prema nekim zaposlenim, koje su umanjile saldo ukupno neizmirenih obaveza.

„Utvrđeno je i da su te pretplate posljedica pogrešnog knjiženja ili neobezbjeđivanja potrebne dokumentacije na osnovu koje se evidentiraju obaveze“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da u postupku revizije nijesu prezentovani dokazi o usaglašavanju obaveza sa dobavljačima, kao ni obaveza iskazanih po drugom osnovu.

Iz DRI su naveli da određeni troškovi nijesu evidentirani na odgovarajuća konta shodno Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa.

Revizijom je provjerena i realizacija preporuka navedenih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja iz 2016. godine.

“Utvrđeno da je partija u potpunosti realizovala osam preporuka, a dvije djelimično”, zaključuje se u saopštenju.

Komentari

avatar